STANOWISKO RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU LITERATURY POLSKIEJ UW

W SPRAWIE PROJEKTU STATUTU UNIWERSYETU WARSZAWSKIEGO

I Przebieg prac nad Statutem i tryb konsultacji ze środowiskiem akademickim

Rada Naukowa Instytutu Literatury Polskiej wyraża zaniepokojenie dotychczasowym przebiegiem prac nad nowym Statutem Uniwersytetu Warszawskiego. Jest dla nas niezrozumiałe, dlaczego tryb tych prac nie przewiduje konsultacji z organami kolegialnymi Uniwersytetu, jakimi są rady wydziałów, powołane na podstawie aktualnie obowiązującego Statutu Uniwersytetu Warszawskiego § 26 ust. 2. Równie niezrozumiałe jest wyłączenie z konsultacji rad naukowych instytutów, działających na podstawie § 49 obecnego Statutu. Z formalnego punktu widzenia, zaproponowany tryb opiniowania projektu, polegający na nadsyłaniu drogą elektroniczną uwag do pojedynczych paragrafów przez poszczególnych pracowników, może być traktowany wyłącznie jako rozwiązanie równoległe i dopełniające działania ciał statutowych. Zdziwienie budzi forma tych konsultacji, która z natury rzeczy wyklucza możliwość dialogu między osobami zgłaszającymi swoje uwagi. Niejasne są kryteria, na podstawie których uwagi te będą następnie przyjmowane lub odrzucane. Nie wiemy, kto je będzie interpretował. Jest dla nas również niezrozumiałe, dlaczego społeczności uniwersyteckiej zaoferowano formularz pozwalający wyrazić opinię na temat poszczególnych paragrafów projektu, ale nie dający prawa do przyjęcia lub odrzucenia dokumentu w całości.  Dlaczego przed opracowaniem projektu pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego nie zostali zapytani, jakiego typu Statutu — bliższego czy dalszego aktualnym rozstrzygnięciom statutowym — oczekują? Zaproponowana forma dyskusji nad Statutem jest działaniem pozorowanym, pogłębiającym jedynie poczucie destabilizacji, chaosu i destrukcji, doświadczanych przez społeczność akademicką od wielu już miesięcy w związku ze sposobem i zakresem wdrażania reformy na naszej Uczelni.

II Zawartość projektu Statutu

Rada Naukowa Instytutu Literatury Polskiej wyraża dezaprobatę, iż 16 kwietnia br. do dyskusji został przedłożony projekt Statutu, w którym — spośród różnych rozwiązań rozważanych w uniwersyteckich dyskusjach publicznych — zostały wybrane rozwiązania skrajne, proponujące studentom, doktorantom i pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego rodzaj eksperymentu o nieprzewidzianych konsekwencjach. Nie zgadzamy się z założeniem, implikowanym przez zapisy projektu, jakoby nasza Uczelnia znajdowała się w stanie zapaści wymagającej zastosowania „terapii szokowej”. Uważamy to rozpoznanie nie tylko za nieprawdziwe, ale także szkodzące opinii UW.

Ze względu na przyszłe konsekwencje dla organizacji, funkcjonowania i godności Uniwersytetu szczególny niepokój i szczególną dezaprobatę wywołują następujące aspekty projektu Statutu:

— zakres kompetencji i uprawnień Rektora sprzeczny z tradycją oraz regułami demokracji i samorządności akademickiej, kolidujący z wyrażoną  w § 3 ust. 1 deklaracją wolności nauczania i badań naukowych;

— rozdzielenie nauki i dydaktyki (wbrew zapowiadającej ich łączność deklaracji wyrażonej w § 3 ust. 2 projektu) jako wynik utworzenia osobnych wobec wydziałów kolegiów studiów;

— dysfunkcjonalność struktur (konfliktogenna oraz grożąca rozrostem biurokracji i chaosem organizacyjnym) na poziomie całego Uniwersytetu jako efekt nieprzejrzystości granic pomiędzy wydziałami, szkołami doktorskimi, kolegiami studiów;

— dewaluacja powagi stopni i tytułów naukowych (zatem powagi Uniwersytetu) jako skutek możliwości pełnienia różnych funkcji i uczestnictwa w różnych gremiach bez spełnienia warunku posiadania stopni i tytułów adekwatnych do tych funkcji i gremiów.

III Konkluzja

W związku z powyższym przesłany projekt Statutu można potraktować tylko jako wersję całkowicie wstępną i nieudaną. W tej postaci nie może zostać zaakceptowany. Oczekujemy nowej poważnej propozycji, biorącej pod uwagę zarówno tradycje i standardy akademickie, jak i sformułowane przez nas uwagi i zastrzeżenia. Nowy Statut UW nie powinien być ustalany w trybie nagłym, nawet jeśli odgórne ustalenia zmuszają nas do pośpiechu.

Pobierz pdf z opinią RN ILP na temat poszczególnych fragmentów projektu.

Skip to content
escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri