Publikacja drugiego numeru czasopisma „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”

Informacje ogólne

Zapraszamy do lektury nowego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura” (tom 1, nr 2, 2019). Tym razem temat przewodni brzmi: „Dzieciństwo w tłumaczeniu. Teksty kultury dla młodych odbiorców w przekładzie międzyjęzykowym”. Wszystkie artykuły znajdują się w wolnym dostępie na platformie czasopism Wydziału Polonistyki UW.

„Studia,  które  Michał  Borodo  nazywa  badaniami  nad  literaturą  dziecięcą  w  przekładzie [children’s  literature  translation  studies,  CLTS],  traktowane  bywają  jako  subdyscyplina  ogólnej  translatologii  bądź  skupionego  na  twórczości dla młodych odbiorców literaturoznawstwa, albo też – z uwagi na nakładanie  się  dwóch  perspektyw  –  jako  całkowicie  odrębna  i  wymagająca osobnych  metod  dyscyplina.  Są  one  obecne  w  naukowej  refleksji  nad  kulturowymi  reprezentacjami  dzieciństwa  od  kilkudziesięciu  lat,  choć  autonomię  zaczęły zyskiwać dopiero w ostatnich dekadach XX wieku. W 1976 roku, podczas  III  Sympozjum  International  Research  Society  for  Children’s  Literature,  uznano odrębność studiów translatologicznych od literaturoznawczych; pierwsza monografia poświęcona tej problematyce – Children’s Books in Translation: The Situation and the Problems autorstwa Göte Klingberga – została zaś opublikowana dwa  lata  później.  […]

Jaki wpływ na obecną w dziele wizję dzieciństwa oraz projektowanego odbiorcy mają rozmaite strategie przekładowe? W jaki sposób osiągnięte w przekładzie efekty są zależne od powszechnych wśród użytkowników i użytkowniczek danego języka konstruktów dziecka, dzieciństwa oraz kultury dziecięcej i młodzieżowej? Odpowiedzi na te pytania poszukiwały współautorki drugiego numeru czasopisma Dzieciństwo. Literatura i Kultura, poświęconego międzyjęzykowemu przekładowi tekstów literatury i kultury dla młodych odbiorców. Zapraszamy zatem do lektury artykułów o »dzieciństwie w tłumaczeniu« zgromadzonych  w  dziale  »Studia«,  a  także  tych  opublikowanych  w  dziale  »Varia«  oraz artykułów recenzyjnych.

Strona wydarzenia