prof. dr hab.

Danuta Ulicka

profesor

danutaulicka@poczta.onet.pl

DYŻURY

piątki, 16.30 – 17.30 [Google Meet, po wcześniejszym umówieniu mailowym]

Zainteresowania naukowe

historia badań literackich w Europie Środkowej i Wschodniej

dzieje literaturoznawstwa polskiego

fenomenologiczna filozofia literatury

rosyjski formalizm

metodologia badań literackich: historia i teoria

problematyka języka nauk humanistycznych (style, gatunki, terminy)

biografia jako tekst kultury

marksizm (tzw.) w literaturoznawstwie XX wieku

 

Książki

Ingardenowska filozofia literatury. Konteksty, Warszawa 1992.

Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa. Fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej, Warszawa 1999.

Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowej i Wschodniej, Kraków 2007.

Słowa i ludzie. 10 szkiców z antropologii filologicznej, Warszawa 2013.

 

Książki pod redakcją

Polskie oblicza feminizmu, red. D. Ulicka i W. Chańska, Warszawa 2000.

Dialog. Komparatystyka. Literatura, red. E. Kasperski i D. Ulicka, Warszawa 2002.

Literatura. Teoria. Metodologia, red. D. Ulicka, wyd. 2 poszerzone i uzupełnione, Warszawa 2001; przekład ukraiński: Literatura. Teorija. Metodologija, Kijów 2006.

Derrida/Adirred, red. D. Ulicka i Ł. Wróbel, Pułtusk 2006.

Tradycje polskiej nauki o literaturze. Warszawskie Koło Polonistów po 70 latach, red. D. Ulicka i M. Adamiak, Warszawa 2008.

Tekst (w) sieci, t. 1: redakcja naukowa D. Ulicka, Warszawa 2009.

Dramatyczność i dialogowość w kulturze, red. A. Krajewska, D. Ulicka, P. Dobrowolski, Poznań 2010.

Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje, red. W. Bolecki i D. Ulicka, Warszawa 2012.

Writing History – Shaping History of (Not Only Polish) Literary Studies, ed. Danuta Ulicka, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2017, nr 2 (special issue).

 

Edycje

Poetyka. Genologia. Interpretacje, Warszawa 1997.

Poetyka, t. 1, Warszawa 1999 (i wydania następne: 2000; 2003; 2006).

Poetyka, t. 2, Warszawa 2000 (i wydanie następne: 2001).

Teoria literatury i metodologia badań literackich, Warszawa 1999 (i wydanie następne: 2001).

Teoretycznoliterackie tematy i problemy, Warszawa 2003.

M. Freudenberg, Semantyka kultury, Kraków 2005.

Ja – Inny. Wokół Bachtina, t. 1 – 2, Kraków 2009.

 

Przekłady

Książki:

M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, Warszawa 1986.

S. Awierincew, Na skrzyżowaniu tradycji. Szkice o literaturze i kulturze wczesnobizantyjskiej, przeł. D. Ulicka, Warszawa 1988.

A. Sacharow, Wspomnienia, t. 1, Warszawa 1992.

W. Jerofiejew, Rosyjska piękność, Warszawa 1993.

W. J. Propp, Nie tylko bajka, Warszawa 2000.

W. P. Zubow, Rosja – lata przez mękę, Warszawa 2015.

 

Artykuły:

B. Uspienski, Poetyka kompozycji, „Nowy Wyraz” 1977, nr 11.

G. Vaida, Fenomenologia, w: Literatura i jej interpretacje, Warszawa 1987.

J. Fizer, Krytyczny przegląd amerykańskiej teorii literatury, „Przegląd Humanistyczny” 1987, nr 11.

A. Lipatow, Literatury słowiańskie jako system, “Teksty Drugie” 1990, nr 3.

W. Jerofiejew, Seks w dobie pieriestrojki, “Res Publica” 1990.

W. Jerofiejew, Aleksy Łosiew — ostatni filozof rosyjski, “Res Publica” 1991, nr 6

A. Bodin, Doktor Żiwago a idea Sofii, “Teksty Drugie” 1992, nr 1‑2.

W. Szkłowski, Słowa uwalniają ściśnięta duszę (opowieść o OPOJAZie), “Twórczość” 1997, nr 5.

G. Hartman, Krytyka literacka i jej niewygody, „Przegląd Humanistyczny” 1991, nr 3‑4.

M. L. Pratt, Lingwistyka operacjonalna, „Przegląd Humanistyczny” 1991, nr 5‑6.

I. Sandomirskaja, Duch litery, “Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6.

W. Iwanow, Neurosemiotyka mowy ustnej, „Teksty Drugie” 2011, nr 1/2.

W. Iwanow, O ewolucji przekształcania i przekazywania informacji we wspólnotach ludzkich i zwierzęcych, „Teksty Drugie” 2011, nr 1/2.

 J. Łotman, Analiza tekstu poetyckiego. Struktura wiersza, w: Sztuka interpretacjiw ostatnim półwieczu, t. 3, Kraków 2014.

Artykuły:

D. Ulicka, Przegapiona okazja , „Teksty Drugie”  2018, nr 6, s. 217 – 230 D. Ulicka

 

Wybrane artykuły

Od 1979 roku 120 artykułów naukowych w periodykach i monografiach zespołowych. Za najważniejsze uznaje:

Dymitra Szostakowicza kantata satyryczna, “Teksty Drugie” 1992, nr 6.

Literatura źle widziana, w: Mitologie popularne. Szkice z antropologii współczesności, red. D. Czaja, Kraków 1994.

Language and experience, “Analecta Husserliana”, 1998, vol. LIII.

Niektóre problemy poetyki Bachtina, „Teksty Drugie” 2001, nr 6

The Literary Work of Art. as the Creative Power in Man, w: The Creative Matrix of the Origins, ed. A.-T. Tymieniecka, „Analecta Huserliana” 2002, vol. LXXVII.

Co nam zostało z fenomenologii? Roman Ingarden a rozwój teorii badań literackich (w Polsce i za granicą w latach 1980 – 2000), w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki i R. Nycz, Warszawa 2002.

Widma formalizmu, w: Stereotyp w literaturze (i tuż obok), red. W. Bolecki i G. Gazda, Warszawa 2003.

Ja czytam moje czytanie, w: Narracja i tożsamość, red. W. Bolecki i R. Nycz, Warszawa 2004.

The Non-Narrative Concept of Literary Studies Discourse, w: The Narrative in the light of Comparative Studies. Le recit dans la perpsective des etudes comparatives, red. Z. Mitosek i J. Mueller, Warszawa 2005.

„Zwrot” etyczny w badaniach literackich, w: Literaturoznawstwo – wiedza o języku i kulturze – edukacja. Księga Zjazdu Polonistów Kraków 22-25 września 2004, red. M. Czermińska i in.,  Kraków 2005.

The enemy of the people, the formalist number 2, the collaborator Shostakovich, “Interpretations. European Journal for Poetics and Hermeneutics”, 2007, nr 1.

Восприятие Бахтина в англоязычных странах и в Польше, „Fiłosofskijeposzuki” 2007, wyp. XXVI.

Tradycje nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego, „Teksty Drugie” 2008, nr 1/2.

Komedia nie-ludzka. Wielcy nieobecni – twórcy literaturoznawstwa XX wieku, w: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa 2008.

«Смерть теорiï» – уявна чи фактична, „Украïна модерна”2009, число14, 3.

Some gloss to heteroglossia or a short heteroglossary, w: Literature, Culture, Tolerance, ed. by A. Murphy et al., Amsterdam/Philadelphia 2009.

„Jedenaście myków mowy Lenina”, „Przestrzenie Teorii” 2010, nr 13.

Who is the author, w: The Effect of Palimpsets. Culture. Literature, History, ed. B. Shallcross, R. Nycz, Frankfurt am Main 2011.

Time and Duration in Ingarden’s Concept of the Cognition of the Literary Work of Art.: on the Bergsonian Origins of the Narrative Concept of Understanding, w: Roman Ingarden; ontologie, esthetique, fiction, sous la direction de J. –M. Schaeffer et Christopher Potocki, Paris 2012.

Sub-, pre- post-, inter-, czyli jak formy prefiksalne grają w teatrze literaturoznawczej mowy?, w: Zjazd Polonistów. Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany, Katowice 25-27 października 2-11,  red. A. Dziadek i in. F. Mazurkiewicza, Katowice 2013.

Morskie i zamorskie podróże idei antropologii, “Slavia Meridionalis”  2014, nr 14.

On the Epistemological Function of Literature and Literary Studies, w: From Modern Theory to a Poetics of Experience. Polish Studies in Literary History and Theory, eds. G. Grochowski, R. Nycz, Frankfurt am Main 2014.

Spekulative Geschichtsschreibung, „Die Welt der Slaven” (Internationale Halbjahreschrift fur Slavistik) 2016, Heft 1, Jg. 61.

Польское модернистское  литературоведение: кружки и школы, w:  Эпоха “остранения”. Русский формализм и современное гуманитарное знание, red. J. Lewczenko, I. Pilszczikow, Moskwa 2017.

Archiwum i “archiwum”, “Teksty Drugie” 2017, nr   4.

Migratory metaphors – resident terms, w: Discourse Studies – Ways and Crossroads. Insights into Cultural, Diachronic and Genre Issues in the Discipline, ed. K. Broś i G. Kowalski, Frankfurt am Main 2017.

Kariera chronotopu, „Teksty Drugie“ 2018, nr 1.

Czas i pamięć: Ingardenowska koncepcja budowy fazowej dzieła literackiego w kontekście neurofenomenologii, “Ruch Literacki” 2018, z. 2.

Między światami. Rzeczywistość w literaturze – literatura w rzeczywistości – rzeczywistość literatury, “Przestrzenie Teorii” 2017, nr 28.

Przestrzenie teorii, „Białostockie Studia Literaturoznawcze“ 2017 nr II.

Przegapiona szansa,  „Teksty Drugie” 2018, nr 6.

 

Zakład

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich

Funkcje

kierownik Zakładu Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich

przewodnicząca Rady Naukowej ILP

członek prezydium Komitetu Nauk o Literaturze PAN