dr hab.

Ewa Hoffmann-Piotrowska

adiunkt

ewa.pio5@wp.pl

DYŻURY

piątki, 14.45-15.45, Zoom

(w inne dni po indywidualnym umówieniu się)

Zainteresowania naukowe

W sposób szczególny moje badania naukowe koncentrują się wokół problematyki późnego romantyzmu: mistycyzmu romantycznego, artykulacji doświadczenia wewnętrznego, związków między poezją a mistyką, problemów metodologicznych opisu i naukowej weryfikacji doświadczenia wewnętrznego. Kwestie te badam w odniesieniu do twórczości Juliusza Słowackiego i dzieła Adama Mickiewicza. Ważnym polem moich eksploracji badawczych jest historia idei romantycznych –  zwłaszcza romantyczna filozofia historii.

Książki

Książki autorskie

E. Hoffmann-Piotrowska, Mickiewicz-towiańczyk. Studium myśli, Warszawa, 2004.

E. Hoffmann-Piotrowska, W ustach jest otwór duszy… Szkice o romantykach i mistykach, Warszawa, 2012.

E. Hoffmann-Piotrowska, “Święte awantury”. Orto- i heterodoksje Adama Mickiewicza,Warszawa, 2014.

Książki pod redakcją

Mickiewicz mistyczny, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

A to co na krótko, może być na zawsze. Pokłosie spotkania poświęconego pamięci księdza Jana Twardowskiego, red. E. Hoffmann-Piotrowska, J. Puzynina, Warszawa 2007.

Słowacki mistyczny. Rewizje po latach, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Wydawnictwie Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2012.

Dziady nasze maja to szczególnie…”. Studia i szkice współczesne o dramacie Adama Mickiewicza, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Wydawnictwo Polonistyki UW Warszawa 2013.

Mickiewicz nieodoczytany. Korespondencja poety w perspektywie współczesnej, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, T. Jędrzejewski, Wydawnictwo Polonistyki UW, Warszawa 2014.

Pan Tadeusz. Poemat – postacie -recepcja, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, (w druku, ukaże się na początku 2016 r. w Wydawnictwie Uniwersytetu Warszawskiego.

Liryka Mickiewicza. Uczucia – świadectwa – ekspresje, Warszawa 2018.

Mickiewicz-wieszcz i przewodnik , red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2019.

Edycje

“Otulona dobrocią” 99 listów księdza Jana Twardowskiego do “wnuczki” Maryli i jej zapiski z dziennika, Warszawa 2007.

Wybrane artykuły

E. Hoffmann-Piotrowska, Teatralizacja życia w Kole Sprawy Bożej, “Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 1995, t. XXX.

E. Hoffmann-Piotrowska, Czy Mickiewicz “dał wiarę” Towiańskiemu?, “Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 2000, t. XXXV.

E. Hoffmann-Piotrowska, “Dusza naga” Mickiewicza – towiańczyka. Przyczynek do mistycznej antropologii poety,”Przegląd Humanistyczny” 2002, nr 2.

E. Hoffmann-Piotrowska, Adam Mickiewicz i Tomasz Merton – miejsca wspólne, w: Mickiewicz mistyczny,  red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska. Warszawa 2005.

E. Hoffmann-Piotrowska, O “milczeniu” Mickiewicza-towiańczyka, “Przegląd Humanistyczny” 2004, nr 2.

E. Hoffmann-Piotrowska, Matematyka i matematycy w szkole krzemienieckiej, Krzemieniec. Ateny Juliusza Słowackiego, red. S. Makowski, Warszawa 2004.

E. Hoffmann-Piotrowska, Towiański w teatrze Mickiewicza, w: W cieniu Mickiewicza, red. J. Lyszczyna, M. Bąk, Katowice 2006)

E. Hoffmann-Piotrowska, Bóg romantyków, Bóg Mickiewicza, w: Adam Mickiewicz. Wielkość- tradycja-pamięć, red. Z. Kruszewski, J. Półturzycki, Płock 2006.

E. Hoffmann-Piotrowska, Czy Słowacki  był mistykiem?  Refleksje przy czytaniu “Genezis z Ducha”, “Przegląd Humanistyczny” 2007, nr 6.

E. Hoffmann-Piotrowska, Młodopolskie rozpoznania towianizmu Mickiewicza – wokół “Legionu” Wyspiańskiego, w: Mickiewicz wielu pokoleń  twórców, badaczy i czytelników, red. K. Ratajska, M. Berkan-Jabłońskiej, Łódź 2007

E. Hoffmann-Piotrowska, Myśl antropologiczna Adama Mickiewicza, w: “Artes Liberales. Zeszyty Naukowe Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora” 2010, nr 1-2 (8-9).

E. Hoffmann-Piotrowska, Świętość według Mickiewiczaw: Prace Herkulesa – człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności, red. M. Cieśla-Korytowska i O. Płaszczewska, Kraków 2012.

E. Hoffmann-Piotrowska, Adam Mickiewicz (opracowanie hasła dotyczącego biografii i twórczości poety dla Biblioteki Cyfrowej Biblioteki Narodowej w Warszawie).

