Pracownia Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych

Pracownia Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych

Kierownik:
dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW
e.szczesna@uw.edu.pl

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Skład osobowy:
prof. em. dr hab. Seweryna Wysłouch
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Zbigniew Kloch,
Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”
Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Adam Dziadek
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. dr hab. Andrzej Hejmej
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Anna Tenczyńska
anna.tenczynska@uw.edu.pl
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
dr Agnieszka Wnuk
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka
zaneta_nalewajk@o2.pl
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
dr Agnieszka Smaga
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr Beata Śniecikowska
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Marek Kaźmierczak
Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Mariusz Pisarski
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Piotr Kubiński
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
dr Urszula Pawlicka
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
dr Weronika Lipszyc
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
mgr Robert Birkholc
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Współpracownicy:
dr hab. Mirosław Filiciak
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
dr Grzegorz Grochowski
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr Maciej Maryl
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Obszary badań:
• semiotyka, poetyka i retoryka porównawcza oraz antropologia przekazów polisemiotycznych i multimedialnych
• relacje intersemiotyczne w obrębie jednego medium oraz relacje między tekstami reprezentującymi odmienne media. Zjawisko przekładu intersemiotycznego i intermedialnego. Kreowanie znaczeń w interakcji systemów semiotycznych i mediów;
• wielofunkcyjność i różnopostaciowość słowa w kulturze multimedialnej i interaktywnej;
• ikonizacja słowa oraz werbalizacja obrazu i motywów muzycznych; perswazja polisemiotyczna i multimedialna we współczesnej kulturze; gatunki i formy tekstowe polisemiotyczne i multimedialne; narracje transmedialne w nowych i starych mediach. Ewolucja i wzajemne oddziaływanie systemów medialnych, remediacja. Porównywanie przekazów literackich z filmowymi, plastycznymi, muzycznymi, elektronicznymi (internet, gry komputerowe), reklamowymi (komparatystyka mediów, dyskursów).
• kategorie tekstowe (takie jak: figura, kompozycja, ramy, styl, narracja, czas, przestrzeń, chwyt, strategia, ergodyczność) oraz semiotyczne (np. obraz, dźwięk, relacje obraz – słowo, muzyka-słowo) w literaturze i przestrzeniach pozaliterackich (dyskursie prasowym, internetowym, telewizyjnym, komiksie, plakacie, instalacji, telefonie komórkowym). Badanie i porównywanie ich znaczeniotwórczego, estetycznego i perswazyjnego wymiaru. Sensoryczność i sposoby jej wyrażania w tekstach kultury. Zagadnienie utekstowiania rzeczywistości społecznej, przestrzeni miejskiej; relacji komunikacyjnych w najrozmaitszych formach komunikacji; estetyzacji przekazów nieartystycznych; zacierania granic między informacją, estetyką, perswazją we współczesnych tekstach medialnych; polidyskursywność mediów współczesnych.
• modele komunikacji tekstowej (literackiej, multimedialnej); oddziaływanie przekazów elektronicznych i wpływ interfejsu na odbiór tekstów; style i strategie odbioru przekazów multimedialnych; odbiorca jako użytkownik tekstów interaktywnych, modyfikowalnych i hybrydycznych; kategorie przeżycia estetycznego rzeczywistości wirtualnej, immersja, afektywność. Nieliterackie formy komunikacji językowej w nowych mediach: blog, forum, chat, portal społecznościowy.
• kody semiotyczne mediów komputerowych, ich możliwości estetyczne, znaczeniotwórcze i perswazyjne. Internet jako system transsemiotyczny, obszar dla badań interdyscyplinarnych;
• komunikacja w internecie; digitalne transformacje słowa, obrazu, dźwięku; cyfryzacja jako przekład intermedialny; problem referencji.
© 2017 Uniwersytet Warszawski. All rights reserved.