dr

Łukasz Wróbel

adiunkt

wrobel_luk@o2.p

Research fields

The focus of my current interest is the architectonics of encyclopedic genres. I conduct research on the issues of modes of referentiality and figurativity of language, also on diversely conceptualized relations between literature, literary theory and philosophy. I am concerned with the history of literary theory doctrines and paradigms. My book Hyléi noesisprovides a literary-theoretical and philosophical account of modern conceptions of applied literature and the issue of a referential gradient in particular epistemic genres: scientific treatise, monograph, review, reportage or conversation (along with its susceptibility to extradiscursive dimensions of being).

At times I translate poems, graphic novels and scientific articles. I am a member of “Przegląd Filozoficzno-Literacki” [“Philosophical/Literary Review”] editorial board. In my free time I run, furthermore I investigate the primary metaphor of desert.

Books

Książki autorskie

 • Łukasz Wróbel, Hyléi noesis. Trzy międzywojenne koncepcje literatury stosowanej, Toruń 2013.

Książki pod redakcją

 • „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2015, nr 1: Łotman/ de Man, wyb., oprac. J. Jeziorska-Haładyj, M. Nabiałek, P. Pietrzak, Ł. Wróbel
 • Derrida/ AdirreD, red. D. Ulicka, Ł. Wróbel, Pułtusk 200o.

Przekłady

 • Dominick LaCapra, Bachtin, marksizm i karnawał, przeł. Ł. Wróbel, w: Ja – Inny. Wokół Bachtina. Antologia, red. D. Ulicka, Kraków 2009, t. II, s. 435-460.
 • Paul de Man, Dialog i dialogowość, przeł. Ł. Wróbel, w: Ja – Inny. Wokół Bachtina. Antologia, red. D. Ulicka, Kraków 2009, t. II, s. 409-417.

Selected articles

 • Ł. Wróbel, Zwierzyniec korzennych kolekcji, to znaczy ogród nieplewiony albo plantacja form zdziczałych, czyli o potrzebie spójności inaczej, w: Literatura i literackość (według) Edwarda Balcerzana. Konteksty „nie wszystkie”, red. J. Grądziel-Wójcik, T. Mizerkiewicz, Poznań 2017
 • Ł. Wróbel, Über die Faktizität des Realismus (Konstanty Troczyński), przeł. Christian Nastal, „Welt der Slaven” 2016, Vol. 61, No. 2
 • Ł. Wróbel, Wojna nieprzedstawiona. Z okopów w dyskurs. (Przypadek Wittgensteina), w: Przed i po. Wielka Wojna w literaturach Europy Środkowej i Wschodniej, red. H. Gosk, E. Paczoska, Warszawa 2015
 • Ł. Wróbel, Wycieczka w góry/ podróż do wnętrza ziemi. Przestrzeń tatrzańska w „Kosmosie” Witolda Gombrowicza, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2015, nr 6
 • Ł. Wróbel,Na wodach wielkich i niespokojnych. Wokół metaforyki akwatycznej i nautycznej, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2015, nr 5 (8)
 • Ł. Wróbel,„Ej, dzielny karabinie, któż by się domyślił, co się w tobie ukrywało”. O wielkim semiologu, ”Konteksty, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2015, nr 3 (310)
 • Ł. Wróbel, „A man of an excellent wit, profound conceit…” Tnące ostrze spojrzenia: lekcja anatomii pana Burtona, w: „Abychmy w ten przekład pilnie weźrzeli” Wobec tłumaczenia tekstów dawnych, red. A. Bielak, Warszawa 2014
 • Ł. Wróbel,Kinetyka konotacji. Od arytmetyki do hermeneutyki, w: (Nie)przezroczystość normalności. Obrazy ładu, porządku w literaturze polskiej XX i XXI w., red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa 2014
 • Ł. Wróbel, Na moście, teraz… (Simmel, Cassirer, Troczyński), w:Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. E. Paczoska, B. Szleszyński, D.M. Osiński, Warszawa 2013
 • Ł. Wróbel, Modlitwa – eliptyczny wehikuł, w: Sekundy (i) epoki. Czas w literaturze polskiej po 1989 roku, red. nauk. Ż. Nalewajk, red. prowadz. M. Mips, Warszawa 2013
 • Ł. Wróbel, Co to jest./?, w: Krzyżanowski po latach, red. Ł. Książyk, M. Nabiałek, Warszawa 2013
 • Ł. Wróbel,„nieznanej rzeki srebrne pluski”. Modernistyczne konceptualizacje strumienia prymarnej materialności, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2013, nr 4
 • Ł. Wróbel, ”wśród wizyj dawno już czułem ślubny śpiew nocy” Myśl czysta między „hyleicum” i „noesis”, czyli o nieusuwalności tego, co faktyczne, w: Wokół zagadnień fikcjonalności, faktualności oraz nowoczesności, red. J. Klausa-Wartacz, A. Cieślak, Poznań 2012
 • Ł. Wróbel, Między fenomenologią a strukturalizmem, w: Teoria literatury w świetle językoznawstwa. Zbiór studiów, red. M. Cyzman, A. Skubaczewska-Pniewska, Toruń 2011
 • Ł. Wróbel, O realnym wymiarze Ingardenowskiej poetyki, „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” 2011, t. VI
 • Ł. Wróbel, Intencjonalność i referencja. Ku fenomenologii form gatunkowych, „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” 2009, t. IV
 • Ł. Wróbel, O t(r)opologii projektu oświecenia, „Sztuka i Filozofia” 2008, nr 32
 • Ł. Wróbel, Konkretyzowanie i konkretyzacja – Ingardenowska koncepcja lektury, „Tekstualia” 2008, nr 4
 • Ł. Wróbel, Krytyka rozumu podzielonego. O Derridiańskim konceptyzmie, „Studia Litteraria Polono-Slavica” 2008, nr 8
 • Ł. Wróbel, L’amour et la mort. Między retoryką Erosa i erotyką Tanatosa, w: Maurice Blanchot. Literatura ekstremalna, red. P. Mościcki, Warszawa 2007
 • Ł. Wróbel, Chelifer cancroides (o konceptyzmie), w: Derrida/ AdirreD, red. S. Ulicka, Ł. Wróbel, Pułtusk 2006
 • Ł. Wróbel, Hermeneutyka, w: Teoria. Metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa 2006
 • Ł. Wróbel, Герменевтика, переклад С. Якобенка, w:Література. Теорія. Методологія, редакція Д. Уліцъка, Київ 2006

Department

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich

Positions

 • członek redakcji „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”