Teksty współczesnej kultury

Studia Podyplomowe Teksty współczesnej kultury

Wydział Polonistyki
Kierownik studiów podyplomowych dr Anna Tenczyńska
anna.tenczynska@uw.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, pokój 25
tel. 0 22 55 21 020
Dni i godziny pracy sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00
Czas trwania studiów podyplomowych
Dwa semestry
Tryb studiów i częstotliwość zjazdów
Zaoczny, zjazdy sobotnio-niedzielne, co 2 tygodnie
Koszt za całość studiów podyplomowych
3 400 PLN
Program studiów (wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)
Program studiów (160 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Etyka tekstu, Gatunki dziennikarskie, Interteksty i remediacje, Krytyka sztuki, Najnowsza literatura polska, Najnowsza literatura światowa, Semiotyka i retoryka medialna, Tekst digitalny, Tekst kultury (zagadnienia ogólne), Tekst kultury popularnej i tekst użytkowy, Teksty kultury młodzieżowej, Warsztaty analityczno-interpretacyjne, Współczesny tekst artystyczny.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski, prof. dr hab. Ewa Paczoska, prof. UW dr hab. Michał Kuziak, prof. UW dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW dr hab. Tomasz Wójcik, prof. UW dr hab. Andrzej Zieniewicz, dr hab. Anna Cegieła, dr Agata Hącia, dr Joanna Jeziorska-Haładyj, dr Łukasz Wróbel, dr hab. Żaneta Nalewajk, mgr Magda Nabiałek, mgr Wojciech Świdziński, reżyser Paweł Wodziński.
Sposób zaliczania przedmiotów
Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu z dwóch wybranych przez studenta przedmiotów. Formę zaliczenia oraz egzaminu ustala prowadzący.
Charakterystyka studiów i ich cel
Objęte programem studiów zajęcia służą rozwijaniu umiejętności posługiwania się różnymi formami tekstowymi, analizy formalnej, krytycznej, porównawczej przekazów literackich, kulturowych, naukowych, dziennikarskich etc. Przedmiotem studiów są teksty reprezentatywne dla kultury współczesnej (jak teksty digitalne czy teksty kultury młodzieżowej), reprezentujące różne style i pełniące różne funkcje (jak tekst artystyczny, popularny czy użytkowy). Ważne miejsce w programie zajmuje najnowsza literatura polska i światowa, współczesne gatunki dziennikarskie, przekazy medialne czy zagadnienia krytyki sztuki.
Sylwetka absolwenta
Absolwentowi naszych studiów zapewniamy: podniesienie kwalifikacji w zawodach wykorzystujących umiejętność posługiwania się rozmaitymi formami tekstowymi w mowie i w piśmie, rozwinięcie umiejętności rozpoznawania i wyjaśniania mechanizmów rządzących różnymi tekstami kultury, doskonalenie umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny tekstów kultury współczesnej.
Termin składania dokumentów Do 6 października 2017 r.
Uwaga: w wypadku wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc, termin zakończenia rekrutacji może ulec zmianie.
Termin rozpoczęcia studiów 21 października 2017 r.
Limit miejsc 30
Sylwetka kandydata
Studia powinny zainteresować osoby chcące doskonalić swoje umiejętności posługiwania się rozmaitymi formami tekstowymi w mowie i piśmie, uzupełnić dotychczasowe wykształcenie czy podnieść kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Adresowane są do osób zarówno planujących podjąć pracę, jak i już pracujących w następujących zawodach: nauczyciel przedmiotów humanistycznych, redaktor wydawnictw książkowych i czasopism, tłumacz, rzecznik prasowy, krytyk sztuki, dziennikarz czy copywriter. Zapraszamy także obecnych i przyszłych pracowników instytucji kultury.

DO POBRANIA
Pobierz kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe w pliku DOC
Pobierz podanie o przyjęcie kandydata na studia podyplomowe w pliku DOC