„Figury, chwyty, struktury tekstowe”

Warszawa, 9-10 września 2019

Informacje ogólne

Zakład Komparatystyki Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownia Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Komparatystyki Literackiej zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Figury, chwyty, struktury tekstowe”, która odbędzie się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 9–10 września 2019 roku w ramach cyklu konferencyjnego Poszerzanie poetyki.

Jako dziedzina badawcza poetyka kształtowała się głównie w kontekście refleksji nad literaturą – w toku opisu jej dzieł. To literatura stanowiła przestrzeń prototypową poetyki i centrum odniesienia dla badań poetologicznych innych sztuk. W ostatnich latach poetyka stała się jednak znaczącą inspiracją do opisu różnych – nie tylko literackich i artystycznych – form semiotycznych: badacze analizują poetykę nowych mediów, poetykę dyskursów a nawet poetykę doświadczenia.

Cykl konferencyjny stawia sobie za cel spojrzenie na poetykę jako na dziedzinę humanistyki lokującą się ponad jej dyscyplinami – transdyskursywną i transmedialną, dostarczającą narzędzi opisu wszelkiego typu przekazów oraz rozwijającą arsenał własnego instrumentarium na skutek badań form tekstowych różnych dyskursów i mediów. Nie jest to arsenał niezmienny. Wręcz przeciwnie. Organizacja znakowa i technologie zapisu tekstów, systemy medialne, dyskursywne, kultury modelują kategorie poetyki, przekształcając jej narzędzia w coraz bardziej skomplikowane struktury a wreszcie strategie tekstowe. W efekcie badania poetologiczne pozwalają rozpoznać formy tekstualności, dyskursywności – a w konsekwencji określić stan kultury w danym momencie historycznym.

Chodzi zatem o badanie poetyki w kontekście najrozmaitszych form jej istnienia, jej mocy kreacyjnej oraz sprawczej. Cykl jest projektem komparatystycznym, epistemologicznym i interpretacyjnym – lokującym poetykę w najrozmaitszych kontekstach i odkrywającym zapisane w niej perspektywy oglądu tekstu; badającym relacje, w jakie wchodzi z różnymi sztukami, dyskursami, mediami, wreszcie rozmaitymi perspektywami badawczymi. Zadajemy pytanie o to, jak sposoby użytkowania i istnienia tekstu – jego organizacja znakowa, uwarunkowania technologiczne, pełnione funkcje, sposoby jego odbioru i obchodzenia się z nim modelują poetykę oraz jak następnie ta przemodelowana poetyka oddziałuje na teksty różnych sztuk, dyskursów, mediów.

W pierwszej odsłonie cyklu zatytułowanej Figury, chwyty, struktury tekstoweproponujemy rozważenie następujących zagadnień:

– funkcjonalność kategorii poetologicznych w opisie zjawisk współczesnej kultury;

– nowe figury i formy tekstowe, które powstają; adaptacje i reinterpretacje figur i form zastanych; co sprzyja figuracyjności a co ją hamuje;

– uwarunkowania dyskursywne figur – jak dyskursy: sztuki, nauki, religii, edukacji, prawa, polityki, ekonomii kształtują figury i strategie tekstowe i odwrotnie: jakie figury i strategie są przez nie wybierane;

– figury w przestrzeni tekstów słownych (oralnych i piśmiennych) i tekstów mieszanych; przekazów dźwiękowych, wizualnych, audiowizualnych, interaktywnych; różnosemiotyczne reprezentacje tych samych figur i analogicznych struktur tekstowych;

– zabiegi literackie inspirowane innymi sztukami oraz innymi niż sztuka dyskursami;

– chwyty, struktury tekstowe wypracowane w toku opisu, badania tekstów nieliterackich;

– modelowanie poetyki przez kierunki w sztuce, tendencje artystyczne, nurty filozoficzne;

– udział myśli filozoficznej w tworzeniu, poznawaniu, reinterpretowaniu figur;

– remediacje figur, chwytów, struktur tekstowych;

– sprawczość figur – na ile rządzą myśleniem o tekście, wyznaczają sposób istnienia tekstu, gatunku; na ile wyzwalają tekst, na ile go zniewalają (ograniczają);

– wartość estetyczna a poznawcza i manipulacyjna figur, struktur i strategii tekstowych;

– inne, niepomyślane tutaj.

Data nadsyłania zgłoszeń konferencyjnych

do 23 czerwca 2019roku

Kontakt do organizatorów

Zgłoszenia propozycji tematów wraz ze streszczeniem (500-800 znaków) prosimy nadsyłać pod adresem kompar.polon@uw.edu.pldo 23 czerwca 2019roku. Informujemy też, że przewidywana opłata konferencyjna wynosi 350 zł.

Informację dotyczącą przyjęcia tematu wystąpienia na konferencję prześlemy Państwu do 1 lipca 2019 roku. Po tym czasie przekażemy też pozostałe dane organizacyjne.

Skip to content
escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri