Szkoła mistrzów

Nazwa studiów podyplomowych: „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego”

Strona studiów podyplomowych

Patronat honorowy: Warszawski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Na zakończenie każdej edycji studiów wydajemy książkę jednego z naszych słuchaczy!

Zapraszamy:
– absolwentów wszystkich kierunków humanistycznych i społecznych, którzy chcą rozwinąć swoją sprawność pisarską w różnych typach tekstów artystycznych;
– osoby po studiach wyższych I lub II stopnia, które mają już na swoim koncie pierwsze próby literackie i chciałyby przejść do następnego, dojrzalszego etapu własnej twórczości;
– kandydatów pracujących lub mających w planie pracę w instytucjach kultury i życia literackiego (agencje literackie, teatry, wydawnictwa, domy kultury, pisma literackie i kulturalne, instytucje administrujące kulturą);
– nauczycieli prowadzących warsztaty literackie w szkołach.
Program studiów podyplomowych zorientowany jest na rozwijanie u słuchaczy umiejętności pisania oraz nowoczesnej i atrakcyjnej prezentacji tekstu artystycznego. Proponowane zajęcia prowadzone przez wielokrotnie nagradzanych wybitnych pisarzy, naukowców, wydawców, krytyków literackich i ludzi kultury pogłębiać będą świadomość literacką studentów, która pozwoli im lepiej rozumieć współczesne przemiany sztuki słowa oraz widzieć własne propozycje literackie w określonym ciągu konwencji i technik artystycznych. Wykładowo-warsztatowa forma prowadzenia zajęć umożliwi uczestnikom studiów nie tylko teoretyczne, lecz przede wszystkim praktyczne zapoznanie się z problematyką gatunków poetyckich, prozatorskich, dramatycznych, gatunków literatury popularnej i cyfrowej, zaznajomienie się z technikami scenariopisarstwa filmowego i radiowego, typami stylizacji literackiej, specyfiką form synkretycznych oraz stylami argumentacji charakterystycznymi dla krytyki literackiej. Ponadto omawiane będą następujące formy prezentacji tekstu literackiego: radiowa, multimedialna, sceniczna, translatorska oraz performance i happening. W ramach zdobywania wiedzy o tradycji literackiej na zajęciach przekazywane będą informacje na temat konwencji, gatunków i tematów w literaturze polskiej XIX, XX i XXI wieku, zarówno wysokoartystycznej, jak i popularnej ‒ polskiej i światowej. Słuchacze zapoznają się także z problematyką intertekstów literackich oraz pogranicza sztuk. Istotnym dopełnieniem oferty będą wykłady wybitnych pisarzy, spotkania z przedstawicielami instytucji życia literackiego poświęcone aktywności stowarzyszeń twórczych, nagrodom, wydawnictwom, czasopismom oraz rynkowi literackiemu. Zaplanowaliśmy również zajęcia na temat zarządzania projektami literackimi oraz możliwości pozyskiwania przez młodych pisarzy grantów i stypendiów twórczych.
Dodatkowe informacje:
Kierownik studiów: dr Żaneta Nalewajk-Turecka
zaneta_nalewajk@o2.pl
Osoby współpracujące przy organizacji studiów:
prof. dr hab. Ewa Paczoska, dr Dawid Osiński
Adres studiów:
Studia podyplomowe „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego”
Instytut Literatury Polskiej
Wydział Polonistyki
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
pokój nr 25
Sekretariat studiów:
Studia podyplomowe „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego”
Instytut Literatury Polskiej
Wydział Polonistyki
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
pokój nr 25
tel/fax (22) 55 21 020

