O badaniach

O BADANIACH


W Instytucie prowadzone są badania naukowe w zakresie historii i teorii literatury polskiej. Należą do nich m.in.:

• badania naukowe o charakterze historyczno-kulturowym, komparatystycznym i edytorskim w zakresie literatury i kultury średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia;

• badania (także o charakterze edytorskim) w zakresie polskiej literatury romantycznej z uwzględnieniem jej kontekstu europejskiego oraz dziedzictwa romantycznego w literaturze epok późniejszych;

• badania (także o charakterze edytorskim) w zakresie polskiej literatury okresu pozytywizmu i Młodej Polski z uwzględnieniem kontekstu europejskiego;

• badania nad tradycją antyczną w literaturze i czasopiśmiennictwie polskim lat 1864-1939;

• badania nad kulturą mniejszości narodowych w Polsce;

• badania (także o charakterze edytorskim) nad literaturą polską po 1918 roku w zakresie podstawowych gatunków literackich, jak powieść i opowiadanie, poezja, pamiętnik, dziennik, esej, krytyka literacka, a także w zakresie prądów i kierunków literackich (awangarda, postmodernizm), nurtów i kompleksów tematycznych (literatura kresowa);

• badania naukowe w zakresie poetyki, stylistyki literackiej, teorii literatury, historii doktryn literackich, metodologii badań literackich oraz wielu innych dyscyplin, jak komparatystyka literacka i kulturowa, teoria interpretacji i analiza tekstu, filozofia literatury, pragmatyka literacka i użytkowa;

• badania nad komunikacją literacką, problematyka aksjologii, lektury i recepcji, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieła literackiego w szkole;

• badania w zakresie historii i teorii retoryki, ze szczególnym uwzględnieniem historii i teorii retoryki w Polsce w kontekście europejskim, a także badania nad retoryką zastosowaną do badań różnych przejawów kultury i literatury, m.in. retoryka a literatura, retoryka i teatr, retoryka i film, retoryka a literatura SF& Fantasy i wreszcie retoryka w edukacji szkolnej i uniwersyteckiej;

• badania bibliograficzno-źródłowe, polegające przede wszystkim, na katalogowaniu, rejestracji oraz opisie poszczególnych jednostek źródłowych;

• badania nad interpretacją i analizą historycznoliteracką zjawiska literatury okolicznościowej i popularnej renesansu i baroku a także nad emblematyką polską i europejską.