Pracownia Historii Dramatu 1864-1939

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939

http://pracowniadramatu.uw.edu.pl

Cele i program:
Celem powstania Pracowni jest integracja badań nad historią polskiego dramatu widzianego w kontekście literatury europejskiej. Okres 1864-1939 ma dla tej historii znaczenie szczególne, krystalizują się wtedy bowiem cechy nowoczesnego tekstu scenicznego, a twórczość dramatyczna – dziś często niesłusznie zapomniana – rozwija się wyjątkowo bujnie.
Proponowany obszar badań dotyczy przede wszystkim tekstu dramatycznego, a nie jego realizacji teatralnych. Oczywiście większość dramatów była tworzona z myślą o scenie i w badaniach nad dramatem nie sposób zignorować tego wątku. Jednak punktem wyjścia i centralnym zagadnieniem jest sam tekst oraz zawarte w nim potencjalne rozwiązania sceniczne.
Zamierzamy podjąć badania dotyczące wielu zagadnień związanych z dramatem tego okresu. Należą do nich m.in.:
– dramat ekspresjonistyczny;
– dramat i komedia historyczna;
– socjologia teatru;
– dramat mieszczański;
– krytyka dramatu;
– elementy melodramatyczne;
– kategoria wzniosłości i groteski;
– dramat sakralny;
– dramaty pisane przez kobiety;
– dramaty pisane dla dzieci;
– recepcja dramatu;
– krytyka teatralna;
– wątki filozoficzne w dramacie;
– dramaty poszczególnych twórców (znanych i tych dopiero przywracanych pamięci).
Celem działalności Pracowni jest poszerzenie stanu wiedzy na temat dramatu polskiego okresu 1864-1939, rozpoznanie dynamiki rozwoju oraz kręgów inspiracji, a także związków dramatu z innymi rodzajami literackimi.

Główne zadania:
1. Stworzenie zespołu specjalistów i wystąpienie o grant wydawniczy.
2. Przygotowanie i wydanie podręcznika uniwersyteckiego „Dramat polski w latach 1864-1939”.
3. Opracowanie wydań krytycznych dramatów, które takiego wydania nie mają, a na nie zasługują.
4. Organizacja konferencji dotyczących różnych obszarów badań nad dramatem 1864-1939.
5. Współpraca z jednostkami badawczymi w kraju i za granicą, których zakres prac pokrywa się z obszarem zainteresowań pracowni.

Kierownik Pracowni:
prof. dr hab. Maria Olszewska
olszewskama@poczta.onet.pl

Sekretarz Pracowni i Webmaster:
dr Iwona Gosik-Kapelińska
dramat.polon@uw.edu.pl

mgr Marek Grajek
marekgrajek@o2.pl

Członkowie i zakres ich badań w ramach pracowni:

prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek, KUL. Kierownik Katedry Dramatu i Teatru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Odniesienia religijne i metafizyczne dramatu młodopolskiego.
wojkacz@kul.lublin.pl

prof. dr hab. Maria Olszewska, UW. Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dramat młodopolski i jego recepcja.
olszewskama@poczta.onet.pl

prof. dr hab. Tomasz Sobieraj, UAM. Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Krytyka teatralna II połowy XIX w.
lotario@amu.edu.pl

dr hab. Sabina Brzozowska, prof. UO. Katedra Historii Literatury, Komparatystyki i Antropologii Literackiej Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Dramaturgia Tadeusza Micińskiego.
sabina.brzozowska@uni.opole.pl

dr hab. Marek Dybizbański, UO. Katedra Historii Literatury, Komparatystyki i Antropologii Literackiej Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Tragedia polska II połowy XIX wieku.
marek.dybizbanski@uni.opole.pl

dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak, UMCS. Adiunkt w Zakładzie Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Dramaturgia Tadeusza Micińskiego badania nad kategoriami wzniosłości i groteski.
flis-czerniak@poczta.umcs.lublin.pl

dr hab. Dariusz Kulesza, UwB. Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Dramat chrześcijański.
d.kulesza@uwb.edu.pl

dr hab. prof UJK Grażyna Legutko, UJK. Zakład Historii Literatury do 1918 roku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Dramaturgia Stefana Żeromskiego.
grazyna.legutko@ujk.edu.pl

dr hab. Anna Podstawka, KUL. Historyk literatury i teatrolog, adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Odniesienia religijne i metafizyczne dramatu młodopolskiego.
podanna@kul.lublin.pl

ks. dr hab. Stefan Radziszewski, WSD Kielce. Dramat sakralny oraz wątki sakralne w dramacie.
stefanradziszewski@gmail.com

