ankara escort

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939

Informacje ogólne

Działania Pracowni koncentrują się wokół integracji badań nad historią polskiego dramatu widzianego w kontekście literatury europejskiej. Okres 1864–1939 ma dla tej historii znaczenie szczególne, krystalizują się wtedy bowiem cechy nowoczesnego tekstu scenicznego, a twórczość dramatyczna – dziś często niesłusznie zapomniana – rozwija się wyjątkowo bujnie.
Proponowany obszar badań dotyczy przede wszystkim tekstu dramatycznego, a nie jego realizacji teatralnych. Oczywiście większość dramatów była tworzona z myślą o scenie i w badaniach nad dramatem nie sposób zignorować tego wątku. Jednak punktem wyjścia i centralnym zagadnieniem jest sam tekst oraz zawarte w nim potencjalne rozwiązania sceniczne.

Podejmowane badania dotyczą wielu zagadnień związanych z dramatem tego okresu. Należą do nich m.in.:
– dramat ekspresjonistyczny;
– dramat i komedia historyczna;
– socjologia teatru;
– dramat mieszczański;
– krytyka dramatu;
– elementy melodramatyczne;
– kategoria wzniosłości i groteski;
– dramat sakralny;
– dramaty pisane przez kobiety;
– dramaty pisane dla dzieci;
– recepcja dramatu;
– krytyka teatralna;
– wątki filozoficzne w dramacie;
– dramaty poszczególnych twórców (znanych i tych dopiero przywracanych pamięci).
Celem działalności Pracowni jest poszerzenie stanu wiedzy na temat dramatu polskiego okresu 1864–1939, rozpoznanie dynamiki rozwoju oraz kręgów inspiracji, a także związków dramatu z innymi rodzajami literackimi.

Kierownik

dr hab. Karol Samsel

Zastępca Kierownika Pracowni:

prof. dr hab. Maria J. Olszewska

Sekretarz Pracowni:

dr Agnieszka Skórzewska-Skowron

Członkowie Pracowni (w kolejności alfabetycznej) i zakres ich badań w ramach Pracowni: 

dr hab. Sabina Brzozowska, prof. UO. Katedra Historii Literatury, Komparatystyki i Antropologii Literackiej Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Dramaturgia Tadeusza Micińskiego i Stanisława Wyspiańskiego.

sabina.brzozowska@uni.opole.pl, publikacje

dr Jarosław Cymerman, UMCS. Adiunkt w Zakładzie Teatrologii Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Dramaturgia międzywojenna, polski dramat ekspresjonistyczny.

jaroslaw.cymerman@poczta.umcs.lublin.pl, publikacje

dr hab. Marek Dybizbański, UO. Katedra Historii Literatury, Komparatystyki i Antropologii Literackiej Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Tragedia polska II połowy XIX wieku.

marek.dybizbanski@uni.opole.pl, publikacje

dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak, UMCS. Adiunkt w Zakładzie Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Dramaturgia Tadeusza Micińskiego badania nad kategoriami wzniosłości i groteski.

flis-czerniak@poczta.umcs.lublin.pl, publikacje

dr hab. Monika Gabryś-Sławińska, prof. UMCS, UMCS. Adiunkt w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UMCS. Dramat w prasie (głównie warszawskiej i lubelskiej – pisma tygodniowe), wypowiedzi krytyczne dotyczące wystawień dzieł dramatycznych w wybranych periodykach na przełomie XIX i XX stulecia, obecność problematyki teatralnej i dramatycznej na łamach opiniotwórczych pism przełomu XIX i XX w. (np. „Tygodnik Ilustrowany”).

monika.gabrys@poczta.umcs.lublin.pl, publikacje

dr Grzegorz Głąb, KUL. Adiunkt w Katedrze Literatury Realizmu i Naturalizmu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Badania w zakresie dramatu sakralnego i wątków filozoficznych w dramacie.

grzesiu.tst@gmail.com, publikacje

mgr Marek Grajek, UW. Doktorant w Zakładzie Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku. Socjologia sztuki (teatru, literatury). Dramat niemiecki w Polsce oraz polski w Niemczech. Funkcjonowanie (obecność/nieobecność) dramatów z państw Europy Środkowej w Polsce i polskich w państwach Europy Środkowej. Konteksty polityczne i socjologiczne dramatów.

marekgrajek@o2.pl, publikacje

prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek, KUL. Kierownik Katedry Dramatu i Teatru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Odniesienia religijne i metafizyczne dramatu młodopolskiego.

