dr

Weronika Kostecka

adiunkt

środy, 18.15–19.15 – Zoom (po uprzed­nim uzgod­nie­niu mailo­wym)

Zainteresowania naukowe

literatura dziecięca i młodzieżowa:

historia — od początków do współczesności,

teoria i współczesne metodologie badań,

pokrewieństwa z literaturą i kulturą popularną,

literackie i kulturowe aspekty baśni,

literatura i kultura popularna:

historia, teoria i metodologia badań,

pokrewieństwa z literaturą i podkulturą dziecięcą.

Książki

Książki autorskie

 1. W. Kostecka, M. Skowera, W kręgu baśni i fantastyki. Studia o literaturze dziecięcej i młodzieżowej, Warszawa 2017.
 2. W. Kostecka, Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacką, Warszawa 2014.
 3. W. Kostecka, Tajemnica księgi. Tropami współczesnej fantastyki dla dzieci i młodzieży, Warszawa 2010.

Książki pod redakcją

 1. Łapacz snów. Neil Gaiman i jego twórczość, red. W. Kostecka, A. Mik, M. Skowera, Warszawa 2018.
 2. Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, red. W. Kostecka i M. Skowera, Warszawa 2016.
 3. Harry Potter. Fenomen społeczny — zjawisko literackie — ikona popkultury, red. W. Kostecka i M. Skowera, Warszawa 2014.
 4. Grimm: potęga dwóch braci. Kulturowe konteksty Kinder- und Hausmärchen, red. W. Kostecka, Warszawa 2013.

Wybrane artykuły

Rozdziały w monografiach wieloautorskich:

 1. W. Kostec­ka, M. Skowe­ra, Woman­ho­od and/as monstro­si­ty: A cultu­ral and indivi­du­al biogra­phy of the ‘beast’ in Anna Czerwiń­ska­-Ry­de­l’s Bałtyc­ka syrena [The Baltic Siren], w: Chasing mythi­cal beasts: The recep­tion of ancient monsters in childre­n’s and young adult­s’ cultu­re, red. K. Marci­niak,  Univer­si­tät­sver­lag Winter, Heidel­berg 2020, s. 247–266. 

 2. W. Kostecka, Nowe wcielenia kobiecości? Atrybuty bohaterek współczesnej fantastyki dziecięcej i młodzieżowej. Prolegomena, w: O czym mówią rzeczy? Świat przedmiotów w literaturze dziecięcej i młodzieżowej, red. A. Mik, M. Niewieczerzał, E. Rąbkowska, G. Leszczyński, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2019, s. 107-131.

 3. W. Kostecka, Dziwne, niesamowite, potworne. Bohaterki postmodernistycznych baśni Neila Gaimana, w: Łapacz snów. Neil Gaiman i jego twórczość, red. W. Kostecka, A. Mik, A. Skowera, Warszawa 2018.
 4. W. Kostecka, Fractured Fairy Tales in the Postmodern Reality: New Subjects, Disrupted Principles, w: Children’s Literature: Fractures and Disruptions, red. A.M. Ramos, M.T. Cortez, S. Mourão, Cambridge 2017.
 5. W. Kostecka, Andersen w Powstaniu Warszawskim. O zapomnianych opowiadaniach Zofii Lorentz, w: Andersenowskie inspiracje w kulturze i literaturze polskiej, red. H. Ratuszna, M. Wiśniewska, V. Wróblewska, Toruń 2017.
 6. W. Kostecka, Śmiech błazeński w literaturze i kulturze popularnej dla dzieci, w:Do śmiechu. Komizm w sztuce dla dziecka, red. G. Leszczyński, Poznań 2016.
 7. W. Kostecka, (Po)nowoczesne przestrzenie popkultury. Studium przypadku: “Omega” Marcina Szczygielskiego, w: Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, red. W. Kostecka i M. Skowera, Warszawa 2016.
 8. W. Kostecka, Bohaterowie polskiej prozy dla dzieci i młodzieży jako użytkownicy nowych mediów. Rekonesans, w: Sztuka dziecięca i młodzieżowa a nowe media, red. M. Wróblewski, E. Kruszyńska, A. Szwagrzyk, Toruń 2015.
 9. W. Kostecka, Muzyka w obrazach literackich. Magia — żywioł — zagadka, w: Muzyczne związki w sztuce dla dziecka, red. G. Leszczyński, Poznań 2014.
 10. W. Kostecka, Krótka historia czasu. Kulturowe i filozoficzne konteksty powieści “Momo” Michaela Endego, w: Zapomniane/zapamiętane. Dziecięce lektury czytane po latach. Studia przypadków, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2014.
 11. W. Kostecka, Uniwersum Wandy Chotomskiej, w: Wandalia ponownie, red. J. Papuzińska, Łódź 2013.
 12. W. Kostecka, O przyjemności czytania, przygodzie i tajemnicy. Magiczne biblioteki, w: Słowo na terytorium sztuki dla dziecka, red. G. Leszczyński, Poznań 2013.
 13. W. Kostecka, Tendencje postmodernistyczne we współczesnej literaturze baśniowej dla dzieci i młodzieży, w: Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań, red. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2013.
 14. W. Kostecka, (Anty)baśń Korczakowska. Dialog z tradycją baśniową w opowieści “Kajtuś czarodziej”, w: Baśń w terapii i wychowaniu, red. Sz. Kawalla, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, Warszawa 2012.
 15. W. Kostecka, Wartość fantazjowania. Wzorce zachowań autoterapeutycznych we współczesnej prozie dla dzieci, w: Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci, red. A. Ungeheuer-Gołąb, M. Chrobak, Rzeszów 2012.
 16. W. Kostecka, Niepokorne baśnie. Gra z tradycją i elementy autotematyczne we współczesnej literaturze baśniowej, w: “Stare” i “nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Olszewska, E. Łucka-Zając, Opole 2010.
 17. W. Kostecka, Książki i Księgi. Lektury bohaterów współczesnej prozy dla dzieci i młodzieży, w: Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Diagnozy i postulaty, red. D. Świerczyńska-Jelonek, G. Leszczyński, M. Zając, Warszawa 2008. 

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. W. Kostecka, A. Franke, Przygody Alicji w krainie Tima Burtona. Filmowa adaptacja opowieści Lewisa Carrolla w świetle Campbellowskiej koncepcji monomitu, „Dzieciństwo. Literatura i Kultura” 2019, 1(1), s. 30-46. https://doi.org/10.32798/dlk.32.

 2. W. Kostecka, Getting to Know the (Cyber)world: The Literary Motifs of Playing Computer and Video Games in Two Polish Fantasy Novels for Children and Young Adults, “Filoteknos” 2019, nr 9, s. 250-261. DOI: 10.23817/filotek.9-18.

 3. W. Kostecka, And They Lived Happily Never After: On the anti-utopian function of postmodern Polish fairy tales by Bohdan Butenko, Hanna Krall, and Sławomir Shuty, “Marvels and Tales” 2018, t. 32, nr 2, s. 296-313. DOI: 10.13110/marvelstales.32.2.0296.

 4. W. Kostecka, K. Slany, Inicja­cyj­na podróż w świat księgi na przykła­dzie trylo­gii Atramen­to­wy Świat Corne­lii Funke, „Orbis Lingu­aru­m” 2018, t. 48.
 5. W. Kostecka, Once Upon a Time There Was a War: The Use of Fairy-tale Conventions in Contemporary Polish Literature for Children about Refugees, “MASKA. Magazyn Antropologiczno-Kulturowy” 2017, nr 4.
 6. W. Kostecka, Dziwne — odmienne — obce. Dziecko jako Inny we współczesnej polskiej prozie dziecięcej i młodzieżowej, “Litteraria Copernicana” 2017, nr 3(23).
 7. W. Kostecka, L. Magnone, Dwa oblicza “Cierniowej Różyczki”. Baśń o Śpiącej Królewnie w psychoanalitycznej interpretacji Stefanii Bornstein, “Przegląd Kulturoznawczy” 2016, nr 4.
 8. W. Kostecka, Baśniowe herstory. Postmodernistyczne strategie reinterpretacyjne Angeli Carter, Tanith Lee i Emmy Donoghue, “Creatio Fantastica” 2016, nr 2.
 9. W. Kostecka, Przygody Sindbada Żeglarza Bolesława Leśmiana. Przygoda jako metafora doświadczania świata, “Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty Kulturowe” 2009, nr 1-2.

Zakład

Zakład Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej

Funkcje

Kierownik Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży

Redaktor naczelna czasopisma “Dzieciństwo. Literatura i Kultura”