Pamięć Juliusza Słowackiego

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, 22-24 maja 2019

Informacje ogólne

Zakład Literatury Romantyzmu Instytutu Literatury Polskiej UW i Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawiezapraszają do udziału w konferencji naukowej “Pamięć Juliusza Słowackiego”, która odbędzie się w dniach 22-24 maja 2019 roku.

Przedmiotem rozważań uczynimy tematykę pamięci, wspomnień, upamiętniania w pisarstwie Juliusza Słowackiego. Poświęcimy uwagę m.in. sposobom rozumienia przez poetę pamięci, a także formom, kontekstom i funkcjom, w jakich występuje ona w jego twórczości. Wychodząc z założenia, że aby przeszłość stała się pamięcią, musi zostać wyartykułowana (Andreas Huyssen), pamięć można rozpatrywać w perspektywie rozmaitych relacji, jakie tworzy ona z dziełami poety (pamięć tekstu, pamięć w tekście, tekst jako medium pamięci itp.). Celem konferencji będzie zbadanie tych relacji, a także określenie stosunków i zależności, jakie zachodzą między pamięcią indywidualną a zbiorową, pamięcią a biografią oraz historią w twórczości poety.

Wśród omawianych zagadnień znajdą się:

– filozofia pamięci (idee, formuły, definicje) w tekstach Słowackiego;

– pamięć w refleksji historycznej i historiozoficznej poety (dyskusje i rozrachunki z przeszłością, ironia w przedstawianiu dziejów, anachronizmy etc.);

– rola pamięci w doświadczeniu teraźniejszości i projektowaniu przyszłości;

– etyczny wymiar pamięci (pamięć wobec dobra i zła, kategoria „sumnienia”);

– autobiografizm i autotematyzm jako formy upamiętniania wizerunku poety;

– figury pamięci (np. mnemotopika – lokalizowanie przez Słowackiego wyobrażeń o przeszłości w określonym miejscu czy krajobrazie – Krzemieniec, Egipt, ruiny, pomniki, groby etc.);

– mitotwórcza funkcja pamięci (mitologizacje, sakralizacje przeszłości), mit jako świadectwo pamięci zbiorowej w utworach Słowackiego;

– pamięć i niepamięć genezyjska/metempsychiczna/mistyczna (zagadnienia anamnezy, hipolepsy, pamięć snu, wizji etc.);

– genologia pamięci (pamiętnik, raptularz, testament, poemat dygresyjny, wiersz-wspomnienie i in.) w twórczości pisarza;

– prace plastyczne Słowackiego (rysunki, akwarele) jako nośniki pamięci;

– osoby, zdarzenia i miejsca w pamięci Słowackiego;

– Słowacki w pamięci rodziny, przyjaciół, znajomych, artystów etc.

Kontakt do organizatorów

dr hab. Olaf Krysowski,prof. UW
o.krysowski@uw.edu.pl

mgr Natalia Szerszeń

natalia.alicja.szerszen@gmail.com

Program

Pamięć Juliusza Słowackiego

Program konferencji

22 maja 2019 (środa)

9.00 Otwarcie konferencji

9.10-9.30 Grażyna Halkiewicz-Sojak (UMK), „Miejsca pamięci” w poezji Juliusza Słowackiego

9.30-9.50 Michał Kuziak (UW), „A jeżeli nie będę pamiętać o tym, czym byłem… cóż znaczy to słowo: będę?”. Kilka uwag na temat pamięci u Słowackiego przedgenezyjskiego

9.50-10.05 Przerwa na kawę

10.05-10.25 Ewa Grzęda (UWr), Juliusza Słowackiego „pamięć florystyczna”

10.25-10.45 Małgorzata Łoboz (UWr), „I dzwoni cicha dusza muzyczna”. Juliusza Słowackiego pamięć w muzyce

10.45-11.05 Urszula Makowska (IS PAN) „Tyle nowych obrazów tkwi teraz w mojej pamięci…” O obecności autora w rysunkach Słowackiego z podróży na Wschód

 

11.05-11.25 Olga Taranek-Wolańska (UWr), „Chwile referencji”. Asocjacyjna pamięć Juliusza Słowackiego w Beniowskim

dyskusja 11.25-11.55

11.55-12.10 Przerwa na kawę

12.10-12.30 Lidia Romaniszyn-Ziomek (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Wyobraźnia i pamięć w dyskursie autobiograficznym Słowackiego

12.30-12.50 Agnieszka Górska (UMK Toruń), Pamięć wczesnych lektur Juliusza Słowackiego

12.50-13.10 Paulina Arbiszewska (UMK Toruń), Godzina myśli– (nie)sensualne wspomnienia

13.10-13.30 Krzysztof Pilichiewicz (UwB), ”Ogromna pamięć, z myśli uwita łańcucha”. Metempsychoza a autobiografizm w Godzinie myśliJuliusza Słowackiego

13.30-14.35 Przerwa obiadowa

14.35-14.55Marek Troszyński (IBL PAN) „Inaczej na Podolu…” O ukraińskim imaginarium Słowackiego

14.55-15.15 Maria Bracka (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie), Mnemotopos Ukrainy w twórczości Juliusza Słowackiego: kontekst aksjologiczny

