Konferencja Leśmian w Europie i na świecie

Zakład Komparatystyki
w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
Leśmian w Europie i na świecie,
która odbędzie się w dniach 23-24 października 2017 roku w Warszawie
z okazji 140 rocznicy urodzin i 80 rocznicy śmierci autora.
W programie obrad znajdą się wystąpienia:
– ukazujące zagraniczne, historycznie weryfikowalne, pochodzące z różnych epok źródła inspiracji literackich Leśmiana oraz sytuujące jego spuściznę na międzynarodowym tle porównawczym;
– prezentujące studia nad wybranymi przekładami Leśmianowskiej twórczości literackiej (funkcjonującej współcześnie – zwłaszcza w wersji poetyckiej – m.in. w językach angielskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, słowackim, słoweńskim, bułgarskim, litewskim, hebrajskim i włoskim);
– omawiające nawiązania do dzieł Leśmiana w sztuce oraz literaturze polsko- i/lub obcojęzycznej.
Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy wszystkich generacji, leśmianologów, slawistów z kraju i z zagranicy oraz reprezentantów innych filologii.
Cele konferencji to:
– ukazanie miejsca polskiego poety, prozaika, eseisty i dramatopisarza w kanonie literatury europejskiej i światowej poprzez przebadanie międzynarodowych, międzyepokowych i kontynuacyjnych kontekstów jego twórczości;
– przebadanie recepcji (literackiej i artystycznej) jego dzieł poza granicami kraju;
– określenie w sposób historycznie weryfikowalny związków spuścizny literackiej polskiego twórcy z dziełami innych autorów, których dokonania zapisały się na trwałe lub mają szansę zapisać się w historii literatur europejskiej i światowej;
– stymulowanie badań nad tłumaczeniami dzieł autora na języki obce.
Prosimy o przesłanie do 5 lipca 2017 roku na adres
lesmianmiedzynarodowy2017@gmail.com

propozycji tematów wystąpień (nieprzekraczających 20 minut) wraz ze zwięzłym abstraktem zawierającym główne tezy planowanego referatu.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka

mgr Magdalena SupełDO POBRANIA
Formularz zgłoszeniowy na konferencję w pliku DOC