Pamięć Juliusza Słowackiego

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, 22-24 maja 2019

Informacje ogólne

Zakład Literatury Romantyzmu Instytutu Literatury Polskiej UW i Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawiezapraszają do udziału w konferencji naukowej “Pamięć Juliusza Słowackiego”, która odbędzie się w dniach 22-24 maja 2019 roku.

Przedmiotem rozważań uczynimy tematykę pamięci, wspomnień, upamiętniania w pisarstwie Juliusza Słowackiego. Poświęcimy uwagę m.in. sposobom rozumienia przez poetę pamięci, a także formom, kontekstom i funkcjom, w jakich występuje ona w jego twórczości. Wychodząc z założenia, że aby przeszłość stała się pamięcią, musi zostać wyartykułowana (Andreas Huyssen), pamięć można rozpatrywać w perspektywie rozmaitych relacji, jakie tworzy ona z dziełami poety (pamięć tekstu, pamięć w tekście, tekst jako medium pamięci itp.). Celem konferencji będzie zbadanie tych relacji, a także określenie stosunków i zależności, jakie zachodzą między pamięcią indywidualną a zbiorową, pamięcią a biografią oraz historią w twórczości poety.

Wśród omawianych zagadnień znajdą się:

– filozofia pamięci (idee, formuły, definicje) w tekstach Słowackiego;

– pamięć w refleksji historycznej i historiozoficznej poety (dyskusje i rozrachunki z przeszłością, ironia w przedstawianiu dziejów, anachronizmy etc.);

– rola pamięci w doświadczeniu teraźniejszości i projektowaniu przyszłości;

– etyczny wymiar pamięci (pamięć wobec dobra i zła, kategoria „sumnienia”);

– autobiografizm i autotematyzm jako formy upamiętniania wizerunku poety;

– figury pamięci (np. mnemotopika – lokalizowanie przez Słowackiego wyobrażeń o przeszłości w określonym miejscu czy krajobrazie – Krzemieniec, Egipt, ruiny, pomniki, groby etc.);

– mitotwórcza funkcja pamięci (mitologizacje, sakralizacje przeszłości), mit jako świadectwo pamięci zbiorowej w utworach Słowackiego;

– pamięć i niepamięć genezyjska/metempsychiczna/mistyczna (zagadnienia anamnezy, hipolepsy, pamięć snu, wizji etc.);

– genologia pamięci (pamiętnik, raptularz, testament, poemat dygresyjny, wiersz-wspomnienie i in.) w twórczości pisarza;

– prace plastyczne Słowackiego (rysunki, akwarele) jako nośniki pamięci;

– osoby, zdarzenia i miejsca w pamięci Słowackiego;

– Słowacki w pamięci rodziny, przyjaciół, znajomych, artystów etc.

Kontakt do organizatorów

dr hab. Olaf Krysowski,prof. UW
o.krysowski@uw.edu.pl

mgr Natalia Szerszeń

natalia.alicja.szerszen@gmail.com

Program

Pamięć Juliusza Słowackiego

Program konferencji

22 maja 2019 (środa)

9.00 Otwarcie konferencji

9.10-9.30 Grażyna Halkiewicz-Sojak (UMK), „Miejsca pamięci” w poezji Juliusza Słowackiego

9.30-9.50 Michał Kuziak (UW), „A jeżeli nie będę pamiętać o tym, czym byłem… cóż znaczy to słowo: będę?”. Kilka uwag na temat pamięci u Słowackiego przedgenezyjskiego

9.50-10.05 Przerwa na kawę

10.05-10.25 Ewa Grzęda (UWr), Juliusza Słowackiego „pamięć florystyczna”

10.25-10.45 Małgorzata Łoboz (UWr), „I dzwoni cicha dusza muzyczna”. Juliusza Słowackiego pamięć w muzyce

10.45-11.05 Urszula Makowska (IS PAN) „Tyle nowych obrazów tkwi teraz w mojej pamięci…” O obecności autora w rysunkach Słowackiego z podróży na Wschód

 

11.05-11.25 Olga Taranek-Wolańska (UWr), „Chwile referencji”. Asocjacyjna pamięć Juliusza Słowackiego w Beniowskim

dyskusja 11.25-11.55

11.55-12.10 Przerwa na kawę

12.10-12.30 Lidia Romaniszyn-Ziomek (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Wyobraźnia i pamięć w dyskursie autobiograficznym Słowackiego

12.30-12.50 Agnieszka Górska (UMK Toruń), Pamięć wczesnych lektur Juliusza Słowackiego

12.50-13.10 Paulina Arbiszewska (UMK Toruń), Godzina myśli– (nie)sensualne wspomnienia

13.10-13.30 Krzysztof Pilichiewicz (UwB), ”Ogromna pamięć, z myśli uwita łańcucha”. Metempsychoza a autobiografizm w Godzinie myśliJuliusza Słowackiego

13.30-14.35 Przerwa obiadowa

14.35-14.55Marek Troszyński (IBL PAN) „Inaczej na Podolu…” O ukraińskim imaginarium Słowackiego

14.55-15.15 Maria Bracka (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie), Mnemotopos Ukrainy w twórczości Juliusza Słowackiego: kontekst aksjologiczny

