Mieczysław Dąbrowski

prof. dr hab.

Mieczysław Dąbrowski

profesor emeritus

mieczyslaw.dabrowski@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe

Zajmuje mnie historia literatury i kultury polskiej w kontekście europejskim, moje prace koncentrują się wokół takich kategorii, jak: wielokulturowość, tożsamość kulturowa, inność, obcość, e-/migracyjność (w 2001 roku wydałem książkę pt. Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, która dotykała tych zagadnień,  ostatnio Tekst międzykulturowy. O przemianach literatury emigracyjnej), postkolonializm, tradycja żydowska w Polsce, dekadentyzm, awangarda, modernizm literacki i postmodernizm (por. książkę pt. Postmodernizm: myśl i tekst; Literatura i konteksty. Rzeczy teoretyczne). Problematyka ta była tematem wielu inicjowanych przeze mnie i (współ)redagowanych prac zbiorowych oraz artykułów naukowych, publikowanych w wydawnictwach zbiorowych w kraju, a także za granicą. Moje prace były publikowane po angielsku, niemiecku, francusku, serbsku, chorwacku, czesku, ukraińsku, rumuńsku, bułgarsku, a także w zbiorowych ogłaszanych na Węgrzech, na Białorusi, we Włoszech, Austrii, Bułgarii, Holandii, Belgii, Chinach.

Książki

M. Dąbrowski, Stanisław Piętak. Studium historycznoliterackie, Warszawa 1977;

M. Dąbrowski, Tadeusz Breza, Warszawa 1982;

M. Dąbrowski, “Nierzeczywista rzeczywistość”. Twórczość Andrzeja Kuśniewicza na tle epoki, Warszawa 1987 (wyd. II z podtytułem O twórczości Andrzeja Kuśniewicza,Warszawa 2004);

M. Dąbrowski, Polska awangarda prozatorska, Warszawa 1995;

M. Dąbrowski, Dekadentyzm współczesny. Główne idee, motywy i postawy modernistyczne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku,Izabelin 1996 (grant Central European University);

M. Dąbrowski, Literatura polska 1945-1995. Główne zjawiska, Warszawa 1997;

M. Dąbrowski,Postmodernizm – myśl i tekst, Kraków 2000;

M. Dąbrowski,Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Izabelin 2001;

M. Dąbrowski,Projekt krytyki etycznej, Kraków 2005;

M. Dąbrowski, Komparatystyka dyskursu / Dyskurs komparatystyki, Warszawa 2009;

M. Dąbrowski, Literatura i konteksty. Rzeczy teoretyczne, Warszawa 2011;

M. Dąbrowski, Dwa wątki,Warszawa 2015;

M. Dąbrowski, Tekst międzykulturowy. O przemianach literatury emigracyjnej, Warszawa 2016;

M. Dąbrowski, Tylko seks? Antropologia erotyzmu od Sade’a do Houellebecqa, Warszawa 2018.

Książki pod redakcją

Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, red. M. Dąbrowski i A.Z. Makowiecki, Warszawa 2003;

Dwudziestowieczność, red. M. Dąbrowski i T. Wójcik, Warszawa 2004;

Czytane na nowo, tom I (Literatura polska), wstęp M. Dąbrowski, red. M. Dąbrowski, H. Gosk, Warszawa 2004;

Drohobycz wielokulturowy, red. M. Dąbrowski i W. Meniok, Warszawa 2005 (tom dwujęzyczny, polsko-ukraiński);

Czytane na nowo, tom II (Literatura obca), red. M. Dąbrowski i M. Kliszcz, Warszawa 2006;

Mniejszości,red. M. Dąbrowski, Warszawa 2005;

Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia, red. M. Dąbrowski i A. Molisak, Warszawa 2006;

Lektury inności.Antologia, red. M. Dąbrowski i R. Pruszczyński, Warszawa 2007;

Lektury płci. Polskie (kon)teksty, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2008;

Komparatystyka dla humanistów. Podręcznik akademicki, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2011.

