Andrzej Fabianowski

Dr hab. Andrzej Fabianowski, prof. UWŻyciorys naukowy:

2002 – Prodziekan Wydzialu Polonistyki
2002 – profesor UW
2001 – Kierownik Zakladu Literatury Romantyzmu
1999 – rozprawa habilitacyjna Konwicki, Odojewski i romantycy
1989 – 2002 – adiunkt
1988 – obroniona praca doktorska Mysl polityczna Zygmunta Krasinskiego pok kierunkiem prof. Stanislawa Makowskiego
1978 – asystent w Zakladzie Literatury Romantyzmu Wydzial Polonistyki UW
1978 – magisterium Topika egzystencjalna powiesci polskiej lat 1932-1939 pod kierunkiem prof. Andrzeja Lama na Wydziale Polonistyki UW
1975 – magisterium Drugie domy jako zjawisko spoleczno-kulturowe pod kierunkiem prof. Antoniny Kloskowskiej w Instytucie Socjologii UW

Przynależność organizacyjna:

Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza.
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.


Publikacje:

Ksiazki

1999, Konwicki, Odojewski i romantycy. Projekt interpretacji intertekstualnych. Wyd. Universitas, Kraków 1999, s. 284.
1999, Paryz romantyków polskich. Mickiewicz, Slowacki, Chopin, Krasinski, Norwid. Wyd. Wspólnota Polska, Lomza 1999, s. 48.
1992, Romantyzm. Materialy do cwiczen. Wyd. Wydzialu Polonistyki UW, Warszawa 1992, s. 336.
1991, Mysl polityczna Zygmunta Krasinskiego. Wyd. Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego, Ciechanów, s. 140.
1989, Cyprian Norwid, Wybór wierszy. Wybór i opracowanie, KAW, Warszawa, s. 155.
1989,Juliusz Slowacki, Liryki i inne wiersze. Wybór i opracowanie, KAW, Warszawa , s. 134.
1987, Zygmunt Krasinski, Memorialy polityczne. Wstep i opracowanie pod pseudonimem Antoni Korwin. Wyd. „Metrum” (II obieg), Siedlce, s. 52.

Wazniejsze artykuly:

2004, Zydzi w dramaturgii Juliusza Slowackiego [w:] Zydzi w lustrze dramatu, teatru i krytyki teatralnej. Pr. zb. Katowice 2004, s. 49 – 64.
2004, Mickiewicz – Konwicki. Przygoda intertekstualna [w:] Mickiewicz a literatury slowianskie. Pr. zb. Lublin 2004, s. 133 – 151.
2003, Adam Mickiewicz wobec judaizmu i kwestii zydowskiej [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria X. Pr. zb. Warszawa 2003, s. 47 – 55.
2002, Cyprian Norwid wobec kwestii zydowskiej [w:] Norwid – nasz współczesny. Pr. zb. Zielona Góra 2002, s. 133 – 141.
2002, Zygmunt Krasinski. Budowanie mysli konserwatywnej. „Biuletyn Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy” 2002 nr 2, s. 5 – 26.