ankara escort

Krótki multimedialny kurs literatury polskiej XIX wieku

FORMULARZ ZAPISU

Dla kogo?

Krótki multimedialny kurs literatury polskiej XIX wieku jest przeznaczony dla osób chcących rozszerzyć lub uaktualnić swoją wiedzę na temat literatury i kultury XIX stulecia, a w sposób szczególny dla tych, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego lub będą aplikować na studia humanistyczne, szczególnie filologię polską.

O kursie

Kurs proponuje świeże i nowoczesne spojrzenie na tzw. „długi wiek XIX” (1795–1918), równie atrakcyjne dla osób o różnym poziomie wiedzy wyjściowej. W interesującej i oryginalnej formie przekazuje skondensowaną wiedzę na temat źródeł polskiej świadomości narodowej, dostarczając kluczy do zrozumienia najważniejszych mechanizmów rządzących do dzisiaj naszą literaturą i kulturą, a więc także do bardziej świadomego i kompetentnego uczestnictwa w polskiej zbiorowości. Kurs jest próbą odejścia od historii literatury ujmowanej tradycyjnie, w kategoriach przełomów międzyepokowych, ku nowoczesnemu postrzeganiu dziewiętnastowieczności jako wieloprądowej formacji kulturowej. Punktem wyjścia kolejnych spotkań jest lektura kanonicznego dzieła literackiego XIX wieku, wokół którego rozwijana jest opowieść o historii literatury i przemianach kultury tamtego czasu.

Forma

Kurs odbywa się w trybie e-learningu na platformie Kampus projekty i trwa 16 godzin (8 modułów).

Kurs ma charakter mieszany (blended learning). Większość materiałów będzie zamieszczana na platformie internetowej w trybie asynchronicznym (osoby uczestniczące w kursie same decydują, kiedy zapoznają się z proponowanymi zagadnieniami i wykonają ćwiczenia utrwalające). W trakcie kursu przewidziano jednak dwa warsztatowe spotkania online, na których uczestniczy wspólnie z prowadzącym przećwiczą analizę i interpretację dziewiętnastowiecznej poezji i prozy. Całość kursu kończy się pisemnym egzaminem w formie zdalnej (spotkanie online).

Na Krótki multimedialny kurs literatury polskiej XIX wieku składają się:

 • interaktywne wykłady dotyczące najważniejszych zjawisk literatury i kultury XIX wieku prowadzone przez znawców zagadnienia;
 • animacje i interaktywne mapy umożliwiające porządkowanie i rozszerzenia wiedzy na temat epoki;
 • podsumowujące rozdziały nigdzie nieopublikowanego podręcznika napisanego przez zespół badaczy XIX wieku;
 • wyselekcjonowane fragmenty najważniejszych lektur XIX wieku, przedstawionych w kontekście najnowszych badań nad epoką;
 • multimedialne ćwiczenia sprawdzające i utrwalające wiedzę z danego modułu oraz rozwijające umiejętności czytania ze zrozumieniem;
 • materiały dodatkowe, w tym fragmenty najważniejszych opracowań dotyczących zjawisk związanych z tematyką modułu;
 • dwa warsztaty online, podczas których grupa przeprowadzi wspólną analizę i interpretację krótkiego utworu (prozy i poezji);
 • (nieobowiązkowe) profesjonalne sprawdzenie rozprawki/pracy interpretacyjnej, której ocena zawierać będzie informację zwrotną nastawioną na wzmocnienie umiejętności pisarskich (językowych) i analitycznych danej osoby.

Plan

 1. Prolog z animacją dotyczącą historycznych i geopolitycznych uwarunkowań literatury i kultury XIX wieku.
 2. Moduł: rozpoznania romantycznej egzystencji. Wokół Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego .
 3. Moduł: historia romantyczna. Wokół III części Dziadów Adama Mickiewicza.
 4. Warsztat interpretacji poezji (na przykładzie poezji Cypriana Norwida).
 5. Moduł: (nie)Pamięć powstania styczniowego. Wokół Lalki Bolesława Prusa.
 6. Moduł: dramat (o) polskości. Wokół Wesela Stanisława Wyspiańskiego.
 7. Warsztat interpretacji prozy (na przykładzie pozytywistycznych nowel).
 8. Epilog z animacją przedstawiającą najważniejsze zjawiska końca XIX wieku.

Zasady zaliczenia

 1. Kurs kończy się egzaminem w formie zdalnej.
 2. Końcowa ocena kursu jest średnią ważoną: 70% z aktywności w trakcie kursu i 30% z wyniku egzaminu.
 3. Zaświadczenia ukończenia zajęć są sygnowane przez Uniwersytet Warszawski.

Harmonogram i rekrutacja

Harmonogram pierwszej edycji

Czas trwania: 19 lutego – 31 marca 2024 r.

Warsztatowe spotkania online:  28 lutego 2024, godz. 17:30; 13 marca 2024, godz. 17:30

Termin zgłoszenia: 21 stycznia 2024 r.

Termin wniesienia opłaty: 10 lutego 2024 r.

Egzamin: 3 kwietnia 2024, godz. 17:30

Prowadzący: dr Damian Włodzimierz Makuch

Cena: 550 zł

 

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane kursem proszone są o wypełnienie FORMULARZA

O wzięciu udziału w kursie decyduje kolejność zgłoszeń i terminowe wniesienie opłaty.

 

Kontakt

– w sprawach związanych z kursem: dr Damian Włodzimierz Makuch (dwmakuch@uw.eu.pl)

– w sprawach dotyczących umów i płatności: dr Iwona Przybysz (ilp.polon@uw.edu.pl)

 

Jednostka oferująca kurs

Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki UW


Skip to content