Anna Wietecha

dr Anna WietechaWYRÓŻNIENIA

• 2013-2014: stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie „Start”
• 2003-2004: stypendium naukowe J.M. Rektora UW
• 2002: laureatka XXXII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
• 2001-2002: stypendium Prezesa Rady Ministrów


PUBLIKACJE

1. Polska literatura wysoka i popularna lat 1864-1918. Dialogi i inspiracje, Warszawa 2011, ss. 296.
2. Barwna percepcja, „Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe”, Warszawa 2006, nr 4 (7), s. 137-150.

3. O panaceum na trującą współczesność w czterech odsłonach, czyli o poszukiwaniach źródeł religii, kultury i cywilizacji w antycznych powieściach Kraszewskiego, Orzeszkowej, Sienkiewicza i Jeske-Choińskiego, „OD-DO. Literatura, kultura, wiek XIX. Naukowe pismo doktorantów Zakładu Pozytywizmu i Młodej Polski Wydziału Polonistyki”, Warszawa 2007, nr 2 (U progu nowoczesności), strona internetowa czasopisma.

4. Wobec poznania. Drogi pozytywistów. Prolegomena, Internetowy rocznik „Humanistyka XXI wieku”, red. A. Pieńkowska i A. Wdowik, Warszawa 2009, s. 137-146.
5. U kresu poznania, czyli pożegnanie zmarłego w Martwej naturze Marii Konopnickiej [w:] Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej, red. B. Obsulewicz-Niewińska i I. Wiśniewska, Lublin 2010, s. 277-287.
6. Nawrócony Bolesława Prusa jako studium ludzkiego doświadczenia. O krok od rzeczy ostatecznych, „Acta Humana” 2010 nr 1, s. 95-104.
7. Bolesław Prus na progu nowoczesności, „Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe”, 2010 nr 1, s. 243-248.
8. Uciekając przed nieuniknionym – ludzka cielesność ubrana w uszytą przez Prusa Kamizelkę, „Literacje” 2010 nr 4, s. 75-78.
9. Metafora malarska w polskiej krytyce literackiej w latach 1864-1918. Rekonesans [w:] Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół Słownika polskiej krytyki literackiej, red. G. Borkowska i M. Rudkowska, Warszawa 2010, s. 192-208.
10. Czy Omyłka to Prusowska pomyłka? Próba odkodowania znaczeń, Internetowy rocznik „Humanistyka XXI wieku”, red. A. Pieńkowska i A. Wdowik, Warszawa 2011, s. 178-184.
11. Teodor Jeske-Choiński i Henryk Sienkiewicz w poszukiwaniu chrześcijańskich źródeł kultury polskiej [w:] Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, red. M. Gabryś i K. Stępnik, Lublin 2011, s. 139-148.
12. Historia antycznego Rzymu jako tworzywo literackie: Kraszewski, Jeske-Choiński, Sienkiewicz, „Śląskie Studia Polonistyczne”, Katowice 2011, s. 53-62.
13. Prusowska podróż w krainy literatury popularnej, czyli ślady „tej trzeciej” w Pałacu i ruderze [w:] Polska literatura wysoka i popularna lat 1864-1918. Dialogi i inspiracje, red. I. Koczkodaj, K. Lesicz-Stanisławska i A. Wietecha, Warszawa 2011, s. 27-37.
14. Tropem drobnych śladów – społeczność żydowska w antycznych powieściach końca XIX wieku [w:] Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice, red. E. Prokop-Janiec i S. Żurek, Kraków 2011, s. 325-336.
15. Miraże poznania. Z legend dawnego Egiptu Bolesława Prusa jako parabola o władzy, czasie i śmierci [w:] Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XXI, red. M. Poradecki, przy współudziale M. Szymor-Rólczak, Łódź 2011, s. 33-42.
16. U wrót poznania. Wielki Elizy Orzeszkowej jako głos w dyskusji nowelistów pozytywizmu o muzyce i jej właściwościach [w:] Sekrety Orzeszkowej, red. G. Borkowska, M. Rudkowska i I. Wiśniewska, Warszawa 2012, s. 338-351.
17. Józefa Ignacego Kraszewskiego antyczna prima inter pares w literackim zwierciadle, „Literacje” 2012 nr 3, s. 52-57.
18. Czternasta część Elizy Orzeszkowej jako historia pisana Ciałem, „Literacje” 2012 nr 1-2 Ciało, s. 48-56.
19. The Picture of Jewish community in Mirtala by Eliza Orzeszkowa. Its features and associations, „Literacje” 2012 nr 4 Zęby, s. 116-119.
20. O płynnej formie realizmu, czyli rzemiosło człowieczeństwa w Śnie Bolesława Prusa [w:] Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. D. Osiński, E. Paczoska i B. Szleszyński, Warszawa 2013, s. 189-208.
21. Pod kątem przeszłości i przyszłości – filtrowanie historii zbiorowej i jednostkowej przez pryzmat ludzkiego ciała w noweli Będzie wojna Marii Konopnickiej, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, rok VI (XLVIII), 2013 nr Archeologia i futurologia wyobraźni, s. 131-148.UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

1. Referat Teodor Jeske-Choiński i Henryk Sienkiewicz w poszukiwaniu chrześcijańskich źródeł kultury polskiej na krajowej konferencji naukowej Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, Lublin, 22-23 IV 2008 r.
2. Referat The Picture of Jewish community in Mirtala by Eliza Orzeszkowa na międzynarodowej konferencji naukowej Polacy i Żydzi. Historia – kultura – edukacja, UP, Kraków, 22-23 IX 2008 r.
3. Referat Metafora malarska w polskiej krytyce literackiej w latach 1864-1918 na krajowej konferencji naukowej Polska krytyka literacka lat 1764-1918. Osoby – programy – dyskursy, IBL PAN, Warszawa, 22-23 X 2008 r.
4. Referat Historia antycznego Rzymu jako tworzywo literackie: Kraszewski, Jeske-Choiński, Sienkiewicz na krajowej konferencji naukowej Inne życie historii (w literaturze), UŚ, Katowice, 3-5 XII 2008 r.
5. Referat Tropem drobnych śladów – społeczność żydowska w antycznych powieściach końca XIX wieku na międzynarodowej konferencji naukowej Literatura polsko-żydowska i jej kulturowe konteksty. Stan i perspektywy badań, UMCS, Lublin, 9-10 XII 2008 r.
6. Referat Katarynka Bolesława Prusa jako studium doświadczenia na krajowej konferencji naukowej Prus: nowelista. Teksty & idee, KUL, Kazimierz Dolny, 16-18 IV 2009 r.
7. Referat Wobec poznania. Drogi pozytywistów na krajowej konferencji naukowej Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów Wydziału Polonistyki UW, UW, Warszawa, 8-9 XII 2009 r.
8. Referat Prusowska podróż w krainy literatury popularnej, czyli ślady „tej trzeciej” w Pałacu i ruderze. Szkic do portretu na krajowej konferencji naukowej Polska literatura wysoka i popularna lat 1864-1918. Dialogi i inspiracje, UW, Warszawa, 18-19 III 2010 r.
9. Referat Miraże poznania. Z legend dawnego Egiptu Bolesława Prusa jako parabola o władzy, czasie i śmierci na międzynarodowej konferencji naukowej Władza, władca
literackie doświadczenia Europejczyków, UŁ, Łódź, 12-14 IV 2010 r.
10. Referat Uciekając przed nieuniknionym – ludzka cielesność ubrana w uszytą przez Prusa Kamizelkę na międzynarodowej konferencji naukowej Filozoficzne i kulturowe aspekty cielesności, AWF, Wrocław, 31 V – 1 VI 2010 r.
11. Referat U wrót poznania. Wielki Elizy Orzeszkowej jako głos w dyskusji nowelistów pozytywizmu o muzyce i jej właściwościach na krajowej konferencji naukowej Sekrety Orzeszkowej, BN i IBL PAN, Warszawa, 8-10 XI 2010 r.
12. Referat Czy Omyłka to Prusowska pomyłka? na krajowej konferencji naukowej Niezapisane, UW, Warszawa, 13-14 XII 2010 r.
13. Referat We mgle poznania. Bolesława Prusa Podwójny człowiek w poszukiwaniu drogowskazów autentyczności na krajowej konferencji naukowej Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej, KUL, Lublin, 14 XII 2011 r.
14. Referat Zamglone odbicie świata. O trudnej cielesności w noweli Będzie wojna Marii Konopnickiej na międzynarodowej konferencji naukowej Filozoficzne i kulturowe aspekty cielesności. Ciało niepełnosprawne w perspektywie filozoficzno-kulturowej, AWF, Wrocław, 1-2 VI 2012 r.
15. Referat Od iluzji do deziluzji – Bolesława Prusa nicowanie rzeczywistości w Dziwnej historii na międzynarodowej konferencji naukowej Życie i twórczość Bolesława Prusa z perspektywy 100 lat, KUL, UAM, Nałęczów, 13-16 VI 2012 r.
16. Referat Ksiądz Inocenty Grdyka na ścieżkach wiary i niewiary w noweli Adolfa Dygasińskiego Świat i ślepa dziewczyna na krajowej konferencji naukowej Postać księdza w literaturze, TN KUL, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Kielce, 19-20 IV 2013 r.
17. Referat Szermierz słowa jako piewca walki? Stanisław Wyspiański wobec idei romantycznych na krajowej konferencji naukowej Romantyzm modernistów – romantyzm młodopolan, UW, Warszawa, 5 VI 2013.
18. Referat Emancypantki Bolesława Prusa jako powieść o (nie)równouprawnieniu kobiet: niespójności i aporie na międzynarodowej konferencji naukowej Przemiany formuły emancypacji kobiet od XVIII do dwudziestolecia międzywojennego, Białystok, UWB, 26-27 IX 2013 r.
19. Referat Rozszczepione ludzkie odbicie w Poznać siebie trudno Bolesława Prusa na krajowej konferencji naukowej Kontrasty, antagonizmy, sprzeczności, czyli o tym, co się nie łączy, nie lepi i nie klei w literaturze polskiej II Połowy XIX wieku, KUL, Nałęczów, 4 X 2013 r.
20. Referat Bohaterowie na przełęczy czasu w Ogniwach Elizy Orzeszkowej na międzynarodowej konferencji naukowej Kategorie kultury – 1. Czas jako paradygmat kultury i natury, UJK, Kielce, 23-24 X 2013 r.
21. Referat Odpoznawanie życia w Organiście z Ponikły Henryka Sienkiewicza namiędzynarodowej konferencji naukowej Literatura w obszarach innych sztuk. Problemy metodologiczne, Kielce, UJK, 4-5 XII 2013 r.
22. Referat Wokół chaosu hipotez czy jedności antynomii? O rzeczywistości sensualnej i pozazmysłowej w Emancypantkach Bolesława Prusa na międzynarodowej konferencji naukowej Fin de siècle odnaleziony. Mozaika końca wieku: artyści, zjawiska, stowarzyszenia, działania, Muzeum Narodowe, Warszawa, 25-27 II 2014 r.
23. Referat Bolesława Prusa (nie)inspiracje myślą Williama Jamesa w małych prozach i Wędrówce po ziemi i niebie na krajowej konferencji naukowej Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą, UW, Warszawa, 20-21 V 2014 r.
24. Referat Bolesław Prus o warszawskiej fabryce nadwzrokowców w Ogrodzie Saskim na krajowej konferencji naukowej „W soczewce”. Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku,UPH, Siedlce, 29-30 V 2014 r.


ZAINTERESOWANIA I KONCEPCJA BADAŃ

Literatura, historia i kultura drugiej połowy XIX i początku XX wieku, w tym mechanizm przemian w obrębie percepcji rzeczywistości obecny w utworach literackich, związki literatury z innymi dziedzinami sztuki, nawiązania literatury XIX-XX wieku do kultury antyku, związki literatury XIX-XX wieku z psychologią i filozofią, literatura pogranicza kultur; w tym: problematyka wielokulturowości, inności, obcości, niepełnosprawności, formy obecności literatury w internecie; literatura a najnowsze techniki komputerowe.

PONADTO: tyfloinformatyka i projektowanie stron internetowych, rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących, muzyka klasyczna, gra na fortepianie i gitarze, kompozycja.