dr

Anna Tenczyńska

adiunkt

DYŻURY

piątek, 11.15–12.15

Zainteresowania naukowe

poetyka historyczna (zwłaszcza polskiej poezji nowoczesnej), komparatystyka intermedialna, zwłaszcza relacje między literaturą i muzyką, metodologia badań literackich i komparatystycznych łączących perspektywę literaturoznawczą i muzykologiczną, praktyka przekładowa

Książki

Przekłady

Książki naukowe

1. K. Moore, Jacques Henri Lartigue. Wynalezienie artysty, przeł. A. Tenczyńska, Wydawnictwo Czysty Warsztat, Gdańsk 2015.

2. Ch. Rosen, Trzy szkice, przeł. A. Tenczyńska, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Nowy Jork – Warszawa – Gdańsk 2010.

3. K. Berger, Potęga smaku. Teoria sztuki, przeł. A. Tenczyńska, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.

Artykuły naukowe

1. K. Berger, Jak święta jest sztuka niemiecka? O ostatniej scenie “Śpiewaków norymberskich”, przeł. A. Tenczyńska, “Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej” 2013, z. s. 153-168;

2. K. Berger, O pragnieniu śmierci Tristana¸ przeł. A. Tenczyńska, “Zeszyty Literackie” 2013, z. 4 (124), s. 49-59;

3. K. Berger, “L’Orfeo” albo niepokój nowoczesnych, przeł. A. Tenczyńska, “Zeszyty Literackie” 2010, z. 3 (111), s. 93-104

4. D. Damrosch, Literatura światowa w dobie postkanonicznej i hiperkanonicznej,przeł. A. Tenczyńska, [w:] Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, red. T. Bilczewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 367-380;

5. K. Berger, “Ballada g-moll” op. 23 Chopina i rewolucja intelektualistów, przeł. A. Tenczyńska, “Zeszyty Literackie” 2010, z. 1 (109), s. 45-59;

6. E. A. Poe, Zasada Poetycka, [w:] Edgar Allan Poe. Klasyk grozy, perwersji  i nie tylko, przeł. A. Tenczyńska, red. E. Kasperski, Ż. Nalewajk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 15-36 (współtłumaczenie ze S. Studniarzem);

7. K. Berger, Hermeneutyka. Interpretacja i jej prawomocność, przeł. A. Tenczyńska, “Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej” 2004, nr 7, s. 63-82.

 

Wybrane artykuły

A. Tenczyńska, Muzyczny idiom Ośmiu nokturnów Władysława Sebyły. Rozpoznanie wstępne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, t. 52 (2019), nr 1, s. 87-98.

A. Tenczyńska, Synkopy w sonecie. Witolda Hulewicza “definicja” jazzu, [w:] Pasaże Witolda Hulewicza, red. A. Hejmej, K. Mytkowska, I. Fedorowicz, Kraków 2017;

A. Tenczyńska, M. Gamrat, Album jako przedmiot badań interartystycznych (prolegomena), [w:] Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, red. E. Szczęsna, M. Leszczyński, P. Kubiński, Kraków 2017;

A. Tenczyńska, Nawiązania do cyklu sonatowego i formy sonatowej w poemacie “Młyny” Władysława Sebyły, [w:] Władysław Sebyła – głos poety, głos epoki. Relektury, red. P. Urbańska, T. Wójcik, Warszawa 2016.

A. Tenczyńska, “Z nutami nuconymi na dalekim Podhalu”. Nawiązania do muzyki ludowej w “Ciemnych ścieżkach” i “Muzyce wieczorem” Jarosława Iwaszkiewicza, “Pamiętnik Literacki” 2015, z. 4, s. 83-95;

A. Tenczyńska, Folk Vocal Music as an Inspiration for 20th Century Polish Verse (a Brief Overview), “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2013, nr 3 (6), cz. 1: Sources of Verse;

A. Tenczyńska, Intertekstualne i intersemiotyczne aspekty wersyfikacji. Przypadek kilku wierszy z tomu “Ciemne ścieżki” Jarosława Iwaszkiewicza, [w:] Potencjał wiersza, red. W. Sadowski, Warszawa 2013;

A. Tenczyńska, Tekst muzyczny w tekście literackim (dwa przypadki), “Przegląd Humanistyczny” 2013, z. 4;

E. Szczęsna, A. Tenczyńska, O tekście wieloznakowym, “Przegląd Humanistyczny” 2013, z. 4 (artykuł wstępny);

A. Tenczyńska, “Poczekaj, jak to brzmi?”. Jardins sous la pluie według Iwaszkiewicza, [w:] Literatura w kalejdoskopie sztuki, red. G. Darłak, I. Melson, I. Mida, Katowice 2013;

