Jacek Głażewski

Dr Jacek GłażewskiAdiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych

• od maja 2009 – członek Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
• od 2009 – korespondent zagraniczny „Rising Point. International Masonic Review” [Ann Arbor, USA].
• od 2010 – członek Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej.
• od 2011 – członek „The Thomas Paine Society” [Pasadena, California, USA].
• od 2012 – członek-założyciel Instytutu Sztuka Królewska w Polsce.
• Dwukrotnie (w roku 2003 oraz 2004) stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.


Najważniejsze publikacje:

Książki autorskie:

• W żywiole tekstu. „Dworzanki” Jana Gawińskiego – próba lektury i interpretacji, Warszawa 2008 [ukaz. 2009], „Studia Staropolskie. Series Nova”, t. XXX.
• Wariacje z powtórzeniami. Szkice porównawcze z dziejów piśmiennictwa polskiego XVII wieku, Warszawa 2013.
Artykuły i rozprawy:
• Jana Andrzeja Morsztyna uwagi o czytelniku. Na marginesie wprowadzenia do „Lutni”, „Barok” VI/2(12) 1999.
• Poza człowiekiem i grzechem. Wizja Boga w XVII-wiecznej polskiej elegii pokutnej, „Barok” VII/2(14) 2000.
• Pojęcie grzechu pierworodnego w języku XVII-wiecznych elegii pokutnych, „Młoda Polonistyka” 2002, nr 4.
• Czy istniała „Czwarta księga” „Dworzanek” Jana Gawińskiego?, „Barok” IX/1-2(17-18) 2002.
• Łzy, inkaust i skrucha. Słowo o XVII-wiecznej elegii pokutnej. W: Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej. Red. A. Karpiński, E. Lasocińska, M. Hanusiewicz. Warszawa 2003.
• Aluzoryczność. Problematyka komentarza w edycjach krytycznych literatury okolicznościowej i popularnej, „Barok” X/1(19) 2003.
• „Libellum composui epigrammaton”. „Dworzanki” Jana Gawińskiego wobec tradycji „Emblematów” Alciatusa, „Barok” X/2(20) 2003.
• Dworski epizod Jana Gawińskiego – glosa biograficzna, „Barok” X/2(20) 2003.
• Doświadczenie topografii / topografia doświadczenia. W: Dwudziestowieczność. Red. M. Dąbrowski, T. Wójcik. Warszawa 2004.
• Preparowanie poety – Jan Gawiński w oczach oświeconych, „Przegląd Humanistyczny” 2004, nr 4.
• „Szczyrze się kającemu grzech jest odpuszczony”. O poetyckim rachunku sumienia, „Barok” XI/2(22) 2004.
• Retoryczne aspekty polemiki wokół „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. W: Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej. Red. J. Sztachelska, J. Maciejewski, E. Dąbrowicz. Białystok 2004.
• Prospekt z królewskiego gościńca. Poetycka widokówka Jana Andrzeja Morsztyna, „Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, nr 1(202) 2005.
• Breve storia di „Barok”, „Barocco. Storia – Letteratura – Arte”, Numero speciale 2005 [numer specjalny w jęz. włoskim].
• „Torem swego idąc pryncypała”. Jan Gawiński jako tłumacz Johna Owena. W: Barok polski wobec Europy. Sztuka przekładu. Red. A. Nowicka-Jeżowa, Marek Prejs, Warszawa 2005.
• Wprowadzenie do lektury. W: J. Gawiński, Dworzanki albo epigrammata polskie. Oprac. J. Głażewski. Warszawa 2005 („Biblioteka Pisarzy Staropolskich“, t. 30).
• Kurzgeschichte der Zeitschrift „Barok”, „Barock. Geschichte – Literatur – Kunst”, Sondernummer 2006 [numer specjalny w jęz. niemieckim].
• Jan Gawiński. Hasło w: Encyklopedia szkolna WSiP. Literatura. Red. A. Makowiecki. Warszawa 2006.
• En kort historia om „Barok”, „Barock. Historia – Litteratur – Konst”, Specialnummer 2007 (ukaz. 2008) [numer specjalny w jęz. szwedzkim].
• „Gdy człek w człeku widzi brata”. Idea braterstwa w okolicznościowej poezji masońskiej, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2008, t. 5.
• „Projekt van Veen”. Sarmacka wersja „Emblematów Horacjańskich” Ottona Vaeniusa [w:] Polska i Europa w dobie nowożytnej. L’Europe moderne: nouveau monde, nouvelle civilisation? Prace nakowe dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chrościckiemu, red. T. Bernatowicz, S. Mossakowski, A. Rottermund, Warszawa 2009.
• Między literaturą a rytuałem. Pieśni łańcuchowe jako gatunek okolicznościowej poezji masońskiej, „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” seria XVI, 2010.
• Historia i narracja. O epizodzie siedleckim w „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma Paska, „Terminus” 2010, z. 1(22).
• Lekcja retoryki doktora Markolfa. Uwagi na temat oralności i piśmienności w kulturze staropolskiej (na przykładzie dzieła Jana z Koszyczek), „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2011, t. LV.
• Strategie polemiczne w piśmiennictwie politycznym z okresu panowania Jana Kazimierza Wazy [w:] Proza staropolska, red. K. Płachcińska, M. Bauer, Łódź 2011, s. 85-99.
• Życie intelektualne w „Pamiętnikach” Marie-Jeanne Roland [w:] Codzienność i niecodzienność oświeconych, red. B. Mazurkowa, M. Marcinkowska, Sz. P. Dąbrowski, Katowice 2013, t. 1: Przyjemności, pasje i upodobania.

Szkice i eseje:

• Kareta Leibniza. W: Karol Wojtyła. Poeta. Red. J. Głażewski, W. Sadowski. Warszawa 2006.
• W podziemiach katedry, „Przegląd Powszechny” 2008, nr 5.
• Europa i jej sobowtóry, „Przegląd Powszechny” 2009, nr 5.
• Zdziczenie obyczajów studenckich, „Przegląd Powszechny” 2009, nr 10.
• Diabeł tkwi… w przysłowiach, „Przegląd Powszechny” 2010, nr 4.
• B.F.L.D. [Biblioteka Fantomowa Literatury Dawnej], „Przegląd Powszechny” 2010, nr 7-8.
• Przypowieść o kostce cukru, „Przegląd Powszechny” 2012, nr 1.

Przekłady:

• [tłum.] S. I. Nikołajew, Polsko-rosyjskie związki literackie od XVI do XVIII wieku i ich znaczenie dla badań nad literaturą polską, tłum. J. Głażewski. W: Barok polski wobec Europy. Kierunki dialogu, red. A. Nowicka-Jeżowa, E. Bem-Wiśniewska. Warszawa 2003.
• [tłum.] S. I. Nikołajew, Jan Kochanowski w podręcznikach języka polskiego dla Rosjan (XVIII-1. połowa XIX wieku), tłum. J. Głażewski. W: „Corona scientiarum”. Studia z historii literatury i kultury nowożytnej ofiarowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, red. J. A. Chrościcki, J. Głażewski, K. Mrowcewicz, M. Prejs. Warszawa 2004.
• [tłum.] S. I. Nikołajew, Od Kochanowskiego do Mickiewicza, Studia o historii polsko-rosyjskich związków literackich XVII – XIX wieku, tłum. J. Głażewski. Warszawa 2007 (seria „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą”, t. X).
• [tłum.] M. Ciccarini, Zachodnie źródła XVII-wiecznych facecji polsko-rosyjskich, tłum. J. Głażewski [w:] eadem, Żart, inność, zbawienie. Studia z literatury i kultury polskiej, Warszawa 2008, s. 131-155.
• [tłum.] A. Skiepjan, Architekci Janusza Radziwiłła, tłum. J. Głażewski, „Barok” XVI/2(32) 2009.
• [tłum.] W. Britaniszski, Rzeczpospolita poetów. Szkice i eseje, wybór, tłum. i oprac. J. Głażewski, Warszawa 2010, t. I: Tradycje literatury polskiej.
• [tłum.] I. Svirida, Werki Wawrzyńca Gucewicza i ich wolnomularskie konteksty, tłum. J. Głażewski, „Ars Regia. Rocznik Poświęcony Myśli i Historii Wolnomularstwa” 2012/2013, nr 20, s. 111-130.