dr hab.

Olaf Krysowski

profesor uczelni

o.krysowski@uw.edu.pl

DYŻURY

Środy, 12.00-13.00, pok. 41

Zainteresowania naukowe

Zajmuje się historią literatury oraz komparatystyką. Jego zainteresowania koncentrują się wokół twórczości Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Obejmują związki literatury z różnymi tradycjami kulturowymi, przede wszystkim tymi, które rozwijały się na tzw. obszarach kresowych dawnej Rzeczypospolitej, a także relacje między poezją i malarstwem, słowem i obrazem. Zajmuje się ponadto literaturą i kulturą romantyzmu warszawskiego.Współpracuje m.in. z ośrodkami akademickimi w Bułgarii (Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie) i na Ukrainie (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie).

Książki

Książki autorskie

O. Krysowski, “Słońc ogromnych kręgi” — Malarskie inspiracje Słowackiego, Warszawa 2002.
O. Krysowski, Tradycja bizantyjska w twórczości Mickiewicza, Warszawa 2009.
O. Krysowski, Pogranicza romantyzmu — romantyzm pogranicza, Warszawa 2016.

Książki pod redakcją

Religie i religijność w literaturze i kulturze romantyzmu, red. E. Kasperski, O. Krysowski, Warszawa 2008.

Śladami romantyków, red. E. Kasperski, O. Krysowski, Warszawa 2010.

Słowacki w perspektywie tradycji i nowoczesności
, red. O. Krysowski, współpraca A. Korycińska, Warszawa 2011.

Tradycje bizantyjskie. Romantyzm i inne epoki
, red. E. Kasperski, O. Krysowski, Warszawa 2014.

Romantyzm warszawski (1815-1864)
, red. O. Krysowski, Warszawa 2016.

Życie codzienne romantyków, red. O. Krysowski, T. Jędrzejewski, Warszawa 2017.

Wybrane artykuły

O. Krysowski, Wizja sztuki w “Promethidionie”, w: Jaki Norwid?, red. B. Judkowiak, E. Nowicka, B. Sienkiewicz, “Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, Poznań 1997.

O. Krysowski, Fantazy — dramat ariostyczny, “Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” (rok XXXIV), Warszawa 2000.

O. Krysowski, Kabalistyczny kontekst myśli genezyjskiej Słowackiego, w: Problematyka żydowska w romantyzmie polskim, red. A. Fabianowski i M. Makaruk, Warszawa 2005.

O. Krysowski, Duch bizantyjsko-słowiański w “Dziadach” A. Mickiewicza, “Przegląd Humanistyczny” 2005 nr 6.

O. Krysowski, Stefan Witwicki, “Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” (rok XL), Warszawa 2005.

O. Krysowski, Кременецькнй парнас у період діяльності гімназії та ліцею, преклад із польськой мови Зоряни Камулі та Володимира Собчука, w: Волинські Aфіни 1805-1833під редакціϵю C. Маковского i В. Собчука, Тернопіль-Богдан 2006.

O. Krysowski, O bizantyjsko-słowiańskim prowincjonalizmie “Dziadów” Mickiewicza, w: Prowincja. Świat — Europa — Polska. Zbiór studiów, red. M. Ryszkiewicz, Lublin 2007.

Józef Kremer i polscy romantycy, w: Józef Kremer (1806-1875), pod red. J. Maja, Kraków 2007.

O. Krysowski, O romantycznym uniwersalizmie religijnym — casus “powieści sławiańskich” Michała Czajkowskiego, w: Religie i religijność w literaturze i kulturze romantyzmu, red. E. Kasperski i O. Krysowski, Warszawa 2008.

O. Krysowski, Konfrontacja postaw światopoglądowych w “Balladach i romansach” Mickiewicza, w: Dialogi romantyczne. Filozofia — teoria i historia — komparatystyka, red. E. Kasperski i T. Mackiewicz, Pułtusk-Warszawa 2008.

