Zapraszamy do zgłaszania tekstów do numeru tematycznego: „Mity, legendy, podania i baśnie wobec dzieciństwa i adolescencji. Teksty kultury drugiej dekady XXI wieku”

Kolejny numer czasopisma „Dzieciństwo. Literatura i Kultura” poświęcony będzie mitom, legendom, podaniom i baśniom rozpatrywanym w najnowszych kontekstach metodologicznych, a także ich współczesnym przekształceniom oraz ponowoczesnym tekstom kultury wykorzystującym np. mityczną czy baśniową konwencję – w odniesieniu do koncepcji dzieciństwa, figury dziecka, literatury oraz kultury dziecięcej i młodzieżowej z drugiej dekady XXI wieku.

Zapraszamy do podjęcia interdyscyplinarnych rozważań nad różnymi aspektami relacji między dzieciństwem i dojrzewaniem a mitem, legendą, podaniem czy baśnią w rozmaitych tekstach kultury, przeznaczonych dla różnych grup odbiorców, powstałych zarówno na naszym rodzimym gruncie, jak i za granicą. Interesują nas studia przypadków, prace o charakterze przekrojowym, a także teksty przedstawiające współczesne kierunki badań, zwłaszcza poza anglosaskim kręgiem kulturowym. Zaproponowane poniżej obszary problemowe nie wyczerpują oczywiście tematyki będącej przedmiotem numeru:

  • współczesne retellingi tradycyjnych mitów, legend, podań i baśni w literaturze oraz kulturze dziecięcej i młodzieżowej, w tym także utwory poszerzające materiał źródłowy albo wykorzystujące praktyki transfikcjonalne, tworzące nowe opowieści na bazie istniejących już mitycznych, legendarnych, podaniowych czy baśniowych światów;
  • stosowanie baśniowej lub mitycznej konwencji, topiki czy rekwizytorni w tekstach dla dzieci i młodzieży;
  • dziecko i dzieciństwo w mitach, legendach, podaniach i tradycyjnych baśniach w kontekście najnowszych metodologii;
  • książki informacyjne, edukacyjne, popularnonaukowe dla dzieci i młodzieży na temat dawnych wierzeń, mitów, legend, podań;
  • świeże interpretacje opracowywanych już wcześniej klasycznych opowieści i ich nowszych modyfikacji, uwzględniające marginalizowane do tej pory postaci, grupy społeczne, tematy.

Zachęcamy również do przesyłania tekstów niezwiązanych z tematem numeru do działów Varia i Artykuły recenzyjne.

Więcej informacji:

https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/announcement/view/12

Termin zgłaszania artykułów: 30.05.2021 r.