dr hab. Magdalena Sadlik, UP. Adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej XIX wieku Uniwersytetu Pedagogicznego, im. KEN w Krakowie. Recepcja dramatu i sceniczne realizacje.
magdasadlik@interia.pl

dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP. Zakład Teorii Literatury i Badań Kulturowych Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dramat i teatr polski drugiej połowy XIX wieku, komediopisarstwo Michała Bałuckiego, dramat historyczny drugiej połowy XIX wieku, krytyka teatralna drugiej połowy XIX wieku.
aasobieccy@poczta.onet.pl

dr Jarosław Cymerman, UMCS. Adiunkt w Zakładzie Teatrologii Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Dramaturgia międzywojenna, polski dramat ekspresjonistyczny.
jaroslaw.cymerman@poczta.umcs.lublin.pl

dr Monika Gabryś-Sławińska, UMCS. Adiunkt w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UMCS. Dramat w prasie (głównie warszawskiej i lubelskiej – pisma tygodniowe), wypowiedzi krytyczne dotyczące wystawień dzieł dramatycznych w wybranych periodykach na przełomie XIX i XX stulecia, obecność problematyki teatralnej i dramatycznej na łamach opiniotwórczych pism przełomu XIX i XX w. (np. „Tygodnik Ilustrowany”).
monika.gabrys@poczta.umcs.lublin.pl

ks. dr Grzegorz Głąb, KUL. Adiunkt w Katedrze Literatury Realizmu i Naturalizmu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Badania w zakresie dramatu sakralnego i wątków filozoficznych w dramacie.
grzesiu.tst@gmail.com

dr Iwona Gosik-Kapelińska, UW. Badania nad dramatem historycznym, komedią historyczną, a także dramatem historycznym pisanym dla dziecka. Dziewiętnastowieczny dramat historyczny i jego kontynuacje w epoce dwudziestolecia międzywojennego.
dramat.polon@uw.edu.pl

dr Marek Kochanowski, UwB. Adiunkt w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej UwB. Badanie elementów melodramatycznych w dramatach polskich i obcych, szukanie wpływów i podobieństw dramatów z lat 1864-1939 z innymi rodzajami literackimi, zwłaszcza z prozą polską, oraz badanie metamorfoz charakterystycznych dla melodramatu figur i schematów.
mkochanowski@poczta.onet.pl

dr Dawid Osiński, UW. Adiunkt Zakładzie Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku. Typologia i genologia dramatu mieszczańskiego w pozytywizmie. Krytyka teatralna i artystyczna II połowy XIX w.
dawidmariaosinski@tlen.pl

dr Iwona Rusek
iwonkarusek@gmail.com

dr Karol Samsel
lewks@wp.pl

dr Agnieszka Skórzewska-Skowron. Historyk literatury polskiej i teolog. Dramaty pisane przez kobiety. Wątki teologiczne w polskiej dramaturgii.
agnieszka.skorzewska@gmail.com

dr Mateusz Skucha, UJ. Asystent w Katedrze Teorii Literatury. Gender w dramacie.
mateusz.skucha@gmail.com

dr Joanna Warońska, AJD. Adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Dramaty dwudziestolecia międzywojennego.
j.waronska@ajd.czest.pl

dr Elżbieta Wróbel, AJD. Adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Polskiej XX Wieku i Literatury Najnowszej Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
elzbieta_wrobel@o2.pl

mgr Marek Grajek, UW. Doktorant w Zakładzie Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku. Socjologia sztuki (teatru, literatury). Dramat niemiecki w Polsce oraz polski w Niemczech. Funkcjonowanie (obecność/ nieobecność) dramatów z państw Europy Środkowej w Polsce i polskich w państwach Europy Środkowej. Konteksty polityczne i socjologiczne dramatów.
marekgrajek@o2.pl

mgr Katarzyna Małgowska, UW. Doktorantka w Zakładzie Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku. Dramaturgia Emila Zegadłowicza, dramaturgia naturalistyczna przełomu XIX i XX w. oraz życie teatralne dwudziestolecia międzywojennego.
kaldma@o2.pl

mgr Maria Stępkowska-Kwiecień, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie. Doktorantka w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW, badania nad litewskimi dramatami historycznymi oraz muzyką w teatrze litewskim.
mariastepkowska@gmail.com

mgr Michał Zdunik, UW. Doktorant w Zakładzie Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku. Teoria postsakralności dramatu modernistycznego, dramaturgia Stanisława Wyspiańskiego, współczesne kontynuacje i inscenizacje dramatu modernistycznego.
michal.zdunik@gmail.com
mgr Joanna Dobrowolska, UW
mgr Magdalena Żmudziak, KUL