Redakcja serii

Publikacje Pracowni Badań Kultury Literackiej Mniejszości kierowanej przez prof. Mieczysława Dąbrowskiego, wydawca: Dom Wydawniczy “Elipsa”

Drohobycz wielokulturowy, red. M. Dąbrowski i W. Meniok, Warszawa 2005;

Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia, red. M. Dąbrowski i A. Molisak, Warszawa 2006;

Lektury inności.Antologia, red. M. Dąbrowski i R. Pruszczyński, Warszawa 2007;

Lektury płci. Polskie (kon)teksty, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2008;

Żydowski Polak, polski Źyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej, red. A. Molisak, Z. Kołodziejska, Warszawa 2011;

M. Dąbrowski, Dwa wątki, Warszawa 2015

Edycje

S. Piętak, Pisma. Utwory prozatorskie, t. III-V, opracowanie i przedmowa M. Dąbrowski,Warszawa 1988.

Przekłady

Hugo von Hofmannsthal, Gabriele D’Annunzio, tłum. i oprac. M. Dąbrowski, (w): Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867-1918), t. 3, Wspólnota pytań. Antologia  red. naukowa E. Paczoska, I. Poniatowska, M. Chmurski, Warszawa 2017, s. 177-183.

Wybrane artykuły

Publikacje w językach obcych:

-„Kulturelle und literarische Räume doppelter Emigration (Frankreich – Lateinamerika): Andrzej Bobkowski und Gustav Regler“, w:  Exklusion. Chronotopoi der Ausgrenzung in der russischen und polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts, hrsg. von W. S. Kissel und F. Thun-Hohenstein, München 2006, s. 139-180;

– “Fellow Countryman  or/and Aliens. The Jews in Polish Culture and Literature”, w: Multiculturalism at the Start of the 21stCentury. The British-Polish Experience Australian Theory and Practice. Ed. by K. Kujawińska-Courtney and M. A. Łukowska,  Łódź 2007, s. 227 – 240;

Die anthropologische Differenz von ‘eigen’ und ‘fremd’ und die Literatur. Anhand polnischer und deutscher Beispiele,„Zeitschrift für Slavische Philologie“, nr 2 (65) 2007/2008;

 – “Aesthetics of Melancholy in Bruno Schulz’s Writing”, w: (Un)masking Bruno Schulz. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations, ed. by D. de Bruyn and K. van Heuckelom, Amsterdam, New York, NY 2009 , s. 307 – 325;

– „Eine Geographie der Kulturen: Stasiuks Landkarte“, „Analele Universitato Bucuresti”, 2009 (LVIII), s. 109 – 121;

– Dwa teksty w języku rumuńskim w tomie Studii de imagologie Polona, coord. C. Geambasu, Bucuresti 2010, (Dyskurs interetniczny w Ziemi obiecanejW.S. Reymonta, tłum. C. Godun, s. 171 – 195 i Gdańsk albo Danzig: Grass – Chwin – Huelle, tłum. C. Godun, s. 196 – 229);

– “Nationalism in Contemporary (Post-Solidarity) Emigrant Literature”, w: Polish and Hebrew Literature and National Identity, ed. by A. Molisak and S. Ronen, Warszawa 2010, s. 261 – 274;

– “Facing the Stereotypes of Polishness and Germanness: Rudnicki and Others”, in: Contemporary polish Migrant Culture and Literature in Germany, Ireland, and the UK,eds J. Rostek, D. Uffelmann, Frankfurt am Main, 2011, s. 81-101;

– „Miłosz i Canetti – (auto)biografia jako tekst kultury” przeł. na bułgarski R. Petrowa pt. Miłosz i Kaneti – (awto)biografijata kato kulturentekstw:  „Literaturni Balkani”, nr 21/2011, s. 25 – 44;

– Milosz şi Magris – paralelă mitologică, przeł. C. Geambasu,  „Observator Cultura. Supliment”, s. VI-VII (Bukareszt);

– “Diskurs jak predmiet komparatiwistiki”, (w): Zahid-Shid: osnowni tendencii rozwitku suczasnogo poriwnialnogo literaturoznawstwa. Antołogija, Donieck 2012, s. 146 – 159; 

– „Swoji ili/i tuđi. Jevreji u poljskoj kulturi” , w: Slika drugog u balkalnskim i srednioewropskim knizewnostima, red. M. Maticki, Institut za knijzewnost i umietnost, Beograd/Belgrad 2006, s. 105-115;

–  „Modernizm i postmodernizm. Protiv, pored ili zajedno?” W: OS lamnigu – drugi. Zbornik izbranich radova triju saziva međunarodnog znanstvenog skupa Modernitet druge polovice stoljeća, Ivan Slamnig –Boro Pavlović, postmodernitet,pod red. G. Rema i B. Zielińskiego, Osijek/Poznań 2006, ss. 11-33;

– „Opozycja „metropolia – prowincja” w literaturze polskiej XX wieku. Kilka aspektów”, w: Metropole – Provinz. Urbabnitaet und Ruralitaet in den slavischen Sprachen, Literaturen und Kulturen, Hrsg. von T.  Bruns und G. Ressel, Frankfurt am Main 2008, s. 37-43;

– „Fantazmat żydowski w polskiej literaturze powojennej”, w: Slavonic Literatures within the World Context, 7th International Conference,  Minsk, 2007, t. 1, s. 317-325;

–  „Своййчужд. Къдe смение?” W: ВБПРЕЌИРАЗЛИЧИЯТА, red. N. Aretov, Sofia 2008, s.  13-28;

– „Fantazmatyka Kuśniewicza”, w: Między Galicją, Wiedniem i Europą. Aspekty twórczości literackiej Andrzeja Kuśniewicza, pod red. A. Woldana, Wiedeń 2008, s. 43 – 60;

Miłosz i Magris –paralela mitologiczna. Miłoszas ir Magris – mitologiné paralelé, w: W kręgu idei Miłoszowskich. Studia nad życiem i twórczością Czesława Miłosza,pod red. T. Daleckiej i M. Dawlewicza, Vilnius 2011, s. 34 – 45;

–  „Poetologiczne i semantyczne aspekty „reguły NIE” w poezji Ewy Lipskiej (na materiale Piątego zbioru wierszy)”, w: Pogłosy. Aspekty twórczości Ewy Lipskiej, pod red. A. Woldana, Wiedeń 2011, s. 27 – 37.

Rozdziały w monografiach zbiorowych polskich oraz wybrane artykuły:

– „Śmierć (nie)wyrażona. Poetyckie przykłady dyskursywizacji odejścia”, w: Intymność wyrażona, pod red. M. Kisiela i M. Tramera, Katowice 2006, s. 204-221;

– „Ponowoczesna melancholia. Modelowanie rozumienia”, w: Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres Polonistyki Zagranicznej, Poznań 8-11 czerwca 2006 roku. Praca zbiorowa pod red. M. Czermińskiej, K. Meller, P. Flicińskiego, Poznań 2007, s. 19-32;

– „Etyczny wygłos interpretacji. Rozumienie, warunki, sens”  w: Filozofia i estetyka interpretacji, pod red. A. Szahaja i  A. Koli, Kraków 2007, s. 221-233;

– „Estetyka współczesnej melancholii”, w:Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra…red. H. Gosk i A. Zieniewicz, Warszawa 2007, s. 203 – 218;

– „Dialogi Różewicza. Inter- i intratekstualne gesty poety w późnych tekstach”, w:  Dialog miedzykulturowy w (o) literaturze polskiej,  pod red. M. Skwary, K. Krasoń i J. Kazimierskiego, Szczecin 2008, s. 169 – 182;

– „Kulturowa geografia Stasiuka”, w: Słowa i metody. Księga dedykowana profesorowi Jerzemu Święchowi, pod red. A. Kochańczyk, A. Niewiadomskiego i B. Wróblewskiego, Lublin 2009, s. 295 – 302;

–  „Estetyka melancholii w prozie Schulza”, w: Dwudziestolecie 1918-1939. Odkrycia, fascynacje, zaprzeczenia,red. A. S. Kowalczyk, T. Wójcik, A. Zieniewicz, Warszawa 2010, s. 55 – 72;

– „Melancholijne dialogi Różewicza”, w: Dramatyczność i dialogowość w kulturze,red.  A. Krajewska, D. Ulicka, P. Dobrowolski,  Poznań 2010, s. 316 – 327;

– „Dyskurs jako przedmiot komparatystyki”, w: Komparatystyka dzisiaj, t. 1. Problemy teoretyczne, red. E. Kasperski, E. Szczęsna, Kraków 2010, s. 114-126;

– „Późna mowa wojenna: Białoszewski, Wojdowski, Odojewski”, w:Wojna i postpamięć,pod red. Z. Majchrowskiego i W. Owczarskiego, Gdańsk 2011, s. 327-341;

– „Rody polsko-żydowskie: dyskursywizacja tożsamości”, w: Żydowski Polak, polski Żyd, red. A. Molisak i Z. Kołodziejska, Warszawa 2011, s. 186 –198;

Wstęp (s. 7 – 15) i rozdz. pt. Komparatystyka kulturowa(s. 211 – 288) w podręczniku akademickim pt. Komparatystyka kulturowa, red. naukowa M. Dąbrowski, Warszawa 2011;

– Emigrantenliteratur der 1980er Jahre.Die amerikanische Perspektive: Głowacki und andere, w: Polnische Literatur in Bewegung. Die Exilwelle der 1980er Jahre, D. Henseler,  R. Makarska (Hg.),  Bielefeld 2013, s. 177 – 191;

– PisarzeTriestu, w: Przestrzenne kody tekstów i narracyjne kody przestrzeni, red. B. Zieliński, Poznań 2013, s. 193-208;

– Wokół romantycznego paradygmatu: Pierścionek z końskiego włosiaA. Ścibora-Rylskiego i Pierścionek z orłem w koronieA. Wajdy, (w): Omagiu profesorului Constantin Geambasu la 65 de ani, red. A. Olteanu, Bucuresti 2013, s. 68-79;

– Tekst Triestu, “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, nr 3(6), Warszawa 2013, s. 13-28;

– Literatura emigracyjna lat osiemdziesiątych. Perspektywa amerykańska: Głowacki i inni, (w): Poetyka emigracji. Doświadczenie granic w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku. Pod red. P. Czaplińskiego, R. Makarskiej i  M. Tomczok, Katowice 2013, s. 288- 304;

– Międzytekst. Literatura między kulturami narodowymi, “Porównania” nr 13 (2013), s. 93-105;

 – Dwa przypadki kulturowego przekładu Owidiusza: Juliusz Bocheński, Nazo poeta i Christoph Ransmayr, Die letzte Welt,“Rocznik Komparatystyczny”, nr 5 (2014), s. 85 – 104; 

– Wilk w Rosji. Subaltern? W imperium? (Polemika z konceptem “postzależności”),“Porównania” 15 (2014), s. 105 – 120;

– Józef Roth i Robert Musil  w obliczu Wielkiej Wojny. Ironia i nostalgia, (w): Przed i po. Wielka Wojna w literaturach Europy Środkowej i Wschodniej,  red. H. Gosk i E. Paczoska, Warszawa 2015, s. 11 – 23;

Zwischen öffentlichem Diskurs und Methodologie. Das polnische Selbstverständniss im Umbau,“Die Welt der Slaven. Internationale Halbjahresschrift fur Slavistik”, Jahrgang 61 (2016), Heft 1, s. 106 – 123;  Wiesbaden

