Literatura i książka dla dzieci i młodzieży

LITERATURA I KSIĄŻKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WOBEC WYZWAŃ NOWOCZESNOŚCI

STUDIA PODYPLOMOWE W INSTYTUCIE LITERATURY POLSKIEJ
(prowadzone wspólnie z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW)


Kierownik studiów
dr hab. prof. UW Grzegorz Leszczyński

Zastępca kierownika
dr Michał Zając

Sekretarz studiów
dr Weronika Kostecka

Adres studiów podyplomowych

Studia Podyplomowe „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży” Uniwersytet Warszawski
Instytut Literatury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
e-mail: podyplom.uw@gmail.com


Czas trwania studiów podyplomowych

Dwa semestry (150 godzin)
Tryb studiów i częstotliwość zjazdów
Studia niestacjonarne, zjazdy w soboty, co dwa tygodnieKoszt za całość studiów podyplomowych
2 800 zł (płatne w dwóch ratach semestralnych)
Słuchacze, którzy złożyli już dokumenty, zostaną poinformowani mailowo (w październiku) o terminie pierwszej wpłaty.

Numer konta:

Bank Millennium SA
96 1160 2202 0000 0000 4543 0772

Nazwa odbiorcy:
Uniwersytet Warszawski – Wydział Polonistyki
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Tytułem:
Studia podyplomowe „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży”


Program studiów (przedmioty oraz nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Antypedagogika w książkach dla młodych odbiorców; Baśń; Fantasy i fantastyka; Czytelnictwo dzieci i młodzieży; Internet jako tekst kultury; Klasyka poza stereotypami; Książka dziecięca pośród innych mediów – e-książki dla dzieci. Książka dziecięca w kulturze współczesnej; Literatura dla dzieci i młodzieży – przedmiot i metody badań; Literatura dla młodego odbiorcy jako lektura szkolna; Najnowsze tendencje rozwojowe światowej literatury dla dzieci i młodzieży; Pedagogika zabawy w pracy z książką; Praca z czytelnikiem w bibliotece; Proza inicjacyjna przełomu XX i XXI w.:
trudny czytelnik, trudne tematy; Seminarium dyplomowe; Wielokulturowość literatury dziecięcej; Współczesna biblioteka dla niedorosłych; Współczesna ilustracja w książkach dla dzieci; Współczesna książka dla dzieci i młodzieży – edytorstwo; Współczesna poezja dla dzieci; Źródła informacji do problematyki literatury i książki dziecięcej.Wykładowcy:

dr hab. prof. UW Grzegorz Leszczyński

dr Dorota Grabowska

dr Weronika Kostecka

dr Michał Zając

mgr Katarzyna Domańska

mgr Aleksandra Korczak

mgr Anna Mik

mgr Marta Niewieczerzał

mgr Joanna Olech

mgr Maciej SkoweraDO POBRANIA:

Rekomendacje absolwentów
Pobierz rekomendacje absolwentów w pliku PDF

Plan zajęć 2018-2019
Pobierz plan zajęć 2018-2019 w pliku PDF

Opisy przedmiotów
Pobierz opisy przedmiotów w pliku PDF

Sposób zaliczenia przedmiotów

Podstawowym kryterium zaliczania poszczególnych przedmiotów będzie ocena bieżącej aktywności studenta podczas zajęć oraz kontrola obecności.

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów będzie zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej, obejmującej napisanie recenzji wybranej książki dla dzieci lub młodzieży oraz opracowanie charakterystyki wybranego wydawnictwa publikującego książki dla dzieci i/lub młodzieży.

Charakterystyka studiów i ich cel

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu współczesnej literatury i książki dziecięcej oraz kształcenie umiejętności związanych z kształtowaniem nawyków czytelniczych i zainteresowań lekturowych dzieci i młodzieży. Projekt studiów zakłada wieloaspektowe ujęcie wiedzy o współczesnej literaturze i książce dziecięcej, ukazanie najważniejszych problemów z perspektywy literaturoznawczej i bibliologicznej, a także psychologicznej, pedagogicznej, metodycznej, socjologicznej, z uwzględnieniem najnowszych tendencji w literaturze światowej, z odwołaniem do efektów eksperymentalnych działań animujących czytelnictwo. Realizacja zakresu tematycznego zakłada uwzględnienie najnowszego stanu badań z danej dziedziny, a także położenie nacisku na zagadnienia mające zastosowanie praktyczne.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zna najnowsze tendencje rozwojowe polskiej i światowej literatury dla dzieci i młodzieży oraz kierunki interpretacyjne utworów literackich (zarówno współczesnych, jak i klasycznych), a także nowoczesne trendy w edytorstwie książek dla młodego odbiorcy. Dostrzega i rozumie kulturowe i pedagogiczne konteksty funkcjonowania książki dziecięcej oraz jej związki z tzw. nowymi mediami. Jest przygotowany do posługiwania się najnowszymi metodami animacji czytelnictwa oraz zaznajomiony ze specyfiką nowoczesnej biblioteki dziecięcej.


Rekrutacja
Rekrutacja rozpocznie się 1 czerwca 2018 r.
Kandydaci proszeni są o:
1) zarejestrowanie się na studia przez system IRK UW
https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/pl/
2) wgranie na swoje konto w IRK (zakładka: wykształcenie) skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)
3) wydrukowanie wygenerowanych przez system IRK (moje konto – zakładka: zgłoszenia rekrutacyjne) następujących dokumentów:
– podanie o przyjęcie na studia
– zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności
Wydrukowane i podpisane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną – przed zakończeniem rekrutacji (przed 8 października 2018 r.).

Termin składania dokumentów
8 października 2018 r. W przypadku wyczerpania limitu miejsc rekrutacja zostanie zakończona wcześniej.

Adres sekretariatu
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Gmach Polonistyki, I piętro, pok.25
tel/fax (22)55 21 020
Wszelkie informacje można uzyskać:
pisząc na adres mailowy studiów:
podyplom.uw@gmail.com

lub u zastępcy kierownika studiów, dr. Michała Zająca pod numerem telefonu 661 106 760
Termin rozpoczęcia studiów
27 października 2018 r.
Limit miejsc
30

Sylwetka kandydata

Studia adresowane są przede wszystkim do absolwentów różnych kierunków studiów humanistycznych i społecznych, a także do aktywnych zawodowo przedstawicieli profesji związanych z szeroko pojętą kulturą literacką młodego pokolenia, m.in.: nauczycieli, bibliotekarzy, pedagogów, pracowników instytucji kulturalnych, dziennikarzy, redaktorów wydawnictw książkowych i czasopism. Powinny zainteresować osoby chcące uzupełnić dotychczasowe wykształcenie i podnieść kwalifikacje zawodowe.

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.