15.15-15.35 Teresa Winek (IBL PAN), Juliusza Słowackiego pamięć Wołynia i Podola (utrwalona w korespondencji)

dyskusja 15.35-16.05

16.05-16.20 Przerwa na kawę

16.20-16.40 Rościsław Radyszewski (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie), Dwie pamięci-prawdy w dramacie Sen srebrny SalomeiJuliusza Słowackiego

16.40-17.00 Zbigniew Przychodniak (UAM), Raptularz podróży wschodniej Juliusza Słowackiego – przestrzeń pamięci poetyckiej

17.00-17.20 Magdalena Kowalska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu), Mnemiczna mise en abyme? „Wspomnienia rzeczy marzonych w dzieciństwie” w podróży Słowackiego

dyskusja 17.20-17.45

17.45 Zakończenie obrad

 

23 maja 2019 (czwartek)

9.00 Rozpoczęcie obrad

9.05-9.25 Grzegorz Kubski (UAM), Tożsamość medytującego oraz jego „wspomnienie niby”, „rewelacja”, „śnienie niby” w Genezis z Ducha

9.25-9.45 Magdalena Saganiak (UKSW), Kosmogonia Słowackiego, czyli pamięć Ducha o absolutnym początku

9.45-10.05 Natalia Szerszeń (UW), Pamięć a piękno w Samuelu Zborowskim

10.05-10.20 Przerwa na kawę                                                                                       

10.20-10.40 Ewa Szczeglacka-Pawłowska (UKSW), Pamięć a życie pozagrobowe. W świetle twórczości późnej Juliusza Słowackiego

10.40-11.00 Jarosław Ławski (UwB), Mitopeiczna pamięć Króla-Ducha

11.00-11.20 Olaf Krysowski (UW), Niepamięć Króla-Ducha

11.20-11.40 Klaudia Jeznach (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), Pamięć i tożsamość. O poetyckiej figurze tożsamości z Orfeuszem i roli pamięci w późnej twórczości J. Słowackiego

dyskusja 11.40-12.10

12.10-12.25 Przerwa na kawę

12.25-12.45 Krzysztof Korotkich (UwB), Między wspomnieniem a objawieniem. Obraz świata duchowego w Listach do matkiJ. Słowackiego

12.45-13.05 Karol Samsel (UW), Pastereczka i cyganiątko, czyli pod jakimi warunkami jest możliwa komparatystyka tekstów genezyjskich

13.05-14.20 Przerwa obiadowa

14.20-14.40 Marta Dziedzicka (UW), Poświęcić chwilę wspomnieniom i szczerej przyjaźni, czyli Juliusza Słowackiego upamiętnienie Ludwika Spitznagla

14.40-15.00 Leszek Libera (UZ), Niepamięć – pamięć o ojczymie, doktorze Auguście Becu

15.00-15.20 Ewa Hoffmann-Piotrowska (UW), Pamięć Juliusza Słowackiego o sobie samym

            15.20-15.35 Przerwa na kawę

15.35-15.55 Marta Białobrzeska, Pamięć o Mariii Antonim Malczewskim w poetyckiej refleksji Juliusza Słowackiego

15.55-16.15 Maria Makaruk (UW), (Teatralna) Pamięć o Kordianie

16.15-16.35 Włodzimierz Toruń (KUL), Kapłani w pamięci Juliusza Słowackiego

dyskusja 16.35-17.05

17.05 Zakończenie obrad

 

24 maja 2019 (piątek)

10.00 Rozpoczęcie obrad

10.05-10.25 Wacław Pyczek (KUL), Anhelli– pamięć i tożsamość

10.25-10.45 Jakub Pyda (UW), Wzgląd na ziemię, troska o niebo. Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego pamięć polityczna

10.45-11.05 Kwiryna Ziemba (UG), Pamięć i ciało jako uobecnienia przeszłości w twórczości Słowackiego

11.05-11.25 Anna Rzepniewska (UW), Juliusza Słowackiego pamięć ciała

11.25-11.40 Przerwa na kawę

11.40-12.00 Urszula Kowalczuk (UW), Pamięć Słowackiego i pamięć o Słowackim jako świadectwo historycznoliterackie w badaniach przełomu XIX i XX wieku

12.00-12.20 Joanna Dobrowolska (UW), Pamięćo Słowackim w Młodej Polsce. Studia Cezarego Jellenty nad psychologią twórczości poety

12.20-12.40 Maciej Szargot (UŁ), Słowacki czyta Krasińskiego

dyskusja 12.40-13.10

13.10-14.10 Przerwa obiadowa

14.15-14.35 Irena Fedorowicz (Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego), Pamięć o Juliuszu Słowackim na Litwie w XX i XXI wieku

14.35-14.55 Dorota Kulczycka (UZ), Reżyser pyta o Juliusza Słowackiego. BlancheWaleriana Borowczyka (1971 r.) jako adaptacja Mazepy

14.55-15.15 Andrzej Fabianowski (UW), Pamięć alternatywna. JulPawła Goźlińskiego

15.15-15.35 Daria Domarańczyk (UŁ), Psychobiografia Juliusza Słowackiego na łamach „Ateneum

dyskusja 15.35-16.00

16.00 Zakończenie konferencji

Skip to content
escort bayan gorukle escort
escort bayan gorukle escort bayan
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri