Szkoła Mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego

Informacje ogólne

Program studiów podyplomowych „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego” zorientowany jest na rozwijanie u słuchaczy umiejętności pisania oraz nowoczesnej i atrakcyjnej prezentacji tekstu artystycznego. Proponowane zajęcia prowadzone przez wielokrotnie nagradzanych wybitnych pisarzy, naukowców, wydawców, krytyków literackich i ludzi kultury pogłębiać będą świadomość literacką studentów, która pozwoli im lepiej rozumieć współczesne przemiany sztuki słowa oraz widzieć własne propozycje literackie w określonym ciągu konwencji i technik artystycznych.

Wykładowo-warsztatowa forma prowadzenia zajęć umożliwi uczestnikom studiów nie tylko teoretyczne, lecz przede wszystkim praktyczne zapoznanie się z problematyką gatunków poetyckich, prozatorskich, dramatycznych, gatunków literatury popularnej i cyfrowej, zaznajomienie się z technikami scenariopisarstwa filmowego i radiowego, typami stylizacji literackiej, specyfiką form synkretycznych oraz stylami argumentacji charakterystycznymi dla krytyki literackiej. Ponadto omawiane będą następujące formy prezentacji tekstu literackiego: radiowa, multimedialna, sceniczna, translatorska oraz performance i happening. W ramach zdobywania wiedzy o tradycji literackiej na zajęciach przekazywane będą informacje na temat konwencji, gatunków i tematów w literaturze polskiej XIX, XX i XXI wieku, zarówno wysokoartystycznej, jak i popularnej ‒ polskiej i światowej. Słuchacze zapoznają się także z problematyką intertekstów literackich oraz pogranicza sztuk. Istotnym dopełnieniem oferty będą wykłady wybitnych pisarzy, spotkania z przedstawicielami instytucji życia literackiego poświęcone aktywności stowarzyszeń twórczych, nagrodom, wydawnictwom, czasopismom oraz rynkowi literackiemu. Zaplanowaliśmy również zajęcia na temat zarządzania projektami literackimi oraz możliwości pozyskiwania przez młodych pisarzy grantów i stypendiów twórczych.

Na zakończenie każdej edycji studiów wydajemy książkę jednego z naszych słuchaczy!

Kierownik

dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka, e-mail: zaneta_nalewajk@o2.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Ewa Paczoska, dr Dawid Osiński, mgr Katarzyna Kaczmarczyk

Sekretarz studiów: mgr Marta Jaworek

Adres mailowy: szkolamistrzow@uw.edu.pl

Instytucje współpracujące:

Uniwersytet Warszawski, www.uw.edu.pl

Wydział Polonistyki UW, www.polon.uw.edu.pl

Instytut Literatury Polskiej UW, www.ilp.uw.edu.pl

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, www.sppwarszawa.pl

 

Nasi wykładowcy to między innymi:

prof. dr hab. Grażyna Borkowska, prof. dr hab. Piotr Mitzner, prof. dr hab. Ewa Paczoska, dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW, dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka, dr Roman Bromboszcz, dr Jacek Głażewski, dr Dawid Maria Osiński, Krystyna Bratkowska, Janusz Drzewucki, Andrzej Ferenc, Piotr Matywiecki, Małgorzata Karolina Piekarska, Justyna Sobolewska, Iwona Smolka, Jerzy Sosnowski, Adam Bauman

Organizacja

Czas trwania studiów podyplomowych

1 rok akademicki (dwa semestry), łącznie 160 godzin.

Tryb studiów: zaoczny (zjazdy w soboty i niedziele, co dwa tygodnie)

Język wykładowy: polski

 1. Techniki pisarskie (90 h)
 •  Gatunki prozatorskie (20 h)
 •  Gatunki poetyckie (16 h)
 • Gatunki dramatyczne (20 h)
 • Gatunki literatury popularnej (6 h)
 • Gatunki literatury cyfrowej (6 h)
 • Eksperyment literacki (4 h)
 • Scenariopisarstwo filmowe i radiowe (10 h)
 • Stylizacja literacka (2 h)
 • Formy synkretyczne (2 h)
 • Krytyka literacka (4 h)
 1. Prezentacja tekstu literackiego (30 h)
 • Literatura i radio (4 h)
 • Performance i happening (4 h)
 • Literatura i multimedia (4 h)
 • Tekst literacki w utworze muzycznym (4 h)
 • Interpretacja sceniczna tekstu literackiego (8 h)
 • Sztuka rozmowy (6h)
 1. Tradycja literacka (20h)
 • Konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XIX w. (2 h)
 • Konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XX w. (2 h)
 • Konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XXI w. (4h)
 • Najnowsze trendy literatury światowej (2 h)
 • Konwencje, gatunki i tematy w literaturze popularnej (2 h)
 • Interteksty literackie (6 h)
 • Pogranicza sztuk (2h)
 1. Współczesne życie literackie (20h)
 • Wykłady pisarzy (12 h)
 • Instytucje życia literackiego: stowarzyszenia, nagrody, wydawnictwa, czasopisma, rynek literacki (6 h)
 • Zarządzanie projektami literackimi, stypendia, granty (2h)

Opis przedmiotów oraz efekty kształcenia

POBIERZ

 1. Techniki pisarskie – zaliczenie na podstawie obecności oraz prac pisemnych zadanych przez prowadzących na zajęciach;
 2. Prezentacja tekstu literackiego – zaliczenie na podstawie obecności oraz prezentacji zadanych przez prowadzących na zajęciach;
 3. Tradycja literacka – zaliczenie na podstawie egzaminów;
 4. Współczesne życie literackie – zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach. 

Wymagania wstępne umożliwiające kandydatom udział w rekrutacji na studia: uzyskanie dyplomu ukończenia studiów II lub I stopnia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych.

Kandydaci, którzy starają się o przyjęcie na studia podyplomowe powinni nadesłać pocztą lub dostarczyć pod wskazany adres sekretariatu studiów następujące dokumenty:

 •  podanie (ze zdjęciem) o przyjęcie na studia

Pobierz podanie o przyjęcie na studia w pliku DOCX

PODANIE

 •  kwestionariusz osobowy

Pobierz kwestionariusz osobowy w pliku DOC

KWESTIONARIUSZ

 •  odpis dyplomu ukończenia studiów II lub I stopnia w zakresie obszarów nauk humanistycznych lub społecznych.

Do dokumentów kandydaci powinni dołączyć lub przesłać drogą mailową krótkie prace (2-5 stron) będące próbką własnej twórczości literackiej, recenzją książki lub prezentacją wybranego wydarzenia kulturalnego

Obowiązuje rejestracja kandydatów w systemie IRK

https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2019/programme/SP-SM/?from=org-unit:30010000

 1. b) Profil studenta:

Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków humanistycznych i społecznych, którzy chcą rozwinąć swoją sprawność pisarską w różnych typach tekstów artystycznych. Oprócz tego program nakierowany jest na rozwijanie umiejętności prezentacji tekstu artystycznego, która w dzisiejszej praktyce kulturowej okazuje się często niezbędna. Proponowane zajęcia rozwijać mają świadomość literacką, która pozwoli słuchaczom lepiej rozumieć współczesne przemiany sztuki słowa oraz widzieć własne propozycje w określonym ciągu konwencji i technik. Oczekujemy, że na studia zgłoszą się przede wszystkim osoby, które mają już na swoim koncie pierwsze próby literackie i chciałyby przejść do następnego, dojrzalszego etapu własnej twórczości. Studia adresowane są też do kandydatów pracujących lub mających w planie pracę w instytucjach kultury i życia literackiego (agencje literackie, teatr, wydawnictwa, domy kultury, pisma literackie i kulturalne, instytucje administrujące kulturą), a także do nauczycieli prowadzących warsztaty literackie w szkołach.

Opłaty

7 000 PLN za rok

Rekrutacja

Rekrutacja ma charakter konkursowy. Etap pierwszy: kandydaci przesyłają drogą mailową krótkie prace (2-5 stron) – próbka własnej twórczości literackiej, recenzja książki lub prezentacja wybranego wydarzenia kulturalnego. Etap drugi: – komisja po ocenie nadesłanych prac dokonuje podsumowania i przygotowuje ostateczną listę słuchaczy, a następnie sekretariat studiów powiadamia osoby przyjęte na studia zgodnie z procedurą Regulaminu studiów podyplomowych UW.

