Multimedialny kurs polskiej literatury XIX wieku

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla członków Polonii, Polaków, zamieszkałych za granicą, emigrantów, studentów slawistyk (polonistyk) zagranicznych uniwersytetów, nauczycieli kultury i języka polskiego poza krajem, a także wszystkich osób zainteresowanych polską literaturą i kulturą, kt.re posługują się językiem polskim na poziomie B2.

O kursie

Kurs proponuje świeże i nowoczesne spojrzenie na tzw. „długi wiek XIX” (1795–1918). W interesującej i oryginalnej formie przekazuje skondensowaną wiedzę na temat źródeł polskiej świadomości narodowej, dostarczając kluczy do zrozumienia najważniejszych mechanizmów rządzących do dzisiaj naszą literaturą i kulturą, a więc także do bardziej świadomego i kompetentnego uczestnictwa w polskiej zbiorowości. Zajęcia odbywają się przez Internet, na platformie e-learningowej Uniwersytetu Warszawskiego, z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi multimedialnych (filmy animowane, wykłady wideo, mapa interaktywna, autorski podręcznik, skrupulatnie dobrane i udostępnione teksty literackie i lektury uzupełniające).

Absolwent kursu

– nabywa umiejętności badania najważniejszych kontekstów literatury XIX wieku za pomocą narzędzi

geografii literackiej i kulturowej;

– potrafi każdorazowo wskazać centra, peryferie i granice kulturowe funkcjonujące w obrębie danej epoki: romantycznej, pozytywistycznej, modernistycznej, a także różnicować względem siebie i charakteryzować literaturę krajową i emigracyjną;

– umie wyznaczyć trasy podróży i emigracji najważniejszych pisarzy XIX wieku i dostrzec w tych przemieszczeniach dynamikę kształtowania nowych obszarów polskości w Europie;

– na podstawie wglądu w mapy interaktywne potrafi wyjaśnić genezę oraz znaczenie najważniejszych toposów XIX-wiecznej geografii literackiej, także dynamikę ich przemian w obrębie granic kraju pod zaborami i na emigracji;

– potrafi poprzez wskazanie arcydzieł XIX wieku i sytuacji historycznej, w której powstawały, opisać ewolucję tożsamości narodowej (od kształtowania mentalności insurekcyjnej po projekt ogólnej modernizacji kategorii polskości), także w świetle obfitej i zróżnicowanej recepcji tej literatury w wieku XX;

– wskazuje różne przejawy i konsekwencje społecznego odbioru dzieł XIX-wiecznych w wieku XX;

– dostrzega ich mitograficzny lub fantazmatyczny wymiar i społeczną rolę w przedefiniowaniu pojęcia polskości.

Czas trwania kursu

Kurs rozpocznie się 22 października 2018 i potrwa do 21 stycznia 2019 roku. Nowe materiały będą pojawiały się w odstępach tygodniowych, zawsze w poniedziałek o godz. 00.05.

Zasady zaliczenia

Każdy moduł kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Wyniki poszczególnych testów składają się na ocenę końcową. Maksymalna liczba punktów to 100. Żeby otrzymać zaświadczenie o zaliczeniu kursu, należy zebrać co najmniej 51 punktów.

Rekrutacja

Do udziału w kursie zapraszamy wszystkie osoby pełnoletnie i posługujące się językiem polskim na poziomie B2, kt.re w terminie do 30 września 2018 wypełnią formularz zamieszczony na stronie http://ilp.uw.edu.pl/elearning/. Kurs jest bezpłatny, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń