Mieczysław Dąbrowski

Prof. dr hab. Mieczysław DąbrowskiAdres służbowy:
Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Polska.
tel./fax 022 5521020


Życiorys naukowy:

Dąbrowski Mieczysław, ur. 16.5.1947, literaturoznawca, specjalność: historia literaturypolskiej i komparatystyka. W latach 1965-1970 studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, po studiach został pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Polonistyki, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. Tu uzyskał wszystkie stopnie naukowe: magistra w 1970 r., doktora w 1975 r., doktora habilitowanego w 1988 r., tytuł naukowy profesora (tzw. profesor belwederski) otrzymał w 2002 r.

Od 1997 roku jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Literatury XX wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW w latach 2001-2005, obecnie dyrektor Instytutu Literatury Polskiej. Kierownik Pracowni do badań nad kulturą literacką mniejszości narodowych w Polsce.

Jako lektor języka i kultury polskiej nauczał na uniwersytetach wGetyndze (1975-1977), w Coal Mining Management College w Pekinie (1987-1989), w Instytucie Slawistyki w Tybindze (1990-1994), jako Gastprofessor wykładał literaturę polską na uniwersytecie w Heidelbergu w semestrze zimowym 1996/97 i letnim 2000 r. W celach studialnych, konferencyjnych i wykładowych przebywał na uniwersytecie wiedeńskim, obu berlińskich, uniwersytecie w Saarbrücken (kilkakrotnie), Bonn, Pradze, Brnie, Debreczynie, Budapeszcie, Mińsku, Drohobyczu, Lwowie, Neapolu i in.

W latach 1993-1995 korzystał z grantu naukowego Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Pradze (rezultatem jest książka pt. Dekadentyzm współczesny.), a w roku akad. 1997/98 z grantu dydaktycznego Open Society Institute w Budapeszcie.

Zajmuje się historią literatury i kultury polskiej w kontekścieświatowym, ostatnie jego prace koncentrują się wokół takich kategorii, jak: historia idei, „długie trwanie”, inter-, trans- i wielokulturowość, tożsamość kulturowa i etniczna, inność, obcość, e/migracyjność, postkolonialne spojrzenie na literaturę, zagadnienia mowy i pisma, pogranicza i stereotypy kulturowe, transgresja, antropologia literatury, podmiotowość, epistemologia literacka, komparatystyka, tradycja żydowska w Polsce, dekadentyzm, awangarda, modernizm literacki, postmodernizm i ponowoczesność itp. Tych zagadnień dotyczą jego prace z ostatniej dekady.

Opublikował 9 książek własnych, kilkadziesiąt artykułów naukowych w pismach polskich i zagranicznych oraz wiele tekstów w pracach zbiorowych, omówień encyklopedycznych, artykułów popularno-naukowych i recenzji. Wypromował dwóch doktorów, jest promotorem sześciu następnych rozpraw doktorskich. Brał udział w kilkunastu konferencjach krajowych i międzynarodowych.Wydał następujące książki oryginalne:

• Stanisław Piętak. Studium historycznoliterackie(1977);
• Tadeusz Breza(1982);”Nierzeczywista rzeczywistość”. Twórczość Andrzeja Kuśniewicza na tle epoki (1987); 2004 (wyd. II zmien.)
• Polska awangarda prozatorska (1995);
• Dekadentyzm współczesny. Główne idee, motywy i postawy modernistyczne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku (1996 – Grant Central European University);
• Literatura polska 1945-1995. Główne zjawiska (1997 – podręcznik dla licencjatów);
• Postmodernizm – myśl i tekst (2000);
• Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej (2001);
• Projekt krytyki etycznej. Studia i szkice literackie,2005.
• Był inicjatorem i współredaktorem tomów zbiorowych:
• Modernistyczne źródła dwudziestowieczności,red. M. Dąbrowski i A. Makowiecki, 2003;
• Dwudziestowieczność, red. M. Dąbrowski i T. Wójcik, 2004;
• Czytane na nowo. Polska proza XX wieku a współczesne orientacje w badaniach literackich, wstęp M. Dąbrowski, red. M. Dąbrowski i H. Gosk, 2004;
• Drohobycz wielokulturowy, red. M. Dąbrowski i W. Meniok, 2005 (tom dwujęzyczny, polsko-ukraiński);
• Mniejszości, red. M. Dąbrowski ( w cyklu: „Literatury słowiańskie po roku 1989”, patrz niżej), 2005.

W 1978 r. otrzymał nagrodę literacką im. S. Piętaka za książkę pt. Stanisław Piętak, dwukrotnie – w roku 1978 i 1983 – otrzymał indywidualne nagrody III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za kolejne książki naukowe, kilkakrotnie był nagradzany przez rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

W listopadzie 2003 r. zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim międzynarodową konferencję naukową pt. „Modernistyczne źródła dwudziestowieczności”, a rok później sesję pt. „Dwudziestowieczność”, a wraz z prof. dr hab. Haliną Janaszek-Ivaničkovą kierował w latach 2003-2005 pracami Międzynarodowej Sieci Naukowej powołanej do realizacji projektu pt. „Literatury słowiańskie po roku 1989 w dialogu z Europą i światem. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy”.

W tym cyklu ukazały się cztery tomy opracowań:
• tom 1 pt. Transformacja (red. Halina Janszek-Ivaničkova),
• tom 2 – Feminizm (red. Ewa Kraskowska),
• tom 3 – Podmiotowość red. Barbara Czapik-Lityńska,
• tom 4 – Mniejszości, red. Mieczysław Dąbrowski).

Bierze udział w projektach badawczych o zasięgu międzynarodowym (aktualnie w Trewirze i Bonn); jest członkiem Societas Jablonoviana, International Comparative Literature Association, Komisji Literatury Porównawczej Międzynarodowego Komitetu Slawistów, American Biographical Institute (member of the Institute’s Research Board of Advisors).Publikacje od roku 2000:

Książki własne:

• Postmodernizm – myśl i tekst (Universitas, Kraków 2000);
• Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej(Świat Literacki, Izabelin 2001);
• Projekt krytyki etycznej. Studia i szkice literackie, (Universitas, Kraków 2005).

Projekt i współredakcja tomów zbiorowych:

• Modernistyczne źródła dwudziestowieczności,red. M. Dąbrowski i A. Makowiecki, 2003;
• Dwudziestowieczność,red. M. Dąbrowski i T. Wójcik, 2004;
• Czytane na nowo. Polska proza XX wieku a współczesne orientacje w badaniach literackich, wstęp M. Dąbrowski, red. M. Dąbrowski i H. Gosk, 2004;
• Drohobycz wielokulturowy, red. M. Dąbrowski i W. Meniok, 2005 (tom dwujęzyczny, polsko-ukraiński);
• Mniejszości,red. M. Dąbrowski ( w cyklu: „Literatury słowiańskie po roku 1989”), 2005;
• Czytane na nowo. Proza obca a współczesne orientacje w badaniach literackich,red. M. Dąbrowski i M. Kliszcz, Warszawa 2006;
• Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia, red. M. Dąbrowski i A. Molisak, Warszawa 2006.
• Lektury inności. Antologia, red. M. Dąbrowski i R. Pruszczyński, 2007

Hobby:
ogród, turystyka i narciarstwo zjazdowe.