ankara escort
Ewa Szczęsna

prof. dr hab.

Ewa Szczęsna

profesor

DYŻURY

piątek 9.00–9.45, p. 6a

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na porównawczej poetyce, semiotyce i antropologii przekazów zróżnicowanych semiotycznie i medialnie. Przedmiotem moich badań są kategorie wspólne dla różnych form tekstowych, takie jak np.: znak, znaczenie, narracja, figury, tekstura, tekst; sposób ich istnienia w różnych mediach i dyskursach.   Interesuje mnie ich wymiar ponadsemiotyczny, ponadmedialny, wynikający z zakotwiczenia w ludzkim myśleniu, decydujący o ich uniwersalności i gwarantujący ciągłość kultury. Ale także interesuje mnie to, co w nich wariantywne, zmienne (modyfikowane przez uwarunkowaną technologicznie sytuację medialną i komunikacyjną przekazu, jego organizację znakową, gatunkowość, styl), wykraczające poza to, co ujęte w istniejącym stanie teorii. Wytropione zmiany w sferze struktur tekstowych próbuję nazywać, opisywać, poddawać refleksji badawczej, co zgodnie z intencją badawczą, służyć ma rozwojowi humanistyki (zwłaszcza semiotyki i poetyki) – jej pól i narzędzi badawczych. Przedmiotem badań czynię zatem w szczególności relacje, w jakie w tworzeniu znaczeń oraz estetycznym i perswazyjnym oddziaływaniu na odbiorcę wchodzą zarówno znaki, czy semiosfery jak i media (obecnie zwłaszcza w środowisku cyfrowym).

Biogram naukowy

Scientific biography

Książki

Książki autorskie

E.Szczęsna, Cyfrowa semiopoetyka, Warszawa 2018.

E.Szczęsna, Poetyka mediów, Warszawa 2007.

E.Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2001, 2003.

Książki pod redakcją

Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, red. E. Szczęsna, P. Kubiński, M. Leszczyński, Kraków 2017.

Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E.Szczęsna, Kraków 2015.

Komparatystyka dzisiaj, t.2: Interpretacje, red. E.Kasperski, E.Szczęsna, Warszawa 2011.

Komparatystyka dzisiaj, t.1: Problemy teoretyczne, red. E.Szczęsna, E.Kasperski, Kraków 2010.

Poe zwielokrotniony. W kręgu literatury, filmu, malarstwa, red. E.Szczęsna, P.Kubiński, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.

Słownik pojęć i tekstów kultury. Terytoria słowa, red. E.Szczęsna, WSiP, Warszawa 2002.

Redakcja serii

Projekty komparatystyki, komitet redakcyjny: A. Hejmej, A.F. Kola, M. Kuziak, M. Skwara, E. Szczęsna, Universitas, Kraków (od 2014 roku)

Prawo i praktyka w reklamie, Verlag Dashöfer, Warszawa 2001-2003 (redakcja części serii poświęconej praktyce)

Wybrane artykuły

E. Szczęsna, Cyfrowe i dyskursywne transgresje. Pre-tekst do dyskusji nad polonistyką w świecie nowych mediów i nowych tendencji kulturowych, “Pamiętnik Literacki”, 2022 z. 1, s.151-60.

E. Szczęsna,  Uniwersum poetyki. Prolegomena, “Załącznik Kulturoznawczy” 8/2021, s. 29-50; https://zalacznik.uksw.edu.pl/sites/default/files/ZK%202021%20029-050.pdf

E. Szczęsna,  Transdziedzinowość – retoryczność – cyfryzacja. W stronę tekstów transdziedzinowych i eksplozji strukturalnej, „Przestrzenie Teorii” 2020, nr 34., s. 223–244.

E.Szczęsna, O twórczym przekraczaniu granic. Przetworzenia i reprezentacje w przestrzeni sztuki, „Przestrzenie Teorii” 2019/31, s. 213-229.

E.Szczęsna, Oblicza sterowania. O perswazji niewerbalnej w sztuce i reklamie, „Załącznik Kulturoznawczy” 2018, nr 5, s.23-36.

E.Szczęsna, O statusie badań semiotycznych w dobie kultury cyfrowej, “Przestrzenie Teorii” 2017/28.

E.Szczęsna, On the Digital Representation of a Narrative Structure, “Tekstualia” 2017/1(3).

E.Szczęsna, Humanistyka wobec rozwoju technologii cyfrowych, “Teksty Drugie” 2017/1.

E.Szczęsna, Granice (nad)interpretacji a systemy poznawania, “Tekstualia” 2017/1 (48).

E.Szczęsna, O myśleniu narracyjnym i jego cyfrowej reprezentacji, w: Narratologia transmedialna. Teorie, praktyki, wyzwania, red. K. Kaczmarczyk, Kraków 2017.

E.Szczęsna, Cyfrowa transtekstualność. Użycia cytatu, reprezentacje figur, makroteksty,w: Teksty kultury uczestnictwa, red. A. Dąbrówka, M. Maryl, A. Wójtowicz, Warszawa 2016.

E.Szczęsna, Semiotyczne aspekty przekazu digitalnego. U podstaw literatury cyfrowej, “Przestrzenie Teorii”, 2015/24.

E.Szczęsna, Jak badać literaturę digitalną? O lekturze relacyjnej i figurach kinetycznych słów kilka, “Rocznik Komparatystyczny” 2015/6.