wojkacz@kul.lublin.pl, publikacje

dr hab. prof UJK Grażyna Legutko, UJK. Zakład Historii Literatury do 1918 roku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Dramaturgia Stefana Żeromskiego

grazyna.legutko@ujk.edu.pl, publikacje, strona internetowa

dr Katarzyna Małgowska, UW. Dramaturgia Emila Zegadłowicza, dramaturgia naturalistyczna przełomu XIX i XX w. oraz życie teatralne dwudziestolecia międzywojennego.

kaldma@o2.pl, publikacje

prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, UW. Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dramat młodopolski i jego recepcja.

mj.olszewska@uw.edu.pl, publikacje

dr hab. Dawid Osiński, UW. Adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku. Typologia i genologia dramatu mieszczańskiego w pozytywizmie. Krytyka teatralna i artystyczna II połowy XIX w.

dawidmariaosinski@tlen.pl, publikacje

dr hab. Magdalena Piotrowska, prof. UAM. Instytut Teatru i Sztuki Mediów; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Krytyka teatralna (wiek XIX/XX); widowiska kulturowe; teatry amatorskie.

mpiotrowsk@gmail.com, publikacje

dr hab. Anna Podstawka, KUL. Historyk literatury i teatrolog, adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Odniesienia religijne i metafizyczne dramatu młodopolskiego.

podanna@kul.lublin.pl, publikacje

dr hab. Stefan Radziszewski, WSD Kielce. Dramat sakralny oraz wątki sakralne w dramacie.

stefanradziszewski@gmail.com, publikacje

dr hab. Wiesław Ratajczak, prof. UAM. Zakład Badań nad Tradycją Europejską. Kultura polska drugiej połowy XIX wieku (Teodor Tomasz Jeż, Joseph Conrad, Józef Ignacy Kraszewski).

ratajcza@amu.edu.pl

dr hab. Iwona E. Rusek, UW. Historyk literatury polskiej, autorka scenariuszy słuchowisk dla Teatru Polskiego Radia, konsultantka merytoryczna Tekstów Zebranych Jerzego Grotowskiego. Twórczość dramatyczna Juliusza Słowackiego i Stanisława Wyspiańskiego.

iwonkarusek@gmail.com, publikacje

dr hab. Magdalena Sadlik, UP. Adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej XIX wieku Uniwersytetu Pedagogicznego, im. KEN w Krakowie. Recepcja dramatu i sceniczne realizacje.

magdasadlik@interia.pl, publikacje

dr hab. Karol Samsel, UW. Zakład Literatury Romantyzmu. Dramat i teatr romantyczny, komedia Fredrowska, dramaturgia Norwida, dramat doby wojny i okupacji (Gajcy, Trzebiński, Pohoska, Baczyński, Mencel i inni).

lewks@wp.pl, publikacje

dr Agnieszka Skórzewska-Skowron. Historyk literatury polskiej i teolog dogmatyczny. Dramaty pisane przez kobiety. Wątki teologiczne w polskiej dramaturgii. Teatr chrześcijański. Wątki teatrologiczne w teologii i patrystyce.

agnieszka.skorzewska@gmail.com, publikacje, strona internetowa

dr hab. Mateusz Skucha, UJ. Asystent w Katedrze Teorii Literatury. Gender w dramacie.

mateusz.skucha@gmail.com, publikacje

prof. dr hab. Tomasz Sobieraj, UAM. Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Krytyka teatralna II połowy XIX w.

lotario@amu.edu.pl, publikacje

dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP. Zakład Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich oraz Pracownia Dokumentacji Teatru w Słupsku w Katedrze Filologii Polskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Literaturoznawca i teatrolog. Teatr i dramat polski drugiej połowy XIX wieku, najnowszy dramat polski po 1989 roku, dramat historyczny, krytyka teatralna, pogranicze badań literaturoznawczych i teatralnych.

anna.sobiecka@apsl.edu.pl, publikacje

dr Joanna Warońska, AJD. Adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Dramaty dwudziestolecia międzywojennego.

j.waronska@ajd.czest.pl, publikacje

dr Elżbieta Wróbel, AJD. Adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Polskiej XX Wieku i Literatury Najnowszej Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

elzbieta_wrobel@o2.pl, publikacje

mgr Michał Zdunik, UW. Doktorant w Zakładzie Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku. Teoria postsakralności dramatu modernistycznego, dramaturgia Stanisława Wyspiańskiego, współczesne kontynuacje i inscenizacje dramatu modernistycznego.

michal.zdunik@gmail.com, publikacje, strona internetowa

 

Adres

Uniwersytet Warszawski
Instytut Literatury Polskiej
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
POLAND

dramat.polon@uw.edu.pl


Skip to content