Zakład Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku

Zakład Literatury i Kultury II Połowy XIX WiekuStrona Zakładu Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku

Adres:
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Gmach Polonistyki

Zakład prowadzi badania w zakresie polskiej literatury i kultury drugiej połowy XIX wieku, sytuowanych w przestrzeni dialogu międzykulturowego. Zajmujemy się relacjami polskich pisarzy z Europą Zachodnią, z drugiej zaś strony – z emancypującą się wówczas kulturowo Europą Środkową i Środkowo-Wschodnią. Ważna jest dla nas perspektywa komparatystyczna i badania interdyscyplinarne (literatura a filozofia, literatura a psychologia, literatura a historia). Zainteresowania pracowników skupiają się wokół następujących tematów: przemiany światopoglądowe i estetyczne wstępnego etapu kształtowania się formacji modernistycznej w literaturze i kulturze polskiej; historia form prozatorskich (zwłaszcza powieści); historia i teoria dramatu; przekształcenia dyskursu krytycznoliterackiego i historycznoliterackiego w drugiej połowie XIX wieku i zmiany ówczesnego paradygmatu humanistyki; recepcja psychoanalizy w literaturze i kulturze początku XX wieku; literatura wobec nowoczesnych poszukiwań religijnych i metafizycznych.

Oferowane przez zakład zajęcia: „Historia literatury po 1864 roku” (wykład i ćwiczenia), seminaria licencjackie, magisterskie i doktoranckie, wykład z literatury popularnej, wykład „Metodologia badań literackich”, wykład „Literatura polska do 1918 roku w świetle nowych badań”, specjalistyczne konwersatoria i wykłady monograficzne (w tym ogólnouniwersyteckie).

W ramach zakładu działają dwie pracownie:

• Pracownia Historii Dramatu Polskiego 1864-1939

• Pracownia Literatury Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej.

Pracownicy

Kierownik:
dr hab. Urszula Kowalczuk
u.kowalczuk@uw.edu.pl

Sekretarz:
Dr Damian Makuch
dwmakuch@gmail.com

prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz
ewa.ihnatowicz@uw.edu.pl

prof. dr hab. Ewa Paczoska
ewapaczoska@interia.pl

prof. dr hab. Maria Olszewska
olszewskama@poczta.onet.pl

dr Łukasz Książyk
lukasz.ksiazyk@uw.edu.pl

dr Lena Magnone
lena.magnone@uw.edu.pl

dr Dawid Osiński
d.osinski@uw.edu.pl

dr Eliza Kącka

Osoby współpracujące z Zakładem

dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW
grzegorz.leszczynski@uw.edu.pl

dr Inesa Szulska

Doktoranci:
Mgr Karolina Błaszczak-Modzelewska
k.blaszczak@student.uw.edu.pl

Mgr Sylwia Borowska-Kazimiruk
sylwia.borowska.kaz@gmail.com

Mgr Patrycja Czarnecka
p_czarnecka@student.uw.edu.pl

Mgr Michał Deniziak
mdeniziak@gmail.com

Mgr Joanna Dobrowolska
joanna_dobrowolska_m@wp.pl

Mgr Anna Dżabagina
a.dzhabagina@student.uw.edu.pl

Mgr Beata Górska-Szkop
beata.gorskaa@gmail.com

Mgr Agnieszka Karlińska
a.karlinska@is.uw.edu.pl

Mgr Anna Kowalczyk

Mgr Magdalena Krzyżanowska
magdalena.m.krzyzanowska@gmail.com

Mgr Katarzyna Lesicz-Stanisławska
katarzynalesicz@gmail.com

Mgr Katarzyna Małgowska
kaldma@o2.pl

Mgr Katarzyna Muszyńska
muszynska.k@interia.pl

Mgr Magdalena Pawłowska
mauens@gmail.com

Mgr Joanna Sawicka

Mgr Dorota Sech
dorota1sech@gmail.com

Mgr Weronika Szulik
weronika.szulik@gmail.com

Mgr Agnieszka Piwowarczyk-Tudek
agnieszka.piwowarczyk@gmail.com

Mgr Magdalena Zaród
darma@op.pl

Mgr Jan Zdunik
jan.zdunik@student.uw.edu.pl

Mgr Michał Zdunik
michal.zdunik@gmail.com

Mgr Joanna Żakiewicz
asia.zakiewicz@gmail.com