Strona studiów podyplomowych

Sekretarz studiów: mgr Katarzyna Kaczmarczyk
Adres mailowy:
szkolamistrzow@uw.edu.pl
Czas trwania studiów podyplomowych
1 rok akademicki (dwa semestry), łącznie 160 godzin.
Tryb studiów: zaoczny (zjazdy w soboty i niedziele, co dwa tygodnie)
Język wykładowy: polski
Koszt za całość studiów podyplomowych 5 000 PLN
Słuchacze po złożeniu niezbędnych dokumentów i próbek własnej twórczości oraz po zawiadomieniu o przyjęciu na studia proszeni są o wpłacenie całości opłaty za studia w wysokości 5000 zł najpóźniej do 20 września 2018 roku. Prosimy również o przekazanie skanów z potwierdzeniem wpłaty na adresy mailowe sekretariatu oraz kierownika studiów.
Numer konta:
80 1160 2202 0000 0000 4543 1448
Nazwa odbiorcy:
Uniwersytet Warszawski – Wydział Polonistyki
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Tytułem:
Studia podyplomowe „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego”
Przedmioty w programie studiów oraz nazwiska wykładowców:
1. Techniki pisarskie (90 h)
– Gatunki prozatorskie (20 h)
– Gatunki poetyckie (16 h)
– Gatunki dramatyczne (20 h)
– Gatunki literatury popularnej (6 h)
– Gatunki literatury cyfrowej (6 h)
– Eksperyment literacki (4 h)
– Scenariopisarstwo filmowe i radiowe (10 h)
– Stylizacja literacka (2 h)
– Formy synkretyczne (2 h)
– Krytyka literacka (4 h)
2. Prezentacja tekstu literackiego (30 h)
– Literatura i radio (4 h)
– Performance i happening (4 h)
– Literatura i multimedia (4 h)
– Tekst literacki w utworze muzycznym (4 h)
– Interpretacja sceniczna tekstu literackiego (8 h)
– Sztuka rozmowy (6h)
3. Tradycja literacka (20h)
– Konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XIX w. (2 h)
– Konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XX w. (2 h)
– Konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XXI w. (4h)
– Najnowsze trendy literatury światowej (2 h)
– Konwencje, gatunki i tematy w literaturze popularnej (2 h)
– Interteksty literackie (6 h)
– Pogranicza sztuk (2h)
4. Współczesne życie literackie (20h)
– Wykłady pisarzy (12 h)
– Instytucje życia literackiego: stowarzyszenia, nagrody, wydawnictwa, czasopisma, rynek literacki (6 h)
– Zarządzanie projektami literackimi, stypendia, granty (2h)

Pobierz krótkie biogramy wykładowców w pliku PDF
Pobierz długie biogramy wykładowców w pliku PDF
Pobierz opis przedmiotów w pliku PDF

Sposób zaliczenia przedmiotów
1. Techniki pisarskie – zaliczenie na podstawie obecności oraz prac pisemnych zadanych przez prowadzących na zajęciach;
2. Prezentacja tekstu literackiego – zaliczenie na podstawie obecności oraz prezentacji zadanych przez prowadzących na zajęciach;
3. Tradycja literacka – zaliczenie na podstawie egzaminów;
4. Współczesne życie literackie – zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach.
Nasi wykładowcy:
prof. dr hab. Grażyna Borkowska, prof. dr hab. Piotr Mitzner, prof. dr hab. Ewa Paczoska, prof. dr hab. Leszek Szaruga, dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW, dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW, dr hab. Jacek Głażewski, dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka, dr Roman Bromboszcz, dr Dawid Maria Osiński, dr Anna Tenczyńska, dr Agnieszka Wnuk, dr Michał Larek, Krystyna Bratkowska, Magdalena Tulli, Janusz Drzewucki, Jakub Ekier, Andrzej Ferenc, Piotr Matywiecki, Iwona Smolka, Jerzy Sosnowski, Adam Bauman.
REKRUTACJA
Szczegółowe warunki i terminy rekrutacji na studia:
a) Wymagania wstępne umożliwiające kandydatom udział w rekrutacji na studia: uzyskanie dyplomu ukończenia studiów II lub I stopnia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych.
Kandydaci, którzy starają się o przyjęcie na studia podyplomowe powinni nadesłać pocztą lub dostarczyć pod wskazany adres sekretariatu studiów następujące dokumenty:
– podanie (ze zdjęciem) o przyjęcie na studia
Pobierz podanie o przyjęcie na studia w pliku DOCX
– kwestionariusz osobowy
Pobierz kwestionariusz osobowy w pliku DOC
– odpis dyplomu ukończenia studiów II lub I stopnia w zakresie obszarów nauk humanistycznych lub społecznych.
Do dokumentów kandydaci powinni dołączyć lub przesłać drogą mailową krótkie prace (2-5 stron) będące próbką własnej twórczości literackiej, recenzją książki lub prezentacją wybranego wydarzenia kulturalnego
b) Profil studenta:
Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków humanistycznych i społecznych, którzy chcą rozwinąć swoją sprawność pisarską w różnych typach tekstów artystycznych. Oprócz tego program nakierowany jest na rozwijanie umiejętności prezentacji tekstu artystycznego, która w dzisiejszej praktyce kulturowej okazuje się często niezbędna. Proponowane zajęcia rozwijać mają świadomość literacką, która pozwoli słuchaczom lepiej rozumieć współczesne przemiany sztuki słowa oraz widzieć własne propozycje w określonym ciągu konwencji i technik. Oczekujemy, że na studia zgłoszą się przede wszystkim osoby, które mają już na swoim koncie pierwsze próby literackie i chciałyby przejść do następnego, dojrzalszego etapu własnej twórczości. Studia adresowane są też do kandydatów pracujących lub mających w planie pracę w instytucjach kultury i życia literackiego (agencje literackie, teatr, wydawnictwa, domy kultury, pisma literackie i kulturalne, instytucje administrujące kulturą), a także do nauczycieli prowadzących warsztaty literackie w szkołach.
c) Etapy rekrutacji:
Rekrutacja ma charakter konkursowy. Etap pierwszy: kandydaci przesyłają drogą mailową krótkie prace (2-5 stron) – próbka własnej twórczości literackiej, recenzja książki lub prezentacja wybranego wydarzenia kulturalnego. Etap drugi: – komisja po ocenie nadesłanych prac dokonuje podsumowania i przygotowuje ostateczną listę słuchaczy, a następnie sekretariat studiów powiadamia osoby przyjęte na studia zgodnie z procedurą Regulaminu studiów podyplomowych UW.
d) Kryteria oceny nadesłanych prac:
‒ w wypadku recenzji oceniane będą: zgodność tekstu z wyznacznikami gatunku, styl, kompozycja, dobór przedmiotu recenzji, świadomość zastosowanych kryteriów wartościowania, ortografia, interpunkcja;
‒ w wypadku tekstu literackiego oceniane będą: oryginalność realizacji tematu, styl, kompozycja;
‒ w wypadku prezentacji wybranego wydarzenia kulturalnego oceniane będą: styl, kompozycja, dobór przedmiotu recenzji, świadomość zastosowanych kryteriów wartościowania, ortografia, interpunkcja.
Liczba słuchaczy: min. 15, maks. 20
Termin składania dokumentów
do 20 września 2018 roku

W wypadku wyczerpania limitu miejsc rekrutacja zostanie zakończona wcześniej.
Cele kształcenia:
Cele kształcenia na studiach podyplomowych „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego” to:
‒ zapoznanie (teoretyczne, a przede wszystkim praktyczne) studentów z technikami pisarskimi (literackimi konwencjami gatunkowymi i narracyjnymi) stosowanymi podczas tworzenia tekstów przynależnych do wszystkich rodzajów literackich, sytuowanych zarówno w obiegu wysokoartystycznym, jak i popularnym, oraz docierających do odbiorcy za pośrednictwem zróżnicowanych mediów;
‒ uwrażliwienie studentów na znaczenie eksperymentu literackiego dla rozwoju literatury, stworzenie płaszczyzny merytorycznej do podjęcia przez nich własnych prób w tym zakresie;
‒ zaznajomienie studentów z postawami scenariopisarstwa radiowego i filmowego;
‒ przekazanie słuchaczom wiedzy i ćwiczenie umiejętności praktycznych w zakresie praktycznego zastosowania gatunków krytyki literackiej;
‒ zapoznanie (teoretyczne a nade wszystko praktyczne) studentów z regułami stylizacji literackiej oraz specyfiką form synkretycznych;
‒ przedstawienie studentom głównych technik i obszarów prezentacji tekstu literackiego takich jak: prezentacja radiowa, multimedialna, muzyczna, sceniczna, translatorska, performance i happening.
‒ umożliwienie słuchaczom podjęcie pod kierunkiem specjalistów własnych prób w zakresie prezentacji tekstu literackiego;
‒ zaznajomienie uczestników studiów z elementami tradycji literackiej: wykładanymi w sposób historyczny konwencjami, gatunkowymi i tematami w literaturze polskiej XIX, XX i XXI wieku (zarówno wysokoartystycznej, jak i popularnej);.
‒ przybliżenie studentom najnowszych trendów literatury światowej;
‒ zapoznanie słuchaczy z problematyką intertekstów w tradycji literatury polskiej;
‒ zaznajomienie uczestników studiów z zagadnieniami nawiązań interartystycznych w literaturze oraz pogranicza sztuk;
‒ zaprezentowanie studentom najważniejszych instytucji życia literackiego: stowarzyszeń twórczych, nagród, wydawnictw, czasopism oraz przedstawienie im mechanizmów działania rynku literackiego;.
‒ przybliżenie uczestnikom studiów najważniejszych zasad zarządzania projektami literackimi, przekazanie informacji na temat możliwości pozyskiwania grantów i stypendiów twórczych.
Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów:
Warunek otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych to uzyskanie efektów kształcenia określonych w programie studiów, potwierdzone zdobyciem 60 punktów ECTS w wyniku pozytywnego zaliczenia wszystkich przedmiotów oraz napisania pracy dyplomowej (ok. 15 stron) pod kierunkiem wybranego wykładowcy. Do jej przygotowania słuchacze będą mogli wykorzystać jedną z prac warsztatowych.
Orientacyjny termin rozpoczęcia studiów
13 października 2018