– Żydowski barbarzyńca w polskim Edenie,  “Romanoslavica”, nr 50 z. 1, 2014, s. 21-36;

– Współczesna literatura emigracyjna/migracyjna: rewizja pojęć analitycznych, “Rocznik Komparatystyczny – Comparative Yearbook” nr 6 (2015), s. 395-413;

– Proza migracyjna: źródła i znaczenie, “Teksty Drugie” 2016, nr 3, s. 288-307;

– Petite histoire de la réception de Proust en Pologne, tłum. Lydia Waleryszak, (w): A la recherche de la Recherche. Les notes de Joseph Czapski sur Proust au camp de Griazowietz, 1940-1941. Józef Czapskis Notate zu Proust  im Gefangenenlager Grjazovec, 1940-1941. Sous la direction de S. Mainberger & N. Stewart, Lausanne 2016, s. 89-104; 

– Proust in Polen: eine kleine Geschichte seiner Rezeption, (w): A la recherche de la Recherche. Les notes de Joseph Czapski sur Proust au camp de Griazowietz, 1940-1941. Józef Czapskis  Notate zu Proust  im Gefangenenlager Grjazovec, 1940-1941. Sous la direction de S. Mainberger & N. Stewart, Lausanne 2016, s. 105 – 121;

– (Naj)nowsza polska literatura e-/migracyjna (wybrane przykłady), w:  Chińsko-Polska wymiana literacka nowego wieku: przegląd i perspektywy, red. Zhao Gang, Pekin 2016, s. 105-124;

– Der interkulturelle Text. Die Morphologie und die Philosophie, tłum. K. Miller, (w): Migrantenliteratur im Wandel. Junge Prosa mit (nicht nur) polnischen Wurzeln in Deutschland und Europa. Literatura migracyjna w procesie. Młoda proza (nie tylko) polskiego pochodzenia w Niemczech i w Europie, red. B. Helbig-Mischewski i M. Zduniak-Wiktorowicz,  Leipzig 2016, s. 59-73;

– Tekst międzykulturowy. Morfologia i filozofia, (w): Migrantenliteratur im Wandel. Junge Prosa mit (nicht nur) polnischen Wurzeln in Deutschland und Europa. Litertura migracyjna w procesie. Młoda proza (nie tylko) polskiego pochodzenia w Niemczech i w Europie, red. B. Helbig-Mischewski i M. Zduniak-Wiktorowicz,  Leipzig 2016, s. 75-88;

Danziger/Gdansker Literatur postkolonial? Ethnien in grossen Geschichte / Gdańsk Literature Postcolonially? Ethnic Groups in the Big History, “Germanoslavica”. Zeitschrift fur germano-slawische Studien, 2017 (28), nr 1-2, s. 123-139;

– Dyskurs macierzyzny rozdwojony.  Językowa ojczyzna Pankowskiego, (w):  Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, red. E. Szczęsna, P. Kubiński, M. Leszczyński, Kraków 2017, s. 79 – 92;

– Kulturowy tekst Triestu, (w): Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867-1918), t. 1. Teksty doświadczenia, red. naukowa E. Paczoska, I. Poniatowska, M. Chmurski, Warszawa 2017, s. 63-81;

– Literatura Wiednia anno1900, (w):  Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867-1918), t. 2, Doświadczenia tekstu, red. naukowa E. Paczoska, I. Poniatowska, M. Chmurski, Warszawa 2017, s. 67-82;

Między obrazem publicznym a intymnym. Projekt poszerzenia imagologii na przykładzie twórczości Katarzyny Kozyry i Ewy Kuryluk,“Porównania” 20 (2017), s. 25-38.

Zakład

Zakład Komparatystyki ( od 1.02.2018 r. profesor emeritius)

Funkcje

Kierownik Zakładu Literatury XX wieku (2001-2007)

Dyrektor Instytutu Literatury Polskiej UW (2007-2012)

Skip to content
escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri