LITERATURA I KSIĄŻKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WOBEC WYZWAŃ NOWOCZESNOŚCI

Wychodząc naprzeciw potrzebom kolejnych roczników Słuchaczy nieustannie pracujemy nad doskonaleniem programu naszych studiów. Dlatego też, z odświeżonym programem, planujemy uruchomienie naszych studiów pod nową nazwą: “Literatura i książka dla młodych odbiorców w kulturze XXI wieku”. Szczegóły wkrótce!

Informacje ogólne

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Adaptacje filmowe i serialowe; Antypedagogika w książkach dla młodych odbiorców; Baśń; Fantasy i fantastyka; Czytelnictwo dzieci i młodzieży; Klasyka poza stereotypami; Książka dziecięca pośród innych mediów – e-książki dla dzieci. Książka dziecięca w kulturze współczesnej; Literatura dla dzieci i młodzieży – przedmiot i metody badań; Literatura dla młodego odbiorcy jako lektura szkolna; Najnowsze tendencje rozwojowe światowej literatury dla dzieci i młodzieży; Pedagogika zabawy w pracy z książką; Praca z czytelnikiem w bibliotece; Proza inicjacyjna przełomu XX i XXI w.:
trudny czytelnik, trudne tematy; Seminarium dyplomowe; Wielokulturowość literatury dziecięcej; Współczesna biblioteka dla niedorosłych; Współczesna ilustracja w książkach dla dzieci; Współczesna książka dla dzieci i młodzieży – edytorstwo; Współczesna poezja dla dzieci; Źródła informacji do problematyki literatury i książki dziecięcej.

Kierownik

prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński

Pracownicy

Zastępca kierownika
dr Michał Zając

Sekretarz studiów
dr Weronika Kostecka

Wykładowcy

prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński

dr Dorota Grabowska

dr Weronika Kostecka

dr Michał Zając

mgr Katarzyna Domańska

mgr Aleksandra Korczak

mgr Anna Mik

mgr Marta Niewieczerzał

mgr Joanna Olech

mgr Maciej Skowera

Organizacja

Dwa semestry (150 godzin)
Tryb studiów i częstotliwość zjazdów
Studia niestacjonarne, zjazdy w soboty, co dwa tygodnie

Opłaty

Koszt za całość studiów podyplomowych
2 800 zł (płatne w dwóch ratach semestralnych)

Rekrutacja

Sylwetka kandydata

Studia adresowane są przede wszystkim do absolwentów różnych kierunków studiów humanistycznych i społecznych, a także do aktywnych zawodowo przedstawicieli profesji związanych z szeroko pojętą kulturą literacką młodego pokolenia, m.in.: nauczycieli, bibliotekarzy, pedagogów, pracowników instytucji kulturalnych, dziennikarzy, redaktorów wydawnictw książkowych i czasopism. Powinny zainteresować osoby chcące uzupełnić dotychczasowe wykształcenie i podnieść kwalifikacje zawodowe.

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje szczegółowe

Sposób zaliczenia przedmiotów

Podstawowym kryterium zaliczania poszczególnych przedmiotów będzie ocena bieżącej aktywności studenta podczas zajęć oraz kontrola obecności.

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów będzie zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej, obejmującej napisanie recenzji wybranej książki dla dzieci lub młodzieży oraz opracowanie charakterystyki wybranego wydawnictwa publikującego książki dla dzieci i/lub młodzieży.

Charakterystyka studiów i ich cel

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu współczesnej literatury i książki dziecięcej oraz kształcenie umiejętności związanych z kształtowaniem nawyków czytelniczych i zainteresowań lekturowych dzieci i młodzieży. Projekt studiów zakłada wieloaspektowe ujęcie wiedzy o współczesnej literaturze i książce dziecięcej, ukazanie najważniejszych problemów z perspektywy literaturoznawczej i bibliologicznej, a także psychologicznej, pedagogicznej, metodycznej, socjologicznej, z uwzględnieniem najnowszych tendencji w literaturze światowej, z odwołaniem do efektów eksperymentalnych działań animujących czytelnictwo. Realizacja zakresu tematycznego zakłada uwzględnienie najnowszego stanu badań z danej dziedziny, a także położenie nacisku na zagadnienia mające zastosowanie praktyczne.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zna najnowsze tendencje rozwojowe polskiej i światowej literatury dla dzieci i młodzieży oraz kierunki interpretacyjne utworów literackich (zarówno współczesnych, jak i klasycznych), a także nowoczesne trendy w edytorstwie książek dla młodego odbiorcy. Dostrzega i rozumie kulturowe i pedagogiczne konteksty funkcjonowania książki dziecięcej oraz jej związki z tzw. nowymi mediami. Jest przygotowany do posługiwania się najnowszymi metodami animacji czytelnictwa oraz zaznajomiony ze specyfiką nowoczesnej biblioteki dziecięcej.

Adres

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Gmach Polonistyki, I piętro, pok.25
tel/fax (22)55 21 020
Wszelkie informacje można uzyskać:
pisząc na adres mailowy studiów:
podyplom.uw@gmail.com

Do pobrania