dr hab.

Radosław Rusnak

adiunkt

DYŻURY

czwartek, godz. 16.30–17.30, Google Meet (po uprzednim uzgodnieniu mejlowym)

Zainteresowania naukowe

dramat polskiego i europejskiego renesansu, literatura starożytna, dawna poezja francuska i włoska, twórczość Jana Kochanowskiego, edytorstwo naukowe

Książki

Książki autorskie

„Elegii ksiąg czworo” Jana Kochanowskiego – w poszukiwaniu formuły zbioru, Warszawa 2019.

Seneca noster, cz. 1: Studium o dawnych przekładach tragedii Seneki Młodszego, Warszawa 2009.

Książki pod redakcją

Dobrym towarzyszom gwoli. Studia o „Foriceniach” i „Fraszkach” Jana Kochanowskiego, red. naukowa R. Krzywy, R. Rusnak, Warszawa 2014.

Redakcja serii

Dawna literatura włoska. Studia i źródła, red. naukowa serii: J. Dygul, R. Rusnak, M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa 2016-2018.

Edycje

J. Krajewski, Chimera albo historyja o jej zwalczeniu (1604), oprac. J. Kroczak i R. Rusnak, w: „Umysł stateczny i w cnotach gruntowny”. Prace edytorskie dedykowane pamięci Profesora Adama Karpińskiego, red. naukowa R. Grześkowiak, R. Krzywy, Warszawa 2012, s. 57-73.

B. Marino-Anonim, O zabiciu Młodzianków, wydał R. Rusnak (BPS, t. 41), Warszawa 2012.

S. Zawisza, Miłość bez odmiany mocna jako śmierć, oprac. R. Rusnak, Warszawa 2015.

Morsztyn, Hippolit/Andromacha,wydali M. Bajer i R. Rusnak (BPS, t. 42), Warszawa 2016.

Przekłady

F. Furlan, Dwujęzyczność Leona Battisty Albertiego, tł. R. Rusnak, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 53 (2009), s. 89-108.

G. G. Trissino, Sofonisba, przeł., wstępem i komentarzami opatrzył R. Rusnak, w: Dramaturgia włoska XVI wieku, pod red. J. Dygul i M. Wojtkowskiej-Maksymik (Dawna literatura włoska. Studia i źródła, t. 2, red. naukowa serii J. Dygul, R. Rusnak, M. Wojtkowska-Maksymik), Warszawa 2017, s. 127-238.

Wybrane artykuły

„Żywot Józefa” Mikołaja Reja dramatem o naturze miłości, w: Mikołaj Rej w pięćsetlecie urodzin. Studia literaturoznawcze, pod red. J. Sokolskiego, M. Cieńskiego, A. Kochan, Wrocław 2007.

Seneka-Kochanowski, Kochanowski-Seneka, „Pamiętnik Literacki” 99 (2008), z. 3.

 „Virgo contra virum”. Kategoria płci w „Pentesilei” Szymona Szymonowica, w: Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, pod red. W. Pawlaka i M. Piskały, Warszawa 2011.

Wątki Trissińskie w „Cabirii” (1914) Giovanniego Pastrone, superprodukcji wloskiego kina niemego, w: Pamięć i zapomnienie w dawnych literaturach romańskich, red. W. K. Pietrak, K. A. Kula, Łódź 2013.

Jan Alan Bardziński — dominikanin, kaznodzieja, tłumacz. Próba nakreślenia sylwetki twórczej, „Tematy i Konteksty” nr 4 (9), 2014, red. naukowa M. Nalepa i G. Trościński, Rzeszów 2014.

Parenetyczny aspekt starotestamentalnych adaptacji pióra Samuela Dowgirda z Pogowia, „Barok. Historia-literatura-sztuka” 43 (2015), nr 1.

Męczeństwo siedmiu braci machabejskich i ich matki w świetle chrześcijańskiej tradycji hagiograficznej, „Tematy i Konteksty” nr 6 (11), 2016, red. naukowa M. Nalepa i G. Trościński, Rzeszów 2016.

Kwestia społecznej roli kobiety jako niedoceniony problem dramatu późnego renesansu w Polsce, w: Od mistyczki do komediantki. Kobiety Europy epok dawnych — źródła i perspektywy, pod red. J. Godlewicz-Adamiec, P. Kociumbas, M. Sokołowicz, Warszawa 2016.

 „O, jakie nieszczęśliwe niewiasty się rodzą”. „Jeftes” Buchanana-Zawickiego na tle szesnastowiecznych sporów o godność kobiety, [w:] Biblia w dramacie, pod red. E. Jakiela, Gdańsk 2018.

Zakład

Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych