Dramat poetycki od-nowa

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza Muzeum Lubelskiego

mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału
w interdyscyplinarnej konferencji naukowej

Dramat poetycki od-nowa,
która odbędzie się w dniach 25-26 października 2016 roku w Lublinie.

Podczas konferencji, której celem jest interdyscyplinarna analiza zjawisk związanych z kształtowaniem się, ewolucją, modernizacją, a także nowoczesnymi propozycjami dramatu poetyckiego, który zdaje się we współczesnej kulturze ponownie dochodzić do głosu, postaramy się od-nowa spojrzeć na fenomen tej formy wypowiedzi artystycznej.
Wychodząc od klasycznych, wciąż aktualnych rozpoznań Ireny Sławińskiej sformułowanych w szkicu Ku definicji dramatu poetyckiego, chcielibyśmy podjąć wielopłaszczyznową dyskusję, która obejmie zarówno retradycje, jak i współczesność polskiego dramatu poetyckiego w możliwie szerokim rozumieniu tego pojęcia.
Konfrontacji ze współczesnymi ujęciami metodologicznymi wymagają kwestie dotyczące różnych zagadnień. Tematykę konferencji proponujemy ująć w postaci haseł, które przedstawiamy Państwu jako katalog „otwarty”:

– wyróżniki i paradygmaty dramatu poetyckiego,
– zagadnienia genologii i poetyki tekstu,
– dramat liryczny, religijny, misteryjny, „wewnętrzny”, subiektywny etc.,
– dramat poetycki jako kategoria estetyczna,
– problematyka organizacji językowej tekstu,
– dramat poetycki z perspektywy twórców (od teorii do praktyki),
– antropologiczny wymiar dramatu poetyckiego,
– historyczność w dramacie poetyckim,
– dramat poetycki jako dzieło (nie)sceniczne,
– dramat poetycki w realizacjach teatralnych,
– recepcja dramatu poetyckiego (dawna i współczesna): naukowa, sceniczna, krytycznoteatralna i krytycznoliteracka,
– nowe odczytania dzieł znanych oraz przypomnienie utworów zapomnianych,
– próby ukazania wkładu wybranych autorów w rozwój nowoczesnych form dramatu poetyckiego,
– dramat poetycki w kontekście kulturowym,
– dramat poetycki dziś.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 320 zł, w ramach której zapewniamy: obiady oraz serwis kawowy, materiały konferencyjne i druk recenzowanej książki pokonferencyjnej.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (o objętości do 2000 znaków) prosimy przesłać do 10 czerwca 2016 r. na adres
dramatpoetycki2016@gmail.com

Kierownicy Konferencji:

Dr Jarosław Cymerman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Oddział Literacki im Józefa Czechowicza Muzeum Lubelskiego)

Ks. Dr Grzegorz Głąb (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Sekretarze konferencji

mgr Dominik Gac (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

mgr Urszula Motyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr hab. Anna Podstawka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr hab. Monika Gabryś-Sławińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr Grzegorz Kondrasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)