Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej

www.napis.edu.pl

zbotl@ibl.waw.pl

Informacje ogólne

Pismo powstało w 1994 roku w kręgu badaczy literatury okolicznościowej epoki konfederacji barskiej, kierowanych przez prof. dra hab. Janusza Maciejewskiego (red. nacz. 1994–2011). Pomyślane zostało jako forum interdyscyplinarnych spotkań historyków i teoretyków literatury, językoznawców, socjologów, antropologów, poświęcone głównie tekstom usytuowanym na pograniczu literatury wysokiej i popularnego folkloru środowiskowego, warunkom ich powstania, rozpowszechniania i odbioru. Na łamach rocznika zamieszcza się również omówienia zjawisk literackich oraz komentowane edycje tekstów, a także przekrojowe studia dotyczące dziedzin pokrewnych.

Od kilku lat pismo obejmuje jednolite bloki tematyczne w części głównej pt. Rozprawy i materiały. W  obrębie pisma funkcjonują także inne działy: Pasje i potyczki edytorskie i tekstologiczneVaria (prezentujące interdyscyplinarny materiał poświęcony tematowi przewodniemu prezentowanego numeru rocznika), Recenzje i omówienia.

Pismo, w którym publikowane są prace historyczno-, teoretyczno-, i socjologicznoliterackie o piśmiennictwie z pogranicza literatury pięknej i kultury popularnej, redagowane jest z udziałem PLOiU (w ILP UW) oraz ZBOTL-u (w IBL PAN).

Rocznik skierowany jest do grona badaczy i studentów z ośrodków naukowych i akademickich z kraju i z zagranicy zainteresowanych badaniem przejawów twórczości okolicznościowej i użytkowej w ramach różnych dziedzin humanistyki (m.in. nauki o literaturze, historii, socjologii, językoznawstwa).

Redagowane przez nasz zespół pismo „Napis” w 2009 roku zostało wpisane na listę czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po ocenie ewaluacyjnej w 2015 (poz. 1028) i 2016 (poz. 1026) roku przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rocznik uzyskał 12 pkt.

Właścicielem pisma są dwa podmioty prawne: Uniwersytet Warszawski i Instytut Badań Literackich PAN (postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy sygn. akt VII RS Rej Pr 1245/11 z dnia 21 października 2011 r.).

„Napis” począwszy od 2013 roku ukazuje się nakładem Wydawnictwa IBL (do 2012 r. wychodził w Wydawnictwie „DiG”).

Podstawową wersją pisma jest wersja papierowa. Numer ISSN: 1507-4153.

Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. Barbara Wolska

Redakcja

Komitet redakcyjny:

 • Aleksandra Błasińska, Instytut Badań Literackich PAN
 • Agnieszka Bąbel (sekretarz redakcji), Instytut Badań Literackich PAN
 • Agata Grabowska-Kuniczuk (zastępca redaktora naczelnego), Instytut Badań Literackich PAN
 • Marek Pąkciński, Instytut Badań Literackich PAN
 • Zofia Rejman, Uniwersytet Warszawski
 • Katarzyna Sałkiewicz, Uniwersytet Warszawski
 • Barbara Wolska (redaktor naczelny), Uniwersytet Łódzki

Rada naukowa:

 • Grażyna Borkowska (przewodnicząca), Instytut Badań Literackich PAN
 • Stanisław Dubisz, Uniwersytet Warszawski
 • Alfred Gall, Universität Mainz (Niemcy)
 • Rolf Fieguth, Universität Freiburg (Szwajcaria)
 • Wojciech Kaliszewski, Instytut Badań Literackich PAN
 • Krystyna Maksimowicz, Uniwersytet Gdański/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • Siergiej Iwanowicz Nikołajew, Rosyjska Akademia Nauk, St. Petersburg (Rosja)

Adres redakcji

Redakcja „Napisu“

ul. Nowy Świat 72, pok. 131

00-330 Warszawa


Skip to content