A. Tenczyńska, “Gdzie kończy się muzyka” w literaturze?, “Muzyka. Kwartalnik poświęcony historii i teorii muzyki” 2012, nr 1, s. 75-97;

A. Tenczyńska, Brahms i Rachmaninow Iwaszkiewicza, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2012, nr 1: “Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych (1)”;

A. Tenczyńska, Chopin emigrantów, [w:] Romantyzm Drugiej Wielkiej Emigracji, red. Ż. Nalewajk, M. Nabiałek, M. Mips, J. Jastrzębska, Warszawa 2012;

A. Tenczyńska, Muzyka w przedwojennej twórczości poetyckiej Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, “Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2011, nr 9 [przyjęty do druku w “Słupskich Pracach Filologicznych. Seria Filologia Polska” przed zmianą nazwy czasopisma];

A. Tenczyńska, Projekt “lektury muzykologicznej” polskiej poezji dwudziestowiecznej, “Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej” 2011, z. 12 (21);

A. Tenczyńska, Dysonanse – zderzenia – dialogi. Stefan Kisielewski i Zygmunt Mycielski, [w:] Dysonanse. Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911-1991), red. A. Hejmej, K. Hawryszków, K. Cudzich-Budniak, Kraków 2011;

A. Tenczyńska, Forma muzyczna w poezji (“Niobe” Gałczyńskiego), [w:] Komparatystyka dzisiaj, t. II:Interpretacje, red. E. Kasperski, E. Szczęsna, Warszawa 2011;

A. Tenczyńska, “Dobry wieczór, monsieur Chopin”. Postać i muzyka Fryderyka Chopina w poezji[w:] IX Jesienna Akademia Literatury. Chopin inspiruje, red. A. Skubisz-Szymanowska, Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu, Radom 2010;

A. Tenczyńska, O relacjach między literaturą nowoczesną a muzyką “w dialogu”, [w:] Dramatyczność i dialogowość w kulturze, red. A. Krajewska, D. Ulicka, P. Dobrowolski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010;

A. Tenczyńska, Trzy “pieśni dla zmarłego kompozytora”. Kontrafaktura Jarosława Iwaszkiewicza, “Muzyka. Kwartalnik poświęcony historii i teorii muzyki” 2009, nr 3-4.

A. Tenczyńska, Hermeneutyka “na ziemi niczyjej między filozofią, teorią literatury a muzykologią”. Karol Berger o interpretacji, “De Musica” 2009, t. XIII, http://www.demusica.pl/cmsimple/images/file/tenczynska_de_musica_XIII_2009.pdf;

A. Tenczyńska, Obecność i obcość muzyki. Pytania literaturoznawstwa o relacje między sztukami, [w:] Inny i obcy w kulturze, cz. 3: Obcy – obecny. Literatura, sztuka i kultura wobec inności, red. P. Cieliczko, P. Kuciński, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008;

A. Tenczyńska, “Co powinno być funkcją sztuki, jeżeli ma mieć ona dla nas znaczenie”? Estetyka i etyka w ujęciu Karola Bergera (na marginesie “Teorii sztuki”) oraz Romana Bergera (na marginesie lektury “Celanstimmen” Floriana Dąbrowskiego), “Muzykalia” 2008, t. VI [http://www.demusica.pl/Pismo_Muzykalia:Muzykalia_VI%2FJudaica_1].

A. Tenczyńska, Nieobecna (?) muzyka. Kontrafaktura Stanisława Barańczaka, [w:] Literackie obrazy nieobecności, red. M. Mrugalski, J. Potkański, Alkor, Warszawa 2005.

Zakład

Zakład Komparatystyki

Funkcje

  • członkini Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo
  • sekretarz Pracowni Poetyki Intersemiotycznej i Intermedialnej (od 2018),
  • opiekun naukowy Koła Naukowego Korespondencji Sztuk (od 2011),
  • tutor w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW (od 2009).
  • kierownik Studiów Podyplomowych “Teksty współczesnej kultury” w Instytucie Literatury Polskiej (od 2011),
  • koordynator specjalności “Literatura polska i język polski w cywilizacji europejskiej” (2010/2011),
  • sekretarz Zakładu Komparatystyki (2009-2015),
  • koordynator “Festiwalu Nauki” na Wydziale Polonistyki UW (2009/2010).