ankara escort

Szkoła Mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego

Informacje ogólne

Zapraszamy na studia podyplomowe Szkoła Mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego działające przy Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2023/2024. Na zakończenie każdej edycji studiów jednostka organizuje wydanie (wyłonionej w drodze konkursu) książki jednego ze słuchaczy kierunku.

Rejestracja: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2023/programme/SP-SM/

Więcej informacji na stronie: sm.uw.edu.pl

Szkoła Mistrzów. Studia technik pisarskich oraz prezentacji tekstu literackiego

Cele kształcenia na studiach podyplomowych „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego” to:

 • zapoznanie (teoretyczne, a przede wszystkim praktyczne) studentów z technikami pisarskimi (literackimi konwencjami gatunkowymi i narracyjnymi) stosowanymi podczas tworzenia tekstów przynależnych do wszystkich rodzajów literackich, sytuowanych zarówno w obiegu wysokoartystycznym, jak i popularnym, oraz docierających do odbiorcy za pośrednictwem zróżnicowanych mediów,
 • uwrażliwienie studentów na znaczenie eksperymentu literackiego dla rozwoju literatury, stworzenie płaszczyzny merytorycznej do podjęcia przez nich własnych prób w tym zakresie,
 • zaznajomienie studentów z postawami scenariopisarstwa radiowego i filmowego,
 • przekazanie słuchaczom wiedzy i ćwiczenie umiejętności praktycznych w zakresie praktycznego zastosowania gatunków krytyki literackiej,
 • zapoznanie (teoretyczne a nade wszystko praktyczne) studentów z regułami stylizacji literackiej oraz specyfiką form synkretycznych,
 •  przedstawienie studentom głównych technik i obszarów prezentacji tekstu literackiego takich jak: prezentacja radiowa, multimedialna, muzyczna, sceniczna, performance i happening oraz rozmowa,
 • umożliwienie słuchaczom podjęcia pod kierunkiem specjalistów własnych prób w zakresie prezentacji tekstu literackiego,
 • zaznajomienie uczestników studiów z elementami tradycji literackiej: wykładanymi w sposób historyczny konwencjami, gatunkowymi i tematami w literaturze polskiej XIX, XX i XXI wieku (zarówno wysokoartystycznej, jak i popularnej),
 • przybliżenie studentom najnowszych trendów literatury światowej,
 • zapoznanie słuchaczy z problematyką intertekstów w tradycji literatury polskiej,
 • zaznajomienie uczestników studiów z zagadnieniami nawiązań interartystycznych i pogranicza sztuk,
 • zaprezentowanie studentom najważniejszych instytucji życia literackiego: stowarzyszeń twórczych, nagród, wydawnictw, czasopism oraz przedstawienie im mechanizmów działania rynku literackiego,
 • przybliżenie uczestnikom studiów najważniejszych zasad zarządzania projektami literackimi, przekazanie informacji na temat możliwości pozyskiwania stypendiów twórczych.

Na zakończenie każdej edycji studiów jednostka organizuje wydanie (wyłonionej w drodze konkursu) książki jednego ze słuchaczy kierunku.

Kandydaci

Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków humanistycznych i społecznych, którzy chcą rozwinąć swoją sprawność pisarską w różnych typach tekstów artystycznych. Oprócz tego program nakierowany jest na rozwijanie umiejętności prezentacji tekstu artystycznego, która w dzisiejszej praktyce kulturowej okazuje się często niezbędna.

Opis studiów

Program studiów

Program studiów (160 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty:

 • Techniki pisarskie: gatunki prozatorskie, gatunki poetyckie, gatunki dramatyczne, gatunki literatury popularnej, gatunki literatury cyfrowej, eksperyment literacki, scenariopisarstwo filmowe i radiowe, stylizacja literacka, formy synkretyczne, krytyka literacka,
 • Prezentacja tekstu literackiego: literatura i radio, performance i happening, literatura i multimedia, tekst literacki w utworze muzycznym, interpretacja sceniczna tekstu literackiego, sztuka rozmowy,
 • Tradycja literacka: konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XIX w., konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XX w., konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XXI w., najnowsze trendy literatury światowej, konwencje, gatunki i tematy w literaturze popularnej, interteksty literackie, pogranicza sztuk,
 • Współczesne życie literackie: wykłady pisarzy, instytucje życia literackiego: stowarzyszenia, nagrody, wydawnictwa, czasopisma, rynek literacki, zarządzanie projektami literackimi, stypendia, granty.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Ewa Paczoska, prof. dr hab. Piotr Mitzner, prof. dr hab. Aleksander Wirpsza (Leszek Szaruga) prof. UW dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW, dr Roman Bromboszcz, dr hab. Jacek Głażewski, dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka, dr hab. Dawid Maria Osiński, dr Bartosz Lutostanski, dr Michał Larek, Katarzyna Bogucka, Janusz Drzewucki, Andrzej Ferenc, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, Justyna Sobolewska, Eliza Kącka i inni.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Studia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy sobotnio-niedzielne, co 2 tygodnie.

Studia w roku akademickim 2023/2024 będą miały charakter stacjonarny. W sytuacjach szczególnych zastrzegamy sobie możliwość zmiany formy zajęć na zdalną

Zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu:

 • Techniki pisarskie odbywać się będzie na podstawie obecności oraz prac pisemnych zadanych przez prowadzących na zajęciach,
 • Prezentacja tekstu literackiego to przedstawienie prezentacji zadanej przez prowadzących podczas zajęć,
 • Tradycja literacka odbywać się będzie w trybie egzaminacyjnym,
 • Współczesne życie literackie będzie na podstawie obecności na zajęciach.

Warunek otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych to uzyskanie efektów kształcenia określonych w programie studiów, potwierdzone zdobyciem 60 punktów ECTS w wyniku pozytywnego zaliczenia wszystkich przedmiotów oraz napisania pracy dyplomowej (około 15 stron) pod kierunkiem wybranego wykładowcy. Do jej przygotowania słuchacze będą mogli wykorzystać jedną z prac warsztatowych.

Absolwenci

Absolwent studiów to świadomy użytkownik różnych technik pisarskich i form prezentacji, wyposażony w narzędzia, które pozwolą nadać jego artystycznym i organizacyjnym projektom jak najlepszą formę. Mamy nadzieję, że wśród absolwentów – obok kompetentnie zajmujących się literaturą pracowników instytucji kultury – znajdą się przede wszystkim przyszli pisarze, którym udział w zajęciach pomoże w wykrystalizowaniu się zainteresowań i zarysowaniu własnej drogi artystycznej oraz ścieżki działania w życiu literackim

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu prac kandydatów. Kandydat powinien zarejestrować się w systemie IRK oraz wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.

Praca powinna być w formie: próbki własnej twórczości literackiej, recenzji książki lub prezentacja wybranego wydarzenia kulturalnego o objętości od 2 do 5 stron standardowego maszynopisu. Prace kandydatów są oceniane w skali od 0 do 10 punktów, próg kwalifikacyjny wynosi 5 punktów.

Kryteria oceny nadesłanych prac:

 1. recenzja książki: zgodność tekstu z wyznacznikami gatunku, styl, kompozycja, dobór przedmiotu recenzji, świadomość zastosowanych kryteriów wartościowania, ortografia, interpunkcja;
 2. próbka własnej twórczości literackiej: oryginalność realizacji tematu, styl, kompozycja;
 3. prezentacja wybranego wydarzenia kulturalnego: styl, kompozycja, dobór przedmiotu recenzji, świadomość zastosowanych kryteriów wartościowania, ortografia, interpunkcja.

Wymagane dokumenty

Kandydat składa następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK);
 • kwestionariusz osobowy (sporządzony zgodnie ze wzorem dostępnym w IRK);
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich w celu sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierający informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy studentów;
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Instytutu Literatury Polskiej lub przesłać pocztą na adres:

Instytut Literatury Polskiej
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
z dopiskiem „Szkoła Mistrzów” (decyduje data wpływu do Kancelarii Głównej UW).

Harmonogram rekrutacji

Termin rejestracji: 01.06.2023 r. – 29.09.2023 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 30.09.2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: 11.10.2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: 01.06.2023 r. do 30.09.2023 r.

Czesne

7 000 zł opłata jednorazowa płatna do 09.10.2023 r.

Opłata w dwóch ratach:

I rata 3 500 zł płatna do 09.10.2023 r.

II rata 3 500 zł płatna do 10.02.2024 r.

Terminy zjazdów

I semestr:

14.10.2023-15.10.2023

28.10.2023-29.10.2023

25.11.2023-21.11.2023

02.12.2023-03.12.2023

16.12.2023-17.12.2023

20.01.2024-21.01.2024

II semestr:

24.02.2024-25.02.2024

09.03.2024-10.03.2024

23.03.2024-24.03.2024

06.04.2024-10.07.2024

23.04.2024-24.04.2024

11.05.2024-12.05.2024

+ termin egzaminów końcowych i obrony pracy dyplomowej

+ termin wręczenia dyplomów

tel/fax (22)55 21 020


Skip to content