ankara escort
Krystyna Wierzbicka-Trwoga

dr

Krystyna Wierzbicka-Trwoga

adiunkt

k.wierzbicka-trwoga@uw.edu.pl

DYŻURY

środy, godz. 13.00–14.00, p. 43

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe już od czasu studiów w Kolegium MISH UW wiążą się z pograniczem dwóch literatur i kultur – polskiej i niemieckiej. W rozprawie doktorskiej poszerzyłam obszar badań o literaturę angielską, dążąc do rekonstrukcji pewnego sposobu myślenia o poezji, znanego w całej XVII-wiecznej Europie. Główne kierunki moich badań nad literaturą dawną obejmują cykl poetycki jako formę pozwalającą odtwarzać obraz świadomości twórczej autorów epok dawnych; tradycję uświęcenia słowa poetyckiego przez boski Logos; epigramat jako laboratorium konceptu; obecnie zaś przekłady z języka niemieckiego na język polski od XV do końca XVIII w., ze szczególnym uwzględnieniem prozy XVI w.

Ponadto jestem tłumaczem literatury pięknej oraz naukowej z języka niemieckiego.

Książki

Książki autorskie

Wierzbicka-Trwoga, Poezja święta. Trzy cykle religijne baroku europejskiego, Warszawa 2014.

Książki pod redakcją

Barok polski wobec Europy. Sztuka przekładu. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Warszawie 15-17 września 2003 roku, red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Prejs, K. Wierzbicka, T. Wierzchowski, Warszawa 2005.

Drogi i rozdroża współczesnej komparatystyki europejskiej, red. A. Nowicka-Jeżowa, K. Wierzbicka-Trwoga, T. Wójcik, Warszawa 2012.

Nie tylko salon. Wspólnotowe formy życia literackiego, red. E. Łukaszyk, K. Wierzbicka-Trwoga, Warszawa 2016.

Niewłasne lektury. Od pisarstwa w języku wyuczonym do wielości kultur czytania, red. E. Łukaszyk, K. Wierzbicka-Trwoga, Warszawa 2018.

Redakcja serii

Seria “Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą”, red. naukowa A. Nowicka-Jeżowa i K. Wierzbicka-Trwoga, Warszawa 2010-2018.

W serii ukazały się m.in. tomy:

Delaperrière, Literatura polska w interakcjach. Szkice porównawcze z literatury i kultury, Warszawa 2010.

Masłowski, Etyka i metafizyka. Perspektywa transcendencji poziomej we współczesnej kulturze polskiej, Warszawa 2011.

Schulte, Jan Kochanowski i renesans europejski. Osiem studiów, Warszawa 2012.

Graciotti, Braterstwo myśli i uczuć. Italia, Polska i Słowiańszczyzna w kręgu kultury europejskiej XV/XVIII wieku, Warszawa 2016.

Edycje

[Pamięci Profesora Adama Karpińskiego – uczestnicy seminarium doktoranckiego w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego] Wacław Potocki, Smutne zabawy, oprac. Zespół pod kierunkiem Romana Krzywego, Warszawa 2012.

Przekłady

Literatura piękna:

Widmer, Raj, Orfeusz, drugie zejście, przeł. K. Wierzbicka,”Literatura na Świecie” 1999, nr 5/6.

Kracauer, Ulice, przeł. K. Wierzbicka,”Literatura na Świecie” 2001, nr 8-9.

Walser, Śmierć krytyka, przeł. K. Wierzbicka,Warszawa 2002.

Stadler, Mój pies, moja świnia, moje życie, przeł. K. Wierzbicka-Trwoga, Warszawa 2006.

Moníková, Chwiejnym krokiem, przeł. K. Wierzbicka-Trwoga, “Literatura na Świecie” 2008, nr 11/12.

Literatura naukowa:

Fieguth, Vates Janus Cochanovius. Uwagi na temat “literackiego autobiografizmu” w polskich i łacińskich wierszach Kochanowskiego, przeł. K. Wierzbicka,w: R. Fieguth, Poezja w fazie krytycznej i inne studia z literatury polskiej, Izabelin 2000.

Just, Struktury informacyjne czeskiej jednoty Brackiej w świetle nowego znaleziska źródłowego z początku XVII wieku,przeł. K. Wierzbicka-Trwoga, “Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2010, nr LIV.