E. Hoffmann-Piotrowska, Krasiński i mistyka, w: Zygmunt Krasiński. Światy poetyckie i artystowskie, red. A. Markuszewska, Toruń 2014

E. Hoffmann-Piotrowska, Adam Mickiewicz nawraca Konstancję Łubieńską,w: Mickiewicz niedoczytany. Korespondencja poety w perspektywie współczesnej, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2014

E. Hoffmann-Piotrowska, Czy Fredro chciał pisać jak romantyk?, w: Uniwersalność komizmu. Aleksander Fredro w 200. rocznicę urodzin, red. W. Rzońca, K. Samsel, Warszawa 2015

E. Hoffmann-Piotrowska, Romantyczne przepowiadanie Andrzeja Towiańskiego, w: Tradycja retoryczna w kulturze oświecenia i romantyzmu, red. A. Seweryn, M.J. Gondek, Lublin 2016.

E. Hoffmann-Piotrowska, Dlaczego Tadeusz? Jeszcze o bohaterze ze strony tytułowej arcypoematu, w: Pan Tadeusz. Poemat – postacie – recepcja, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2016.

E. Hoffmann-Piotrowska, Mit fundacyjny I Rzeczypospolitej w I Kursie Prelekcji Paryskich, “Colloquia Litteraria” 2016, nr 20.

E. Hoffmann-Piotrowska, Romantyczny organicyzm Bogdana Jańskiego. Przyczynek do historii dziewiętnastowiecznych idei, “Zeszyty Teologiczno-Historyczne” 2017, r. 22 (2016).

E. Hoffmann-Piotrowska, Inspiracje myślą św. Augustyna w “Zdaniach i uwagach” Mickiewicza, w: Loci (non) communes. Prace ofiarowane Marii Korytowskiej, red. O. Płaszczewska, M. Siwiec, Kraków 2017.

E. Hoffmann-Piotrowska, Święty Augustyn i Zygmunt Krasiński – o romantycznej autoutożsamiajacej lekturze filozofa z Hippony,”Prace Filologiczne”, seria literaturoznawcza 2016, nr 6 (9).

E. Hoffmann-Piotrowska, Romantyk mistyczny, romantyk pragmatyczny. Czy myśl społeczno-polityczna Adama Mickiewicza i Bogdana Jańskiego do czegoś dziś może nam się przydać?, w: Społeczeństwo polskie dziś, red. M. Saganiak i M. Woźniewska-Działak, Warszawa 2018.

E. Hoffmann-Piotrowska, Zdania i uwagi — dzieło nieoczywiste w: Liryka Mickiewicza. Uczucia – świadectwa- ekspresje, red. A. Fabianowski i E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2018.

E. Hoffmann-Piotrowska,Jak umiera mistyk? Doświadczenie śmierci w „Księdze życia” Teresy z Ávilaw: Mojry. Początek-trwanie-koniec, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej i M. Siwiec, Kraków 2018.

E. Hoffmann-Piotrowska, Nie tylko „drugi Słowacki”… Przyczynek do paraleli między Krzysztofem Kamilem Baczyńskim a Zygmuntem Krasińskim, w: Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego, pod red. K. Hryniewicza i K. Samsela, Warszawa 2018.

E. Hoffmann – Piotrowska, Świętość jako sposób na życie w świecie nie do życia. Rozważania wokół parenezy chrystologicznej Adama Mickiewicza i Jerzego Grotowskiegow: Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze, redakcja T. Żurawlew i H. Leleń, Kraków 2018.

E. Hoffmann-Piotrowska, Przybyszewski czyta Mickiewicza, w: Mickiewicz-wieszcz i przewodnik , red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2019.

E. Hoffmann-Piotrowska, Kiedy sny przestały być znakami z nieba?, w: Hermeneutyka oniryczna w “południe wieku” Dyslokacje. Literatura i kultura lat 60. XIX wieku miedzy polityka a prywatnością, red. U. Kowalczuk, D.Wł. Makuch, D. Osiński, Warszawa 2019.

E. Hoffmann-Piotrowska, Ekspresja doświadczenia wewnętrznego w “Księdze życia” Teresy z Avila, w: Świat wewnątrz nas, t. 1, red. A. Gałkowska, M. Stanisz, Rzeszów 2019.

E. Hoffmann-Piotrowska, Chopin intymny… Kilka refleksji o Dzienniku stuttgarckim kompozytora,Sztuka Edycji” 2019, nr I.

E. Hoffmann-Piotrowska, Dlaczego Brat Adam “dał wiarę” Vintrasowi? w: Mickiewiczowskie konteksty, red. Maria Cieśla-Korytowska, Kraków 2019.

E. Hoffmann-Piotrowska, Mickiewicz wobec Rosji w prelekcjach paryskich. Próba rewizji „przeklętego problemu”, w: Adam Mickiewicz i Rosjanie, red. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, Z. Kaźmierczyk, Warszawa 2020.

E. Hoffmann-Piotrowska, Mickiewicz – domniemany czytelnik dramatu Ksiądz Marek Słowackiego, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2020, nr 10 (13).

E. Hoffmann-Piotrowska, Mickiewicz jako „przyrząd do grania”. Przypadek Jerzego Grotowskiego, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2020, nr 18.

Zakład

Zakład Literatury Romantyzmu

Funkcje

Redaktor Naczelna czasopisma „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”

Członek Komisji Kadrowej Wydziału Polonistyki