O. Krysowski, “Trzy myśli Ligenzy”. Zygmunta Krasińskiego — poetyka wizji historiozoficznej, “Przegląd Humanistyczny” 2008 nr 3.

O. Krysowski, Motywy krzemienieckie w twórczości Słowackiego, “Przegląd Humanistyczny” 2009 nr 5/6.

O. Krysowski, Surrealizm Poego, w: Edgar Allan Poe. Niedoceniony nowator, red. E. Kasperski i Ż. Nalewajk, Wrocław 2010.

O. Krysowski, Literatura i malarstwo w badaniach porównawczych, w: Komparatystyka dzisiaj, red. E. Szczęsna i E. Kasperski, t. 1.: Problemy teoretyczne, Kraków 2010.

O. Krysowski, Bizancjum i kultura polityczna Rosji w pismach Zygmunta Krasińskiego, “Kijowskie Studia Polonistyczne” 2012 (t. 19).

O. Krysowski, Лiтература i живопис у порівняльних досліджениях, w: Захiд – Cхiд: ocнoвнi тенденцii розвитку сучасного порiвняльного лiтературознавства, red. R. Radyszewski i M. Bracka, Донецьк 2012.

O. Krysowski, Słowacki wobec malarstwa europejskiego — pragmatyczne aspekty myślenia o sztuce, w: Juliusz Słowacki w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, red. E. Dąbrowska i I. Jokiel, Opole 2012.

O. Krysowski, Źródłosłowy kultury. O pomysłach etymologicznych Adama Mickiewicza, w: Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, red. I. Jokiel i M. Burzka-Janik, Opole 2012.

O. Krysowski, Нобел за емигранта. Етосът на изгнанието в сборника с есета на Чеслав Милош “Търсене на родината”, w: Нобеловата награда за литература – мост между културите. The Nobel prize in Literature: A Bridge Betwen Cultures, Велико Търново 2013.

O. Krysowski, Bizancjum i kultura polityczna Rosji w pismach Zygmunta Krasińskiego, w: Tradycje bizantyjskie. Romantyzm i inne epoki, red. E. Kasperski, O. Krysowski, Warszawa 2014.

O. Krysowski,Cześć i zapomnienie. O historii i metodologii edycji liryków Zygmunta Krasińskiego, “Sztuka Edycji” 2014, nr 1-2.

O. Krysowski, “Zamęt, skąd światło Chrystusa wybłysło”. Gnostycki mit początku w twórczości Zygmunta Krasińskiego, w: Zygmunt Krasiński. W świetle i cieniu myśli romantycznej, red. M. Strzyżewski, Toruń 2014.

O. Krysowski,Paryski dandys. Eugeniusz Sue we wspomnieniach Ernesta Legouvégo, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana” 2014, t. 3.

O. Krysowski, Idea wolności a tradycja romantyczna w poemacie “Myśląc Ojczyzna…” Stanisława Andrzeja Grudy (Karola Wojtyły), w: Karol Wojtyła/Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej, red. G. Halkiewicz-Sojak, A. Komorowska, B. Łuczak, M. Sokulski, Toruń 2015.

O. Krysowski, Nil Słowackiego, “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2015, nr 5.

O. Krysowski,Słoworody. Klucz do historii Słowian w prelekcjach paryskich Mickiewicza, “Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego” 2016.

– O. Krysowski,Opinogóra w “bezładzie i ruinie”. Rzecz o ordynacji Wincentego Krasińskiego, w: Życie codzienne romantyków, red. O. Krysowski, T. Jędrzejewski, Warszawa 2017.

O. Krysowski, O człowieczeństwie Boga i bóstwie człowieka. Paralele kreacjonistyczne w liryce Mickiewicza, w: Liryka Mickiewicza. Uczucia. Świadectwa. Ekspresje, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2018.

Zakład

Zakład Literatury Romantyzmu

Funkcje

Kierownik Zakładu Literatury Romantyzmu

Opiekun Koła Naukowego im. Juliusza Słowackiego przy Zakładzie Literatury Romantyzmu

Przewodniczący Rady Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

Skip to content
escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri