ankara escort

Informacje ogólne

Zakład prowadzi badania w zakresie polskiej literatury i kultury drugiej połowy XIX wieku, sytuowanych w przestrzeni dialogu międzykulturowego. Szukamy nowych sposobów opisywania dynamiki przemian intelektualnych i artystycznych polskiego wieku XIX i staramy się weryfikować stereotypy historycznoliterackie na jego temat. Zajmujemy się relacjami polskich pisarzy z Europą Zachodnią, z drugiej zaś strony – z emancypującą się wówczas kulturowo Europą Środkową i Środkowo-Wschodnią. Ważne są dla nas badania interdyscyplinarne (literatura a filozofia, literatura a psychologia, literatura a historia) oraz perspektywa komparatystyczna. Zainteresowania pracowników skupiają się, między innymi, wokół następujących tematów: przemiany światopoglądowe i estetyczne wstępnego etapu kształtowania się formacji modernistycznej w literaturze i kulturze polskiej; historia form prozatorskich (zwłaszcza powieści); historia i teoria dramatu; przekształcenia dyskursu krytycznoliterackiego i historycznoliterackiego w drugiej połowie XIX wieku i formowanie się ówczesnego paradygmatu humanistyki; literatura wobec nowoczesnych poszukiwań religijnych i metafizycznych; historia literatury kobiet; piśmiennictwo drugiej połowy XIX wieku wobec tradycji epok wcześniejszych; rytmy rozwojowe poezji polskiej późnego wieku XIX.

W ostatnim czasie zorganizowaliśmy konferencję: Dusze zmodernizowane. Religijność a emancypacja w piśmiennictwie polskim (1869–1914).

Oferowane przez Zakład zajęcia: „Historia literatury po 1864 roku” (wykład i ćwiczenia), seminaria licencjackie, magisterskie i doktoranckie, wykład „Metodologia badań literackich”, specjalistyczne konwersatoria i wykłady monograficzne (w tym ogólnouniwersyteckie), a także zajęcia z „Wprowadzenia do nauki o literaturze” oraz „Warsztat pracy naukowej”.

Wraz z Zakładem Literatury Romantyzmu przygotowaliśmy „Multimedialny kurs polskiej literatury XIX wieku dla studentów obcokrajowców”, który realizowany jest od roku akademickiego 2017/2018.

Przed 2010 rokiem Zakład funkcjonował pod nazwą Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, a jego wieloletnimi kierownikami byli: prof. dr hab. Janina Kulczycka-Saloni, prof. dr hab. Andrzej Z. Makowiecki i prof. dr hab. Ewa Paczoska.

Przed 2010 rokiem Zakład funkcjonował pod nazwą Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, a jego wieloletnimi kierownikami byli: prof. dr hab. Janina Kulczycka-Saloni, prof. dr hab. Andrzej Z. Makowiecki i prof. dr hab. Ewa Paczoska.

Kierownik

Dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. UW

Pracownicy

Prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska

Prof. dr hab. Ewa Paczoska

Dr hab. Dawid Maria Osiński

Dr Eliza Kącka

Dr Łukasz Książyk

Dr Damian Włodzimierz Makuch

Dr Magdalena Krzyżanowska (Sekretarz Zakładu)

Doktoranci

Mgr Sylwia Borowska-Kazimiruk

Mgr Agnieszka Jastrzębska

Mgr Adrianna Karbowiak

Mgr Katarzyna Muszyńska

Mgr Dominika Pękalska

Mgr Magdalena Romanowska

Mgr Katarzyna Trębacka

Mgr Michał Zdunik

Mgr Filip Konarowski

Mgr Iga Walaszczyk

Mgr Olimpia Wasyk-Jastalska

Mgr Julia Wroniewicz

Mgr Marta Gastoł

Współpracownicy

Prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz – pracownik emerytowany

Pracownia Historii Dramatu Polskiego 1864-1939, kierowana przez dr hab. Karola Samsela

Pracownia Literatury Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej, kierowana przez prof. dr hab. Ewę Paczoską

Numery gabinetów zakładowych

42, 45


Skip to content