mgr

Łukasz Żurek

asystent

czwartek, godz. 15:00 (aplikacja Zoom/Google Meet)

Zainteresowania naukowe

– kulturowo-biograficzne usytuowanie literaturoznawstwa

– socjologia literatury

– współczesna krytyka literacka

– współczesna polska poezja

Książki pod redakcją

Filozofia filologii, red. A. Hellich, H. Markowska, J. Potkański, Ł. Żurek, Wydawnictwo UW, Warszawa 2020.

Żeby nie prysły. Antologia tekstów z portalu Niewinni-Czarodzieje.pl (2010-2020), wybór tekstów I. Sandomierska, Ł. Żurek, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2020 (w druku).

Wybrane artykuły

Problematyzowanie centrum – przemycanie „ja”. O wybranych artykułach Stefana Szymutki z lat 1982-1992 [w:] Naród i regiony. Tradycje regionalizmu literackiego w perspektywie nowoczesności (XIX-XXI wiek), red. D. Zawadzka, K. Sawicka-Mierzyńska, M. Radecka, Universitas, Kraków 2020.

Filologia: problemy definicyjne (od Baudouina do de Mana) [w:] Filozofia filologii, red. A. Hellich, H. Markowska, J. Potkański, Ł. Żurek, Warszawa 2020.

Filologiczne interpretacje przestrzeni Śląska: „Nagrobek ciotki Cili” Stefana Szymutki oraz „Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne” Mariusza Jochemczyka, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2017, t. 11, s. 133-147.

Praktyki filologiczne Stefana Szymutki. Rekonesans, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2016, z. 4, s. 83-98.

Tekst przemocy jako problem dla reportażu literackiego. „Jakbyś kamień jadła” i „Dzisiaj narysujemy śmierć” Wojciecha Tochmana, „Tekstualia” 2016, nr 4, s. 49-66.

Co można zjeść parabazą? Paul de Man w literaturoznawstwie polskim, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2015, nr 1, s. 193-207.

Dwa przecinki i jeden dywiz Krystyny Miłobędzkiej, „Forum Poetyki” 2017, nr 8-9, s. 126-136.

Przekłady artykułów naukowych

Joseph Hillis Miller, Paul de Man jako alergen, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2015, nr 1, s. 23-46.

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich