Anna Tenczyńska

dr Anna TenczyńskaAdres służbowy

Zakład Komparatystyki, Instytut Literatury Polskiej
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. +48 22 5521016, +48 22 5520488

Adiunkt w Zakładzie Komparatystyki Instytutu Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożycielka Pracowni Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych w tym Instytucie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (z wyróżnieniem) – na podstawie dysertacji „Literatura nowoczesna wobec i – w obecności muzyki. Dialog z formą i materią muzyczną w poezji Gałczyńskiego, Iwaszkiewicza i Barańczaka”; promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Czaplejewicz, recenzenci: prof. dr hab. Michał Bristiger (muzykologia), prof. dr hab. Adam Dziadek (literaturoznawstwo), prof. dr hab. Edward Kasperski (literaturoznawstwo); obrona: 26.V.2009, uchwała Rady Wydziału Polonistyki UW: 23.VI.2009.Główne kierunki zainteresowań naukowych

komparatystyka (zwłaszcza relacje między literaturą a muzyką), poetyka historyczna (zwłaszcza w odniesieniu do literatury nowoczesnej), metodologia badań literackich, praktyka przekładowa

Najważniejsze pola aktywności naukowej i translatorskiej

Podczas studiów na Wydziale Polonistyki UW współzałożycielka i wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Komparatystyki Literackiej przy Kolegium MISH UW. Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Uniwersytet Kulturalny”, w którym publikowała też artykuły, m. in. o emigracji powojennej. Obecnie współpracuje z wieloma ośrodkami prowadzącymi badania z zakresu literaturoznawstwa i muzykologii. Współtworzy Pracownię Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych w Instytucie Literatury Polskiej UW; bierze udział w zebraniach Pracowni Poetyki Historycznej w Instytucie Badań Literackich PAN; jest uczestniczką seminarium muzykologicznego De Musica, członkinią kilku stowarzyszeń naukowych o profilu komparatystycznym i muzykologicznym. W ramach współpracy z tymi instytucjami i stowarzyszeniami systematycznie bierze udział w zebraniach naukowych, panelach dyskusyjnych oraz projektach badawczych. Członkini Rady Redakcyjnej czasopisma „Diagonali”, współredagowała też czasopismo „De Musica”. Zajmuje się również praktyką przekładową. Tłumaczy z języka angielskiego prace z zakresu teorii literatury, komparatystyki, teorii sztuki i muzykologii, a także eseistykę. Jest członkinią Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Współpracuje m. in. z Instytutem Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, dla którego przekłada literaturę biograficzną, epistolarną i eseistyczną z kręgu dwudziestowiecznej kultury polskiej i europejskiej (przekłady w większości niepublikowane, wchodzące w skład projektów Instytutu).

Projekty badawcze

• 2011-2013: „Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności” pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Boleckiego z Instytutu Badań Literackich PAN – projekt rozwojowy własny NR 17 0005 06/2009 (autorka artykułów poświęconych zjawiskom audialnym, zwłaszcza muzyce, w poezji i prozie dwudziestowiecznej oraz funkcjonowaniu terminologii muzycznej w teorii literatury i krytyce literackiej – o łącznej objętości ok. 8 arkuszy wydawniczych)

Wykłady, prelekcje, panele dyskusyjne

2013: moderatorka panelu dyskusyjnego „Perspektywy komparatystyki” zorganizowanego przez Zakład Komparatystyki i kwartalnik „Tekstualia” (Warszawa, 28 I)

2012: uczestniczka panelu dyskusyjnego po wykładzie prof. Karola Bergera z Uniwersytetu Stanforda: „Niesamowity wdzięk: glossa do Marionetek Kleista” zorganizowanego przez Sekcję Estetyki im. Romana Ingardena Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Towarzystwo Filozoficzne im. Charlesa Sandersa Peirce’a i KNSF UJ (Kraków, 17 IV)

2011: uczestniczka panelu dyskusyjnego o miejscu współczesnej muzykologii wśród innych nauk humanistycznych w ramach III Zjazdu Naukowego Studentów Muzykologii pod patronatem Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Poznań, 6-8 VI)

2011: uczestniczka panelu dyskusyjnego „Szymanowski. Muzyka jako autobiografia” zorganizowanego przez Laboratorium Myśli Muzycznej pod patronatem Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu (Wrocław, 1 III)

2010: wykład o muzyce Fryderyka Chopina w poezji i zorganizowanie konkursu z wiedzy na ten temat dla uczniów radomskich szkół średnich w ramach IX Jesiennej Akademii Literatury zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu (Radom, 23 XI)

Członkostwo w organizacjach naukowych, twórczych, radach redakcyjnych

• Polskie Stowarzyszenie Komparatystyki Literackiej (od 2013)
• Rada Redakcyjna czasopisma „Diagonali” (od 2012)
• Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego [sekcja naukowa] (od 2012)
• Pracownia Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych w Instytucie Literatury Polskiej UW (od 2010)
• Laboratorium Myśli Muzycznej (od 2010)
• Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury (od 2009)
• Stowarzyszenie De Musica (od 2006)


Działalność dydaktyczna

1. Zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim (od 2002 roku)

• ogólnouniwersyteckie konwersatoria interdyscyplinarne:
– Wielcy kompozytorzy w literaturze (2011/2012),
– Śladami inspiracji muzyką ludową w literaturze polskiej I połowy XX wieku (2010/2011),
– Muzyka w literaturze XX wieku (2009/2010);
• wykłady z historii muzyki XVIII, XIX i XX wieku dla studentów specjalności „Literatura polska i język polski w cywilizacji europejskiej” (2009–2011);
• ćwiczenia „Analiza komparatystyczna” (od 2011/2012);
• ćwiczenia „Analiza porównawcza tekstów literackich” (od 2010/2011);
• ćwiczenia „Korespondencja sztuk: literatura – muzyka” (od 2010/2011);
• ćwiczenia „Literatura porównawcza” (2008–2011);
• ćwiczenia „Poetyka i analiza dzieła literackiego” (2003–2009);
• ćwiczenia „Poetyka z elementami teorii literatury” (2002/2003).

2. Inne funkcje

• opiekun naukowy Koła Naukowego Korespondencji Sztuk (od 2011);
• recenzent prac magisterskich (od 2010);
• tutor w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW (od 2009).


Działalność organizacyjna na Wydziale Polonistyki UW

• kierownik Studiów Podyplomowych „Teksty współczesnej kultury” w Instytucie Literatury Polskiej (od 2011),
• kierownik Studiów Podyplomowych „Komunikacja kulturowa” w Instytucie Literatury Polskiej (2011-2012),
• członkini zespołu opracowującego zasady wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w programie kształcenia (2011/2012),
• członkini zespołu odpowiedzialnego za organizację studiów podyplomowych w Instytucie Literatury Polskiej (2010/2011),
• koordynator specjalności dydaktycznej „Literatura polska i język polski w cywilizacji europejskiej” (2010/2011),
• sekretarz Zakładu Komparatystyki (od 2009),
• koordynator „Festiwalu Nauki” na Wydziale Polonistyki UW (2009/2010),
• członkini zespołu odpowiedzialnego za rekrutację (2006/2007).


Wybrane publikacje

Artykuły naukowe

• Folk Vocal Music as an Inspiration for 20th Century Polish Verse (a Brief Overview), „Prace Filologiczne. Seria literaturoznawcza” 2013, nr 3 (6), cz. 1, s. 65-75;
• Tekst muzyczny w tekście literackim (dwa przypadki), „Przegląd Humanistyczny” 2013, nr 4, s. 133-143;
• „Poczekaj, jak to brzmi?”. Jardins sous la pluie według Iwaszkiewicza, [w:] Literatura w kalejdoskopie sztuki, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 2013, s. 49-64.
• „Gdzie kończy się muzyka” w literaturze?, „Muzyka. Kwartalnik poświęcony historii i teorii muzyki” 2012, nr 1, s. 75-97;
• Brahms i Rachmaninow Iwaszkiewicza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2012, nr 1: „Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych (1)”, s. 141-150;
• Chopin emigrantów, [w:] Romantyzm Drugiej Wielkiej Emigracji, red. Ż. Nalewajk przy współpracy M. Nabiałek, M. Mips i J. Jastrzębskiej, Elipsa, Warszawa 2012, s. 247-259;
• Muzyka w przedwojennej twórczości poetyckiej Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2011, nr 9, s. 129-149 [artykuł przyjęty do druku w „Słupskich Pracach Filologicznych. Seria Filologia Polska” przed zmianą nazwy czasopisma];
• Projekt „lektury muzykologicznej” polskiej poezji dwudziestowiecznej, „Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej” 2011, z. 12 (21), s. 95-98;
• Dysonanse – zderzenia – dialogi. Stefan Kisielewski i Zygmunt Mycielski, [w:] Dysonanse. Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911–1991), red. A. Hejmej, K. Hawryszków, K. Cudzich-Budniak, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, s. 293-300;
• Forma muzyczna w poezji („Niobe” Gałczyńskiego), [w:] Komparatystyka dzisiaj, t. II: Interpretacje, red. E. Kasperski, E. Szczęsna, Elipsa, Warszawa 2011, s. 50-65;
• „Dobry wieczór, monsieur Chopin”. Postać i muzyka Fryderyka Chopina w poezji [w:] IX Jesienna Akademia Literatury. Chopin inspiruje, red. A. Skubisz-Szymanowska, Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu, Radom 2010, s. 31-50;
• O relacjach między literaturą nowoczesną a muzyką – w dialogu?, [w:] Dramatyczność i dialogowość w kulturze, red. A. Krajewska, D. Ulicka, P. Dobrowolski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 437-443;
• Trzy „pieśni dla zmarłego kompozytora”. Kontrafaktura Jarosława Iwaszkiewicza, „Muzyka. Kwartalnik poświęcony historii i teorii muzyki” 2009, nr 3-4, s. 229-241;
• Hermeneutyka „na ziemi niczyjej między filozofią, teorią literatury a muzykologią”. Karol Berger o interpretacji, „De Musica” 2009, t. XIII [http://www.demusica.pl/cmsimple/images/file/tenczynska_de_musica_XIII_2009.pdf];
• Obecność i obcość muzyki. Pytania literaturoznawstwa o relacje między sztukami, [w:] Inny i obcy w kulturze, cz. 3: Obcy – obecny. Literatura, sztuka i kultura wobec inności, red. P. Cieliczko, P. Kuciński, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 19-26;
• „Co powinno być funkcją sztuki, jeżeli ma mieć ona dla nas znaczenie?”. Estetyka i etyka w ujęciu Karola Bergera (na marginesie „Teorii sztuki”) oraz Romana Bergera (na marginesie lektury „Celanstimmen” Floriana Dąbrowskiego), „Muzykalia” 2008, t. VI [http://www.demusica.pl/?Pismo_Muzykalia:Muzykalia_VI%2FJudaica_1].
• Nieobecna (?) muzyka. Kontrafaktura Stanisława Barańczaka, [w:] Literackie obrazy nieobecności, red. M. Mrugalski, J. Potkański, Wydawnictwo Alkor, Warszawa 2005, s. 325-335.


Recenzje naukowe, artykuły wstępne, rozmowy

• Konstelacje intermedialne i intersemiotyczne, „Przegląd Humanistyczny” 2013, nr 5, s. 120-122;
• O tekście wieloznakowym, „Przegląd Humanistyczny” 2013, nr 4, s. 3-4 (z Ewą Szczęsną);
• Gdzie spotykają się dźwięki i ruch. Z prof. Karolem Bergerem rozmawia Anna Tenczyńska, „Ruch Muzyczny” 2011, nr 11, s. 10-13;
• Międzynarodowe Spotkania De Musica, Poznań 3-6 grudnia 2003, „De Musica” 2009, t. VII-VIII, s. 188-189;
• „Dzienniki” Jarosława Iwaszkiewicza, „Znak” 2008, nr 9, s. 155-156;

• Nowe książki z teorii literatury, „Przegląd Humanistyczny” 2004, nr 6, s. 135-141 (recenzje następujących książek: A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu, Universitas, Kraków 2002; Kompozycja dzieła literackiego, red. A. Stoff, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004; K. Rosner, Narracja, tożsamość i czas, Universitas, Kraków 2003, L. Pszczołowska, Wiersz – Styl – Poetyka. Studia wybrane, Universitas, Kraków 2002; B. Witosz, M. Wojtak, E. Sławkowska, A. Skudrzykowa, Style literatury (po roku 1956), red. B. Witosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003; E. Kasperski Dyskursy romantyków. Norwid i inni, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003; B. Witosz. Kobieta w literaturze. Tekstowe wizualizacje, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2002).Przekłady

Książki naukowe

• K. Berger, Potęga smaku. Teoria sztuki, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008, ss. 528 (według wydania: K. Berger, A Theory of Art, Oxford University Press, New York 2000).
Artykuły naukowe
• K. Berger, Jak święta jest sztuka niemiecka? O ostatniej scenie „Śpiewaków norymberskich”, „Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej” 2013, z. s. 153-168.
• K. Berger, O pragnieniu śmierci Tristana¸ „Zeszyty Literackie” 2013, z. 4 (124), s. 49-59.
• D. Damrosch, Literatura światowa w dobie postkanonicznej i hiperkanonicznej, [w:] Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, red. T. Bilczewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 367-380;
• K. Berger, „L’Orfeo” albo niepokój nowoczesnych, „Zeszyty Literackie” 2010, z. 3 (111), s. 93-104;
• Ch. Rosen, Happy Birthday, Frédéric Chopin!, [w:] Charles Rosen [Trzy szkice], Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Nowy Jork – Warszawa – Gdańsk 2010, s. 7-18;
• Ch. Rosen, Przyszłość muzyki, [w:] Charles Rosen, [Trzy szkice], Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Nowy Jork – Warszawa – Gdańsk 2010, s. 47-77;
• Ch. Rosen, Radykalny, nowoczesny Hofmannsthal, [w:] Charles Rosen [Trzy szkice], Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Nowy Jork – Warszawa – Gdańsk 2010, s. 21-45;
• K. Berger, „Ballada g-moll” op. 23 Chopina i rewolucja intelektualistów, „Zeszyty Literackie” 2010, z. 1 (109), s. 45-59;
• E. A. Poe, Zasada Poetycka, [w:] Edgar Allan Poe. Klasyk grozy, perwersji – i nie tylko…, red. E. Kasperski, Ż. Nalewajk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 15-36 (współtłumaczenie ze Sławomirem Studniarzem);
• K. Berger, Hermeneutyka. Interpretacja i jej prawomocność, „Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej” 2004, nr 7, s. 63-82.
Varia (eseistyka, literatura biograficzna)
• T. Judt, Jedzenie, „Zeszyty Literackie” 2010, z. 4 (112), s. 46-49;
• K. A. Jeleński, Listy z frontu, „Zeszyty Literackie” 2009, z. 4 (108), s. 46-56.