Ritz, Autobiograficzna autodiagnoza, przeł. K. Wierzbicka-Trwoga, “Nowa Dekada Krakowska. Dwumiesięcznik kulturalny” 2012, nr 3?4.

Schulte, Jan Kochanowski i renesans europejski. Osiem studiów, przeł. K. Wierzbicka-Trwoga, Warszawa 2012.

Ritz, Nowy polski tekst o Szwajcarii z perspektywy kobiet. Między romantyzmem a modernizmem, przeł. K. Wierzbicka-Trwoga, “Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2012, r. V (XLVII).

Ritz, Opowiedzieć katastrofę: Iwaszkiewicza opowiadania wojenne i powstańcze, przeł. K. Wierzbicka-Trwoga, w: Katastrofizm polski w XIX i XX wieku: idee, obrazy, konsekwencje, red. J. Fiećko, J. Herlth, K. Trybuś, Poznań 2014.

Wybrane artykuły

Wierzbicka, Das geistliche Epigramm im Barock, w: Wege der Lyrik in die Moderne, red. G. Martens, Würzburg 2003.

Wierzbicka, “Sam pismem bądź.” Analiza struktury “Cherubowego wędrowca” Anioła Ślązaka, “Pamiętnik Literacki” 2004, z.1.

Wierzbicka, Zasady kompozycji cyklów “Cherubinischer Wandersmann” Anioła Ślązaka oraz “The Temple” George’a Herberta w świetle Rolfa Fiegutha teorii cyklu poetyckiego, w: Regionalne, narodowe, uniwersalne. Literatura i media w perspektywie komparatystycznej, red. G. Borkowska, B. Darska, A. Staniszewski, Olsztyn 2005.

Wierzbicka-Trwoga, Poesis sacra. A comparative study of three poetic cycles of the European Baroque (Angelus Silesius Cherubinischer Wandersmann, George Herbert The Temple, Stanisław Herakliusz Lubomirski Poezje Postu Świętego), w: La cultura del barroco espanole iberoamericano y su contexto europeo, red. K. Sabik, K. Kumor, Varsovia 2010.

Wierzbicka-Trwoga, Słowo poetyckie wobec sacrum na podstawie poetyk barokowych, w: Tajemnicaw tekstach kultury, red. A. Borkowski, E. Borkowska, M. Pliszka, Siedlce 2011.

Wierzbicka-Trwoga, Epigramatyka barokowa w świetle analizy logicznej, “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2015, nr 5 (8), s. 135-148.

Wierzbicka-Trwoga, Kompozycje cykliczne w poezji Jana Kochanowskiego, w: Wiązanie sobótkowe. Studia o Janie Kochanowskim, red. E. Lasocińska, W. Pawlak, Warszawa 2015.

Wierzbicka-Trwoga, Przekłady z języka niemieckiego na język polski od XV do końca XVIII w., w: Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich: mapa spotkań, przestrzenie dialogu, red. M. Hanusiewicz-Lavallee, Warszawa 2015.

Wierzbicka-Trwoga, The Reality of the Word. Stanisław Herakliusz Lubomirski’s Poezje Postu Świętego [Poems of Lent], w: Striking the Chords of Spirit and Flesh in Polish Poetry. A Serendipity, red. J. Ward, M. Fengler, M. Grzegorzewska, Gdańsk 2016.

Wierzbicka-Trwoga, Tradycje literatury przedromantycznej w twórczości Władysława Sebyły, w: Władysław Sebyła – głos poety, głos epoki. Relektury, red. P. Urbańska, T. Wójcik, Warszawa 2016.

Wierzbicka-Trwoga, Do kogo adresowane są badania porównawcze, czyli o roli tzw. filologii obcych, w: Narodowe, regionalne, kontynentalne, światowe – literatury i dyskursy o literaturach, red. M. Skwara, Kraków 2017.

Wierzbicka-Trwoga, The Word of God woven into the poetic word. The idea of Logosin the poetry of George Herbert and Stanisław Herakliusz Lubomirski, w: Poetic Revelations. Word Made Flesh Made Word. The Power of the Word III, red. M.S. Burrows, J. Ward, M. Grzegorzewska, London-New York 2017.

Zakład

Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych

Funkcje

Sekretarz Międzywydziałowego Zespołu Komparatystyki, afiliowanego przy Wydziale “Artes Liberales” UW, 2004-2018.


Skip to content