E.Szczęsna, Literate Existence in the Digital Space. Contemporary Traces of IdentityPoetics in the Age of Convergence, w: On-line/ Off-line. Between Text and Experience. Writing as a Lifestyle, red. P. Gärdenfors, William Powers, J. Płuciennik, M. Wróblewski, Łódź 2015.

E.Szczęsna, The Identity of Sign and Text in Digital Space, w: Resemblance and Difference. The Problem of Identity, red. T.Dobrzyńska, R. Kuncheva, Warszawa 2015.

E.Szczęsna, Retoryczność porównania, “Litteraria Copernicana”, 2015/2.

E.Szczęsna, U podstaw tekstu i dyskursu. Znak digitalny – specyfika i struktura, “Teksty Drugie”, 2014/3.

E.Szczęsna, U.Pawlicka, M.Pisarski, Między językami, kodami, mediami. Przekład hipertekstowy – teoria i praktyka, w: Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E.Szczęsna, Kraków 2015.

E.Szczęsna, Das Zeichen In der digitalen Welt. Semiotische Aspekte der computervermittelten Kommunication, “Tekst i dyskurs-text und diskurs”, 2014/7.

E.Szczęsna, Piśmienne bycie w przestrzeni cyfrowej. Współczesne ślady tożsamości, “Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2013/2.

E. Szczęsna, Semiospheres, Media, Discourses, and Comparative Studies: Some Developmental Perspectives, “Tekstualia” 2013/ 1

E.Szczęsna, Dyskurs kształcenia digitalnego, “Studia Edukacyjne” 2013/26.

E.Szczęsna, Transformacje teorii – od jej rozmycia do poetyki rekombinowanej, “Tekstualia” 2013/ 4 (35).

E.Szczęsna, Tekst wieloznakowy w  przestrzeni mediów cyfrowych. U podstaw poetyki semiotycznej,”Przegląd Humanistyczny” 2013/4.

E.Szczęsna, A.Tenczyńska, O tekście wieloznakowym, “Przegląd Humanistyczny” 2013/4.

E.Szczęsna, Poetyka w dobie konwergencji, “Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2012 z.2.

E.Szczęsna, Komparatystyka semiosfer, mediów, dyskursów. Perspektywy rozwoju, “Tekstualia”, 2012/4 (31).

E.Szczęsna, The creation of meanings in digital texts, w: Vision and Cognition. Literary, Linguistic and Cultural Aspects, red. T.Dobrzyńska, R.Kuncheva, Sofia 2011.

E.Szczęsna, Komparatystyka mediów. Poetyka, semiotyka, komunikacja medialna, w: Komparatystyka dla humanistów, red. M.Dąbrowski, Warszawa 2011.

E. Szczęsna, Marka w świecie znaków. Semiotyczne i antropologiczne aspekty kreowania marki, w: Zarządzanie silną marką, red. Marzanna K.Witek-Hajduk, Warszawa 2011.

E.Szczęsna, Epistemologia internetu. Neostrukturalizm i strukturalizm technologiczny, “Przegląd Humanistyczny” 2010/4.

E.Szczęsna, Ontologia i epistemologia porównania, w: Komparatystyka dzisiaj, tom1: Problemy teoretyczne, red. E.Szczęsna, E.Kasperski, Kraków 2010.

E.Szczęsna, Wprowadzenie do poetyki tekstu sieciowego, w Tekst (w) sieci, red. D.Ulicka, Warszawa 2009.

E.Szczęsna, Verbo-pictorial figures in textual presentations, w: Words and Images. Iconicity of the Text, red. T.Dobrzyńska, R.Kuncheva, Warszawa 2008.

E.Szczęsna, Powtórzenie i polisemiotyczność. Typy i formy powtórzeń, “Przegląd Humanistyczny” 2007/2.

E.Szczęsna, Wieloperspektywizm krótkich form Kafki, “Tekstualia”, 2006/2(5).

E.Szczęsna, Poetyka w świecie domen cyfrowych, “Teksty Drugie” 2006/4.

E.Szczęsna, Grzeczność zobowiązuje, niegrzeczność prowokuje- o grzeczności i stosowności w reklamie, “Napis”, seria X /2004.

E.Szczęsna, Tożsamość hybrydyczna, Er(r)go, nr 9, 2004/2.

E.Szczęsna, Aforyzm i slogan ? język jako zdarzenie fikcji, “Teksty Drugie” 1-2/2004.

E.Szczęsna, Metafora transsemiotyczna, “Pamiętnik Literacki”, 2004/2.

E.Szczęsna, Humor w reklamie, “Przegląd Humanistyczny”, 2003/3.

E.Szczęsna, Opowiadanie i media, “Pamiętnik Literacki”, 2002 z.2.

Selected articles in english

Zakład

Zakład Komparatystyki

Funkcje

Kierownik Zakładu Komparatystyki

Kierownik Pracowni Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych

Vice-przewodnicząca Rady Naukowej Dziedzin

PROJEKTY BADAWCZE

  • Znakowe wartości kultury. Aspekty historyczne, tożsamość i zmiana ; projekt NPRH, nr rej. 11H 11020280;realizacja 2012-2014, wykonawca projektu.
  • Narracja jako kategoria transmedialna: konteksty semiotyczne i kognitywistyczne; projekt NPRH; realizacja 2014-2016; wykonawca projektu.
  • Dyskurs reklamowy jako gatunek wypowiedzi kulturowej;projekt badawczy własny KBN, nr rej. 1H01C00819; realizacja 2000-2003; kierownik projektu.

Skip to content