ankara escort

Pracownia Badań Kontekstowych i Literaturoznawczych Studiów Translatologicznych

Informacje ogólne

Celem badań prowadzonych w ramach pracowni jest współdziałanie na rzecz integracji środowiska naukowego wokół obranych obszarów badawczych, a przede wszystkim:

‒  studia empiryczne nad przekładem literackim jako narzędziem międzynarodowej, transkontynentalnej i transkulturowej transmisji stylów, form, tematów i idei;

‒ refleksja teoretyczna i metodologiczna na temat wartości poznawczej historycznie zorientowanych studiów przekładoznawczych i kontekstowych;

‒ ukazywanie literatury polskiej jako otwierającej się w historycznie zorientowanym procesie kontaktów międzynarodowych / interkulturowych nie tylko na jednokierunkowy, lecz także dwu- lub wielkokierunkowy dialog z innymi literaturami oraz formami myślenia i ekspresji językowej;

‒ konfrontacja badawcza myśli przekładoznawczej tłumaczy zarówno z ich praktyką translatorską, jak i wcześniejszymi i najnowszymi osiągnięciami translatologii oraz krytyka przekładu;

‒ badania nad przekładami tekstów naukowych połączone z praktyką translatorską w tym zakresie;

‒ synchroniczne oraz diachroniczne badanie relacji kontekstowych (filiacji, homologii i analogii) poprzedzone ich identyfikacją w utworach literackich;

‒ studia kontekstowe skupione na nadorganizowanych literacko gatunkach, w które wciela się refleksja o charakterze poznawczym;

‒ kontekstowe badania międzyepokowe oraz międzykulturowe;

‒ studia nad wielojęzycznymi praktykami literackimi o charakterze kontynuacyjnym prowadzone z uwzględnieniem kontekstu historycznego.

Kierownik

dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka

Członkowie

Działania naukowe w ramach pracowni prowadzą, po pierwsze, osoby zajmujące się zagadnieniami przekładoznawczymi związanymi zarówno z tłumaczeniem literatury polskiej na języki obce, jak i przekładami literatur innych kręgów językowych na język polski, po drugie badacze zainteresowani historycznie zorientowanymi literaturoznawczymi studiami kontekstowymi (m.in. nad związkami literatury i filozofii):

– prof. dr hab. Irina Adelgejm (RAN, Rosja)

– prof. dr hab. Olga Kubińska (IAiA UG)

– prof. Jonathan Lavery (prof. Wilfrid Laurier University, Kanada)

– prof. dr hab. Piotr Mitzner (UKSW)

– dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW

– dr hab. Marta Kaźmierczak (ILS UW)

– dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka (ILP UW)

– dr hab. Dawid Maria Osiński (ILP UW)

– dr Marta Falkowska (IJP UW)

– dr Marcin Leszczyński (ILP UW)

– PhD Jakub Marek (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

– dr Ewangelina Skalińska (UKSW)

– mgr Marcin Czardybon (ILP UW)

– MA Valérie Roberge (Université Lavala, Quebec, Kanada)

– MA Thomas Starky (ILP UW)

– mgr Magdalena Ukrainets (ILP UW)

Adres

Uniwersytet Warszawski
Instytut Literatury Polskiej
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
POLAND


Skip to content