15.15-15.35 Teresa Winek (IBL PAN), Juliusza Słowackiego pamięć Wołynia i Podola (utrwalona w korespondencji)

dyskusja 15.35-16.05

16.05-16.20 Przerwa na kawę

16.20-16.40 Rościsław Radyszewski (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie), Dwie pamięci-prawdy w dramacie Sen srebrny SalomeiJuliusza Słowackiego

16.40-17.00 Zbigniew Przychodniak (UAM), Raptularz podróży wschodniej Juliusza Słowackiego – przestrzeń pamięci poetyckiej

17.00-17.20 Magdalena Kowalska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu), Mnemiczna mise en abyme? „Wspomnienia rzeczy marzonych w dzieciństwie” w podróży Słowackiego

dyskusja 17.20-17.45

17.45 Zakończenie obrad

 

23 maja 2019 (czwartek)

9.00 Rozpoczęcie obrad

9.05-9.25 Grzegorz Kubski (UAM), Tożsamość medytującego oraz jego „wspomnienie niby”, „rewelacja”, „śnienie niby” w Genezis z Ducha

9.25-9.45 Magdalena Saganiak (UKSW), Kosmogonia Słowackiego, czyli pamięć Ducha o absolutnym początku

9.45-10.05 Natalia Szerszeń (UW), Pamięć a piękno w Samuelu Zborowskim

10.05-10.20 Przerwa na kawę                                                                                       

10.20-10.40 Ewa Szczeglacka-Pawłowska (UKSW), Pamięć a życie pozagrobowe. W świetle twórczości późnej Juliusza Słowackiego

10.40-11.00 Jarosław Ławski (UwB), Mitopeiczna pamięć Króla-Ducha

11.00-11.20 Olaf Krysowski (UW), Niepamięć Króla-Ducha

11.20-11.40 Klaudia Jeznach (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), Pamięć i tożsamość. O poetyckiej figurze tożsamości z Orfeuszem i roli pamięci w późnej twórczości J. Słowackiego

dyskusja 11.40-12.10

12.10-12.25 Przerwa na kawę

12.25-12.45 Krzysztof Korotkich (UwB), Między wspomnieniem a objawieniem. Obraz świata duchowego w Listach do matkiJ. Słowackiego

12.45-13.05 Karol Samsel (UW), Pastereczka i cyganiątko, czyli pod jakimi warunkami jest możliwa komparatystyka tekstów genezyjskich

13.05-14.20 Przerwa obiadowa

14.20-14.40 Marta Dziedzicka (UW), Poświęcić chwilę wspomnieniom i szczerej przyjaźni, czyli Juliusza Słowackiego upamiętnienie Ludwika Spitznagla

14.40-15.00 Leszek Libera (UZ), Niepamięć – pamięć o ojczymie, doktorze Auguście Becu

15.00-15.20 Ewa Hoffmann-Piotrowska (UW), Pamięć Juliusza Słowackiego o sobie samym

            15.20-15.35 Przerwa na kawę

15.35-15.55 Marta Białobrzeska, Pamięć o Mariii Antonim Malczewskim w poetyckiej refleksji Juliusza Słowackiego

15.55-16.15 Maria Makaruk (UW), (Teatralna) Pamięć o Kordianie

16.15-16.35 Włodzimierz Toruń (KUL), Kapłani w pamięci Juliusza Słowackiego

dyskusja 16.35-17.05

17.05 Zakończenie obrad

 

24 maja 2019 (piątek)

10.00 Rozpoczęcie obrad

10.05-10.25 Wacław Pyczek (KUL), Anhelli– pamięć i tożsamość

10.25-10.45 Jakub Pyda (UW), Wzgląd na ziemię, troska o niebo. Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego pamięć polityczna

10.45-11.05 Kwiryna Ziemba (UG), Pamięć i ciało jako uobecnienia przeszłości w twórczości Słowackiego

11.05-11.25 Anna Rzepniewska (UW), Juliusza Słowackiego pamięć ciała

11.25-11.40 Przerwa na kawę

11.40-12.00 Urszula Kowalczuk (UW), Pamięć Słowackiego i pamięć o Słowackim jako świadectwo historycznoliterackie w badaniach przełomu XIX i XX wieku

12.00-12.20 Joanna Dobrowolska (UW), Pamięćo Słowackim w Młodej Polsce. Studia Cezarego Jellenty nad psychologią twórczości poety

12.20-12.40 Maciej Szargot (UŁ), Słowacki czyta Krasińskiego

dyskusja 12.40-13.10

13.10-14.10 Przerwa obiadowa

14.15-14.35 Irena Fedorowicz (Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego), Pamięć o Juliuszu Słowackim na Litwie w XX i XXI wieku

14.35-14.55 Dorota Kulczycka (UZ), Reżyser pyta o Juliusza Słowackiego. BlancheWaleriana Borowczyka (1971 r.) jako adaptacja Mazepy

14.55-15.15 Andrzej Fabianowski (UW), Pamięć alternatywna. JulPawła Goźlińskiego

15.15-15.35 Daria Domarańczyk (UŁ), Psychobiografia Juliusza Słowackiego na łamach „Ateneum

dyskusja 15.35-16.00

16.00 Zakończenie konferencji