 1. d) Kryteria oceny nadesłanych prac:
 •  w wypadku recenzji oceniane będą: zgodność tekstu z wyznacznikami gatunku, styl, kompozycja, dobór przedmiotu recenzji, świadomość zastosowanych kryteriów wartościowania, ortografia, interpunkcja;
 •  w wypadku tekstu literackiego oceniane będą: oryginalność realizacji tematu, styl, kompozycja;
 •  w wypadku prezentacji wybranego wydarzenia kulturalnego oceniane będą: styl, kompozycja, dobór przedmiotu recenzji, świadomość zastosowanych kryteriów wartościowania, ortografia, interpunkcja.

Liczba słuchaczy: min. 15, maks. 20

Termin składania dokumentów

do 20 września 2019 roku

W wypadku wyczerpania limitu miejsc rekrutacja zostanie zakończona wcześniej.

Informacje szczegółowe

Cele kształcenia

Cele kształcenia na studiach podyplomowych „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego” to:

 • zapoznanie (teoretyczne, a przede wszystkim praktyczne) studentów z technikami pisarskimi (literackimi konwencjami gatunkowymi i narracyjnymi) stosowanymi podczas tworzenia tekstów przynależnych do wszystkich rodzajów literackich, sytuowanych zarówno w obiegu wysokoartystycznym, jak i popularnym, oraz docierających do odbiorcy za pośrednictwem zróżnicowanych mediów;
 •  uwrażliwienie studentów na znaczenie eksperymentu literackiego dla rozwoju literatury, stworzenie płaszczyzny merytorycznej do podjęcia przez nich własnych prób w tym zakresie;
 • zaznajomienie studentów z postawami scenariopisarstwa radiowego i filmowego;
 • przekazanie słuchaczom wiedzy i ćwiczenie umiejętności praktycznych w zakresie praktycznego zastosowania gatunków krytyki literackiej;
 • zapoznanie (teoretyczne a nade wszystko praktyczne) studentów z regułami stylizacji literackiej oraz specyfiką form synkretycznych;
 • przedstawienie studentom głównych technik i obszarów prezentacji tekstu literackiego takich jak: prezentacja radiowa, multimedialna, muzyczna, sceniczna, translatorska, performance i happening.
 • umożliwienie słuchaczom podjęcie pod kierunkiem specjalistów własnych prób w zakresie prezentacji tekstu literackiego;
 • zaznajomienie uczestników studiów z elementami tradycji literackiej: wykładanymi w sposób historyczny konwencjami, gatunkowymi i tematami w literaturze polskiej XIX, XX i XXI wieku (zarówno wysokoartystycznej, jak i popularnej);.
 • przybliżenie studentom najnowszych trendów literatury światowej;
 • zapoznanie słuchaczy z problematyką intertekstów w tradycji literatury polskiej;
 • zaznajomienie uczestników studiów z zagadnieniami nawiązań interartystycznych w literaturze oraz pogranicza sztuk;
 • zaprezentowanie studentom najważniejszych instytucji życia literackiego: stowarzyszeń twórczych, nagród, wydawnictw, czasopism oraz przedstawienie im mechanizmów działania rynku literackiego;.
 • przybliżenie uczestnikom studiów najważniejszych zasad zarządzania projektami literackimi, przekazanie informacji na temat możliwości pozyskiwania grantów i stypendiów twórczych..

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów:

Warunek otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych to uzyskanie efektów kształcenia określonych w programie studiów, potwierdzone zdobyciem 60 punktów ECTS w wyniku pozytywnego zaliczenia wszystkich przedmiotów oraz napisania pracy dyplomowej (ok. 15 stron) pod kierunkiem wybranego wykładowcy. Do jej przygotowania słuchacze będą mogli wykorzystać jedną z prac warsztatowych.

Orientacyjny termin rozpoczęcia studiów 19 października 2019

Adres

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Gmach Polonistyki, I piętro, pok.25
tel/fax (22)55 21 020

Do pobrania

Skip to content
escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri